Color

ga_walker ga_imomushi ga_imomushi2 ga_captain_sos2 ga_cyborg ga_combatball ga_kubi ga_texture ga_iceball ga_AOMUSHI ga_poweredsuit02 ga_giantrobot
ga_CATERPILLAR-SUIT ga_jyuu ga_polizei

Monochrome

ga_s-f1 ga_s-f2 ga_s-f_settei ga_captain_sos1 ga_iyashi ga_maldives ga_uchuusen ga_gaze ga_justice ga_toumei ga_mark ga_sex

Manga

ga_modehiko

Mechanical Design

ga_sf2d_001 ga_seizasinai ga_combatball_md ga_frogger01 ga_frogger01

Modelling

t

OMAKE