Ajita ug Pine  Allita y Pino
Sa kanhiay nga panahon, usa ka karaang pine tree kansang lindog, nahiwi sa bagang duot nga nyebe og hangin, didto sa norteng bahing nasod, siya nahikatulog ug nagdamgo.  Había un árbol de pino viejo en una montaña alta de un país norteño. Su tronco estaba torcido y su corteza estaba gruesa y áspera por la nieve y el viento fuerte de invierno.
Sa iyang damgo, sa usa ka parke, nakakita siya ug wala hiilhing kahoy nga may mga hunol-hunolong dahon, inubanan sa kahumot. El pino durmió y tuvo un sueño en que se vio un árbol desconocido que estaba con hojas lozanas que se mecían con la brisa fragante en una plaza.
Ang mga bata nagdagan-dagan sa palibot , ug ang mga babaye nanagsayaw ug nanagkanta.  Unos niños correteaban alrededor y unas niñas bailaban y cantaban en la plaza.
Ang ubang mga tawo nagtabi ug nagkinataw-anay. Puno sila sa kalipay ug kasadya.  Mucha gente estaba charlando y riendo. Parecía que eran muy felices y alegres.
Walay timailhan nga dunay mga kagubot. Nagmaya gayud sila sa kahapsay ug kalinaw.  No había señal de la guerra.  Disfrutaban de la paz y la prosperidad.
Sa pagmata sa pine tree, nakamatngon siya, nga siya napahiyomon. Cuando el pino se despertó, notó que sonreía.
Kada adlaw og kada gabii, ang pine tree sige gihapon ug damgo ug susama gihapon kahoy nga iyang hidamgohan, mura ug hunolhunol ang iyang mga dahon ug humot simhoton.  Todos los días, todas las noches, el pino soñaba el mismo sueño con el árbol lozano repidamente.
Sa matag karon ug unya, sige gihapon siya ug damgo. Usa ka adlaw niana nakamatngon siya nga nagtindog kilid sa preskong kahoy Tan frecuentemente soñó que, un día, notó que estaba él mismo al lado del árbol lozano.
<atong tawgon ni siya ug gLawrelh >,    -- Vamos a llamarlo 'Laurel' 
sa kilid sa Lawrel sige siya ug tindog hangtod nga wala nay natingala nganong kanang talagsaong pine tree mitungha sa ilang dapit. Tanto tiempo estaba Pino al lado de Laurel que nadie se extrañó porque Pino apareciera en la plaza.
Matag dominggo, naghugop ang mga tawo sa parke nga palibot sa Lawrel ug maghimo sila ug mga aktibidad aron mabibo ug masadya sila.  Cada domingo la gente se aglomeraba en la plaza y se divertía. 
Uban kanila, dunay usa ka babayeng guwapa nga miapil sa ilang sayaw ug misamot sila kamalipayon. Entre ellos había una chica hermosa.  Cuando ella participó en el baile que se volvió más alegre.
Ug samtang siya mikanta, ang mga tawo mihunong sa pag-estoryahanay ug napanting ilang mga dalunggan sa pagpaminaw niini. Cuando ella cantó todos pararon sus charlas y aguzaron los oídos.
 < ato ni siyang hinganlan ug gAjitah>  - Le llamamos "Allita" -
Human sa panagsayaw, gusto si Ajita nga milingkod sa ilalom sa landong nga anino sa Lawrel ug nagtuhog siya ug humot nga mga dahon. Después de bailar y cantar ella solía sentarse debajo de la sombra del Laurel y tejer una guirnalda con sus hojas fragantes.
Ug ang mga kabatan-onan nagsugod ug nag-indigay sa ilang mga abilidad.  Mientras, los jóvenes comenzaban unas competiciónes.
Usa ka adlaw, nag-indigay kung unsa sila kakusog modagan. Un día compiten como de rápido pueden correr 
Pagkasunod dominggo, nag-indigay sila kung pilay gilay-on sa ilang giitsa.  y el próximo domingo como de lejos pueden lanzar. 
Lain dominggo napud ang miabut, ug nahibal-an kung unsay gibug-aton sa ilang gipanghimo.  Otro domingo cuanto peso pueden levantar. 
Ug kinsang mapili ug angayang mananaug nga nagdali ug adto sa dapit diin nagbarog si Ajita. Cada vez que deciden el campeón, Allita le da un beso y le pone la corona que ha tejido con las hojas fragantes. 
Ug mihatag si Ajita sa iyang halok ug mikorona sa iyang tinuhog nga mga dahon. Mao kini ang kasamtangang panghitabo matag dominggo. Era el evento habitual del domingo.
Matag karon ug unya, magpalabay sa oras si Ajita ilalom sa Lawrel dili lamang kada dominggo, kon may higayon siya sa mga ubang adlaw.  Allita pasaba su tiempo debajo de Laurel, no sólo el domingo sino otros días también.
Mag-inusara siya kasagaran, ug maglaylay sa mga masulob-ong mga awit. Ella solía estar sola y tararear algunas canciones de amor. 
Usa ka adlaw niana ang pine tree katulgong sagad tan-awon samtang nagtindog. Ug si Ajita miabot ngadto kang Lawrel, ug mihikap siya sa mga sanga ug giisip niya nga si Lawrel iyang inahan, ug gikantahan ug usa ka masulub-ong awit. Un día Pino estaba en la plaza como siempre, vio que Allita fue a Laurel y tocó su tronco como si Laurel fuera su madre y cantó una canción melancólica.
Ang masulub-ong tuno maoy napahikurat kang pine tree bisan dili niya hisabtan pag-ayo ang mga unod niini. El tono melancólico fue extraño para Pino, aunque no pudo entender bien la letra.
Pagkahuman niya ug kanta, gisud-ong niya ang sanga sa Lawrel ug gihalukan, dayon midagan palayo niini.  Después de terminar la canción suspiró profundamente y besó ligeramente el tronco de Laurel y se marchó.
Duna ba siyafy mga kasakit nga gihambin? Nahigugma ba siya sa usa ka binuhat? Ang pine tree nangutana kang Lawrel, kinsa wala mitubag makadiyot,   -- ¿Ella tiene alguna pena?  ¿Perdió su amor? -- Pino preguntó al Laurel quien no respondió un momento.
gWala, Pine, walacAng batan-ong dalagita usahay ing-ana gayudcAyaw kabalaka.h    " No Pino , no es así. Las chicas están así a veces. No tienes que preocuparte. "
Pero si Pine wala nahimutang sa iyang hunahuna ngato kang Ajitacug sa iyang kanta. Pero Pino no pudo alejarse de su pensamiento incomprensible. 
Magsige ug tan-aw si Pine kang Ajita.  Pino mantuvo sus ojos en Allita.
Samtang naniid si Ajita sa nag-indigayfng mga kabatan-onan inosente siyang midasig niini, sama sa usa ka batac Cuando Allita ve la competición de los jóvenes, anima inocentemente como una niña.
csamtang si Ajita mikurona sa mananaug, giisip nila nga pareha siya sa usa ka pormal nga dyosacsamtang misayaw si Ajita, nagluksolukso siya ug panagsa pareha sa usa ka enkantada. Y cuando corona al campeón, se comporta solemnemente como una diosa. Cuando baila Allita, salta ligera como un hada.
Ang iyang taas ug itom nga buhok mokilab sa iyang likod, ang iyang puting ngipon mogilaw kung siya mokatawa, ug sidlak ang iyang mga mata nga makadani sa mga tawo.  Su pelo largo oscuro brilla en su espalda, sus dientes blancos brillan cuando ella se echa a reír. 
Iyang talagsaong ug seksing pamarog maoy makaaghat sa kasingkasing sa mga kalalakin-anc Sus ojos de pícara fascinan caprichosamente a las personas, su figura voluptuosa agita los ánimos de los hombres. 
Pero usahay mag-inusara siya, maglakawlakaw palibot kang Lawrel ug maglaylay. c Pero a veces está sola, caminando cerca de Laurel.
Magsige ug tan-aw si Pine kang Ajita, damgohon niya si Ajita kung dili niya makita. Pino la buscó siempre.
 Iyang damgohon ang talagsaong ug maanindot nga mga mata ug respetadong mga pahiyom niini.  Si no podía verla, soñaba con ella. Soñaba con sus ojos encantadores y su sonrisa afable.
Sa katapusan nakamatngon si Pine nga nahulog ang iyang pagbati ngadto kang Ajitac Pino finalmente notó que él cayó en las redes del amor.
Kung buot hunahunaon, wala bay posibilidad nga ang usa ka pine tree, mahigugma ug usa ka babaye?   ¿Piensas que es imposible que le guste una chica a un pino?
Abi gyud ninyocAng Pine tree niini, nahigugma man ngadto kang Ajitac Pero en la realidad, el pino se había enamorado de Allita.
Sa pagkakita ni Pine nga naglingkod ilalom sa landong ni Lawrel, nasina siya ni Lawrel.  Cuando Pino vio que Allita estaba sentado a la sombra de Laurel, tuvo celos de Laurel.
Nangandoy pod siya makahimo ug landong para makapahulay si Ajita.  Él deseó tener una sombra para Allita. 
Pero, mura man gud ug dagom ang iyang mga dahon. Tungod niini, lisod siya makahimo ug landong.  Pero como tu sabes, las hojas del pino son delgadas como agujas, y su sombra era tan pobre que Pino meció sus ramas tristemente. 
Ug magul-anon siya mipauyog sa iyang mga sanga, nangahulog ug nangabungkag ang iyang mga dahon sa tibuok palibot.  Entonces, sus hojas punzantes se cayeron.
Ug ang nangagi anang higayona ang grupo sa mga kabataan.  Justo en ese momento, un grupo de niños pasaron cerca.  
Nisiyagit ang bata nga nagkanayon. gAgay! Ang dahon sa pine tree mitusok sa akong senina!h  " ¡Ay! Tengo una pinocha dentro de la camiseta! " y otro niño dijo,
Ug ang uban nagkanayon nga gWala gyuy silbi ning kahoy nga pine tree, walay landong, walay prutas!h   " Este árbol de pino no sirve para nada, no tiene sombra, no tiene fruta." 
Nakadungog si pine sa mga bagulbol sa mga bata ug nagmagul-anon siya.  Pino oyó esa crítica y se puso más triste.
gUnsaon nako paghigugma si Ajitac Dili gani ko makahimo ug landong para kaniyac wala pud koy talagsaong kahumot nga mga dahon, nga sarang makarelaks siya.  -- ¿Como puedo amar a Allita?  No puedo hacer solo sombra para ella. No tengo hojas fragantes para relajarla.
Gahi pud ang panit sa akong lawas ug gansanggansang nga igo gyung masakitan ang iyang mga kamot kun mohikap siya niini.  La corteza de mi tronco es tan áspera que su mano se lastimaría si la tocara.
Tinuod gayud nga wala koy silbi, walay bili ug dili angay nga mabuhi.h  Magul-anon siyang nagabasol sa iyang kaugalingon.  Realmente soy un inútil, no tengo valor para estar vivo.-- Se lamentó.
Dayon mibarog si Ajita ug mipaduol kang Pine. Mipahiyomon siyang nagkanayon ngadto sa mga bata. g Allita se levantó y consiguió cerca de Pino y dijo a los niños con una sonrisa.
gAbi ninyo, ang matag kahoy dunay kagamiton. Ang mga dahon aning pine maayong ihaling.h   "Ah, cualquier árbol es algo útil, ¿saben niños? Estas hojas del pino son muy buenas como leñas". 
Nasorpresa si pine sa iyang nabati. Wala siyang paabot nga nakabantay si Ajita kaniya. Sus palabras sorprendieron mucho a Pino. Él no tenía esperanza de que Allita, hubiera notado su presencia.
--Wow! Nakaila siya kanako! Nakatudlo siya kung unsa ka bililhon ang akong mga dahon.--  -- ¡Oh, ella me ha conocido! -- Además indicó un valor que no sabía él mismo.
 Mipauyog si Pine sa iyang mga sanga tungod sa iyang kamaya, kay wala siya kahibalo kung unsay laing paagi nga makapagawas siya sa iyang gibati.  Exultó Pino y sacudió sus ramas. Porque no sabía otro remedio para expresar su emoción.
Mao sa gihapon nangabungkag iyang mga dahon sa palibot. gMao ba?h Nasorpresa ang mga bata sa mga mensahe ni Ajita. Entonces muchas pinochas se esparcieron.  "¿Verdad? " Los niños admiraron las palabras de Allita.
Nagtigom sila ug mga dahon sa pine ug gibugkos. gSige amo unyang sulayan, Salamat.h Dayon namauli sila. Juntaron las pinochas y las liaron, dijeron los niños, "Gracias Allita, vamos a probarlo." y se fueron.  
--Salamat kaayo, eleganteng Ajita, malipayon kaayo ko.-- Hinigalang pahiyom ang gibalos ni Ajita ngadto kaniya. Ug hingpit kining nakalipay ka Pine sa iyang damgo.  'Gracias Elegante Allita, estoy tan feliz.'  Allita le sonrió amistosamente. Le parece un sueño muy feliz.
Pagkahuman ato, wala na siyafy laing ikasulti. Wala ray laing mahunahuna si Pine gawas lang kang Ajita... A partir de ese momento, ni que decir tiene, Pino no podía pensar en nada más que en Allita.  
Pakyas siya sa pag-ila ug pagpaminaw sa mga linya sa kanta nga gilaylay ni Ajita.  Desafortunadamente para Pino, no podía entender el estribillo de la canción que Allita cantaba, es decir,
gAng kasadya sa gugma moagi sa pagpamilok, ang kasakit sa gugma molungtad hangtod sa hangtodch "La alegría de amor es efímera, la pena de amor sigue hasta la muerte."
Sa gihapon nagsugod napud ang mga kalihukan pagkasunod dominggo. Misayaw ug mikanta si Ajita.  El siguiente domingo, como siempre, se aglomeraron en la plaza. Allita bailó y cantó.
Pero para kang Pine walay kalainan sa mga panghitabo sa nangaging mga adlaw.  Pero para Pino no fue como siempre, no fue lo que era antes.
Sa una simple siyang malipay ug mabihag sa mga sayaw ug kanta ni Ajita. Ug karon ako na siyang higala! Garbo niyang gibati nga nahilambigit siya niini.  --Ahora ya ella es mi amiga-- Tuve una sensación de algo, parece un tipo de orgullo. 
Gibati niya ang talagsaong katagbawan sa panahon nga daghang nga katawhan nga midayeg niini. Nalingaw siya para kanila. Se sintió contento cuando alabaron a Allita. Sintió una simpatía por la gente que la alabó. 
 Para kaniya mao unta kadto ang pinakamaayong dominggo...  Debiera hacer un mejor día.
Pero kalit lang nga natinggala siya sa iyang gibati ang kahait ug kasakit sa kasingkasing, sa paghalok ni Ajita sa mananaong atong adlawa. Así que se sorprendió cuando sintió un dolor agudo en el corazón. Ocurrió cuando Allita besó al ganador del día.
Ang grabing kasakit nga iyang gibati napulihan ngadto sa kainit ug kangitngit nga umol sa iyang kasingkasing, sa pagkakita niya nga ang batan-ong mananawong nga migakos ug mihalok ngadto kang Ajita.  El dolor se transformó en un cuajarón caliente y negro cuando vio que el joven agarró y besó a Allita.
Natuok siya ug gisulayan nga patalikod gikan ni Ajita kinsa nga bukas nga midawat sa maong kabagis.  Pues se sofocó, desvió la vista de Allita quien espontáneamente recibió la profanación.
gDili! Dili! Ayaw siya ug hikapa! Sagrado siya!h   --¡No, no la toque! Es sagrada e inviolable.-- 
Nagsiyagit siya sa walay igong hinungdan. Maisogon siya nga puno sa kasuko. Daghan sa iyang mga dagom nagkatag sa palibot.  Gritó en vano. Tembló de la cólera. Muchas pinochas se dispersaron.
Daw ngitngit nga mga dag-um maoy naghari sulod sa iyang dughan. Nubes oscuras y pesadas se arremolinaron dentro de su pecho.
Pero walay bisan kinsa nga nakabantay sa iyang katingad-an kon dili si Lawrel lang. Wala na nakahinumdom si Pine kung unsa kailaid niya kadtong gabhiuna. Pero nadie notó su extrañeza excepto Laurel.  Pino no podía recordar cómo cayó esa noche.
Pagkasunod adlaw na si Lawrel nga nagkanayon kaniya. gSakit pa gihapon?h Fue ya el día siguiente cuando Laurel le susurró. "¿Todavía tienes dolor?"  
 gKung makahinumdom ko kaniya, O, sakit pa gihapon. "Sí, si lo recuerdo, sí. 
Akong gisulayan nga dili ko makahinumdom niya pero sa kalit lang napatik na pud siya sa akong panumdoman.h  Estoy tratando de no pensar en ella. Pero pronto ella aparece en mi mente. No puedo soportarlo."
gNag-antos ka tungod kay nangandoy ka sa iyang gugma nga dili nimo makab-ot, dili ba?h  "Estás sufriendo porque deseas un amor que no puedes conseguir, ¿no? "
gO, mao jud, nangandoy ko sa iyang gugma, kung dili nako makab-ot kini, nahatagan nako ug kagawasan, bisan ang kahayag sa adlaw o pag-ulan niini.  "Sí, deseo su amor. Si puedo conseguirlo, descartaré cualquier cosa incluso el sol o la lluvia. "
Nangandoy ko, makaadto bisag asa kauban siya og ...h  g¡Ojalá pudiera ir a cualquier parte con ella! Yo deseoc."
 hDili sa unsay atong mahimo, Pine, paghinauta ang unsay imong mahimo. Nangandoy ka sama nga ikaw usa ka tawo.h  "No es que podamos, Pino. Desea lo que puedas. Estás deseando como un hombre."
 gOo, nanghinaut ko sa akong kagawasan. Dayon makalihuk ko ug makadagan paingon kaniya. Aron ako siyang magakus, ako siyang mahagkan...h  "Sí, quiero ser un hombre. Entonces podría moverme y podría correr a ella. Podría abrazarla. Podría besarla y ... " @@
 gAyaw pine, pangandoy sa iyang kalipay lamang. "Desea sólo su felicidad, Pino. 
Dili naka mag-antos bisan kanus-a kung mas ang iyang kalipay lamang ang imong pangandoyon.  Desea lo que puedas hacer para su felicidad. 
Asa ang imong gusto nga mokatawa siya o mahunlak siya?h  ¿Te gusta ella cuando está riendo o cuando está hundida? "
Nakahinumdom na hinuon si Pine sa masulob-ong mga kanta ni Ajita.  Pino recordó la canción triste de Allita.
gDili, dili ko ganahan nga kanunay siyang magmasulob-on.  "No, no me gusta que ella este triste en cualquier momento. 
O, akong hunahunaon ang iyang kalipay lamang. Mangandoy ko niana... Lawrel, pero unsay akong mahimo alang kang Ajita?h Pero, Laurel, ¿qué puedo hacer para Allita?"
gAng pagbarog aning dapita lamang ang atong mahimo.h Nagkanayon si Lawrel. gUnsa pay lain?h  gMura ug mao ra na tanan.h  "Todo lo que podemos hacer es estar de pie en este lugar. Creo que esto es todo."
gDili, makahimo pa ka pagtugtog ug mga sonata para kaniya. Makahatag ka kaniya ug humot nga mga dahon.h  "No, puedes susurrar música para ella, puedes darle tus hojas fragantes y frutas suculentas c"   
 gNa, Pine, dili ko interesado, dili na kinahanglan.h "Oh, Pino, es un tema baladí, no es importante." Dijo Laurel.
gDayon kinahanglan ba ang pagbarog?h "¿Entonces, estar de pie es importante?"
gOo, nagtindog ko diri, para makahunahuna ko niya ug makakita.  "Sí, si estoy aquí en los días soleados, lluviosos o de viento,
Nakabalo siya nga kanunay kong nagtindog diri, bisan ang ting-init, ting-ulan ug ting-amihan, moanhi lang siya sa bisan unsang taknaa kung nagkinahanglan siya.  y ella lo sabe, puede venir en cualquier momento cuando lo necesite. 
Dili ba nimo mahunahuna nga mura ug kinahanglan?h ¿No crees que es importante?"
Nagpadayon si Lawrel. gHatagi ug kagawasan ang imong hunahuna gikan sa imong gustong kab-uton.  Laurel continuó. "Libera tu mente de tu deseo, Pino.
Ang imong pagpanginahanglan maoy makahimo nimo sa pagpangigi ug mapingot. El deseo te hace celoso, irritable y nervioso.
Makalihok tuod ang tawo pero wala silay kagawasan.  Los humanos se pueden mover pero no viven libres.
Ang kadaghanan kaniya nagaid sa ilang mga kaugalingong mga kamapihigon ug pagpanginahanglan.  La mayoría es encadenada por sus deseos propios.
Kung dunay kagawasan ang imong panghunahuna gikan sa imong gustong kab-uton, makab-ot jud nimo ang tinuod nga kagawasan ug kaalam.h Si haces tu mente libre de su deseo, puedes obtener la libertad verdadera." 
Ug mipadayon si Lawrel nga nagkanayon. gDili ko molihok, bisan wala ganahi si Ajita nako, bisan gibiyaan ko niya.  Y Laurel siguió hablando. "No me puedo mover. Incluso a Allita no le gusta. Incluso ella me dejó.
Kabalo siya nga dili ko makahimo sa pagsalikway. Kaniya bisan gihimo na niya nako.  Ella sabe que nunca la abandonaré, incluso si ella me hizo muy mal.
Mobiya gyud kanimo ang usa ka higala kung maulawan kang mohimo ug labay.  Los amigos pueden dejarse por un acto vergonzoso.
Mahimong magbulag ang magtiayon kung wala na silay pagsalig sa matag-usa.  Las parejas pueden separarse por una traición.
Dili gyud ta magbulag Pine, ug makaapil ka kanamo.h Nunca nos separaremos, Pino, y puedes unirte a nosotros ".
Pagkaluoy gyud ni Pine, wala siya kasabot sa mga gipang-estorya ni Lawrel. Nasina lamang siya sa mga labong nga dahon ni Lawrelc Lamentablemente para Pino, no podía entender las palabras de Laurel. Solo envidiaba sus hojas lozanasc
Paglabay sa pipila ka adlaw si Ajita sa dihang miabot siya, luyang tan-awon. Murag nangumpisal o nagunsalta siya kang Lawrel. Después de unos días, vino Allita pareciendo deprimida. Pareció consultar algo con Laurel.
Ug hingpit niyang gibaliwala si Pine. Mura ug nasuko kini kaniya.  Pero ella ignoró Pino completamente. Como si se enojara con él. 
Murafg nakahibawo siya sa mga walay kasingkasing pangandoy ni Pine.  Como si supiera su ambición irreverente.
Wala gani siya mitan-aw kang Pine. Ug pareha ra nga gipasakitan niya kini, kung nasuko siya nako gumikan sa binuhatan sa uban, sa gihapon masaligon syang makataas sa iyang dagway. Ella no le echó incluso ni una mirada. Fue como una tortura para Pino. Si alguien lo regañara o maldijera terriblemente, podría levantar la cara con decisión.
Sakit kaayo para kaniya ang pagbaliwala ug dugay atong gabhiuna para kang Pine. Ug iyang gipagawas ang iyang mga pagbasol ngadto kang Lawrel.  Pero ser ignorado por su objeto de anhelo fue tan severo para él. La noche, Pino descargó su pesar a Laurel.
gSayop ko Lawrel, usbon nako ang akong kaugalingon. Bisag unsa akong buhaton. Palihug ko ug ingon ni Ajita nga pasayluon koc Dili ko makasustinerch  "Yo cometía faltas, Laurel, voy a cambiar a mi mismo, así que, por favor, que diga a Allita que me perdonará. No puedo soportarlo..."
gUnsa? Unsa man diay iyang gihimo diha kanimo? Nganong kinahanglan man kang mangayo ug pasaylo ngadto kaniya?h  "¿Qué? ¿Por qué necesitas pedirle disculpas? ¿Qué ha pasado?"
gTungod nianang akong pagpangandoy nganha kaniya, nasuko na hinuon siya nako ug dili gani siya moestorya kanako maskin ug gamay.h  "Porque tenía tal deseo de ella, se enojó conmigo y ya no habla conmigo incluso una palabra."
gOy, dili Pine, dili ingon ana. Wala ko maghunahuna nga gibaliwala kaniya.  "Oh, no Pino. No es así. No creo que te haya ignorado.
Karong adlawa seryoso siyang nakig-estorya kanako. Hoy, ella se concentró en el diálogo conmigo. 
Mao rana ang hinugdan makapaniguro gyud ko nga wala siya nasuko nimo.h  Solo es eso. Estoy muy seguro de que no está enfadada contigo." 
 Pero wala gyud mutuo si Pine sa mga gipanulti ni Lawrel.  Pero Pino no pudo creer lo que Laurel dijo. 
eUgma akong pangayuon ngadto kaniya ang pasaylo.f  Iyang gisulti kini sa iyang hunahuna, pero dili siya makatulog.   --Mañana le pediré perdón.--  Dijo en su mente.
Pagkahuman atong gabii nga dili makatulog si Pine, sa gihapon miabot si Ajita. Después de la noche en vela de Pino, Allita vino como de costumbre. Laurel le llamó bruscamente.
gAjita, naguol si Pine kay wala kay pagpakabana kaniya.h Gisulti ni Lawrel sa kalit.  "Allita, Pino está triste porque tu no cuidaste de él" 
gHa? Dili oy, Pine, wala na ko tuyua nga baliwalaon ka.   "¿Eh?... ¡Ah no, Pino! No voy a ignorarte. 
Pasayloa gyud ko, naghunahuna lang ko sa akong kagubot nga nasudlan.h  Lo siento que estaba pensando solo en mi problema."
Miduol siya kang Pine ug mihikap sa iyang gansanggansang nga panit ug mihatag sa iyang dinalian nga halok.  Ella vino a Pino y tocó su tronco áspero dulcemente y dio un beso ligero. 
Wala makasabot si Pine kung unsay nahitabo.  Pino no pudo entender lo que pasó.
Wala siya nakatingog tungod sa iyang kahikurat, maskin dili siya makapatagak ug usa ka dagum.  Él se sorprendió y no pudo decir una palabra. No pudo hacer caer una pinocha. 
Unsa ning pagbatia? Tinuod ba kini? Mihikap si Ajita nako? Gihalokan ko niya? Pagkadili katahuan! Dili matuohan!  -- ¿Que es esta sensación?  ¿Allita me besó?--
 gPasayloa ko Pine, Ako kang higala, ako pud unta kang sultihan sa akong problema.h   "Perdóname, Pino. Eres mi amigo. Debí decirte mi problema a ti también." 
 Dayag niyang nabati ang tingog ni Ajita, nga nakapauli kini sa iyang panimuot.  Apenas oyó la voz de Allita, pero recuperó su conciencia.
Ug unya iyang nahunahuna ang mga gipang-estorya ni Ajita. De repente se dio cuenta de lo que Allita habló. 
 eNaa siya sa kagubot! Mao siguro sa luya siya tan-awon.   --¡Tenía un problema! Por eso, la vi deprimida. La vi pero no lo noté. 
 Nakita nako siya pero wala ko kabantay! Ang gusto lamang nako ang iyang mga mata susama sa langing bata nga nagsamok sa iyang inahan para sa dulaan.f  Sólo quería sus ojos como un niño consentido quien pide insistentemente a su madre juguetes.--
Lig-on siyang miangkon sa iyang sayop.  Un remordimiento fuerte brotó de su corazón. 
eAko diay ang mibaliwala sa iyang kasamok nga gihambin. Abi nako ug nahigugma ko niya.  --Pensé que la amaba. Pero yo fui el que ignoró su problema.
Pero dili diay to tinuod nga gugma. Pagpanginahanglan! Ang hakog nga pagpanginahanglan, mao na ang gisulti ni Lawrel.f  No fue amor verdadero. ¡Deseo! Fue el deseo egoísta que Laurel dijo.--
Naulaw si Pine sa iyang kagamay ug panabot, ug nanaad siya nga dili na siya maghunahuna nahitungod lamang sa iyang kaugalingon.  Se avergonzó de su estrecha mente y juró que no iba a pensar acerca de si mismo ya. 
Ug sinsero siyang nangandoy nga unta mas molawom ug mulig-on pa ang paghigugma kang Ajita. Basi sa gitudlo ni Lawrel ngadto kaniya...  Deseó que amaría más profundamente a Allita como Laurel le enseñóc
Ug nagpasabot dayon si Lawrel kaniya sa hinay nga paagi. Entonces Laurel comenzó a explicarse con calma.
gWala ko kahibalo nga nakabantay diay ka nga dugay na ta wala ulana, "No sé si has notado que no tenemos mucho tiempo de lluvia.
kung ang mga tawo dili gihapon makatagamtan ug ulan sulod sa laing usa ka semana, nalak-aban ang ilang pagpananom.  Si la gente no puede obtener la lluvia en una semana más, habrá perdido la oportunidad de la siembra.
Nakadesisyon sila nga mag-ampo o muhangyo nga dunay ulan.h Así que decidieron tener una invocación para la lluvia."
Wala gyud nakabantay si Pine atong panahona nga ting-init tungod kay dili kasagaran nga modangat ug taas nga higayon ang tinghulaw sa ilang nasod, mabuhi gihapon siya bisag dugay nga walay tubig.  Pino no había notado tal clima seco porque la sequía no era rara en su país y solía vivir mucho tiempo sin agua.
gSi Ajita maoy napili nga morepresentar nga mohimo ug mag-ampo ug masimpatiyahan ug pagtabang ngadto sa mga diyos sa hangin, panganod ug dalugdog.  "Los ancianos han seleccionado Allita como la medium para la oración ritual de las vírgenes más bellas de este país.  
Ang mga hamtong mipili kaniya tungod kay siya man ang pinakanindtot sa tibuok kalibutan.h  Y ella deberá apelar a los dioses, al dios del viento, a la diosa de las nubes y al dios del rayo. " 
gAkong nakita pero, unsa ang problema? Duna ba siyafy angay isakripisiyo?h  "Ya veo. Pero, ¿cuál es el problema?  ¿Ella tiene que sacrificar algo?"
 gMakulbaan siya labina nga kun ang pag-ampo dili mahatag sa mga diyos.  "Ella está nerviosa si la oración no fue concedida por los dioses.
Nahadluk siya nga basulon siya nga mga tawo kung dili sila makatagamtam ug ulan.h  Ella teme que las personas le culpen si no consigue la lluvia."
 Sige ug istorya si Lawrel. gPamiliyar nako gamay ang diyos sa hangin ug akong sulayan ang pagpakigkumikasyon kaniya pero sa ubang mga diyoscmaoy problema.h Laurel mantuvo hablando. "Conozco al Dios del viento, por lo que voy a tratar de contactar con él, pero para otros dioses..."
 Kalit nga nakahinumdom si Pine nga inila diay sa diyosa ug panganod.  De repente, recordó Pino que conocía bien a la diosa de las nubes.
Sa panahon nga nagtindog siya sa iyang kanhing pinuy-anan sa ibabawfng bahin sa taas nga bungtod, ug gusto siyang nakig-estorya niini.  Antes, estaba en la cima de la montaña alta en su país natal, solía charlar con ella.
gAko kabalo ko nga ang diyosa sa panganod. Ug ang diyos sa daligdog maoy bana sa diyosa ug panganod. Makahangyo ko kanila!h Gritó  "Yo conozco a la diosa de las nubes, y el dios del rayo es su marido. Les puedo pedir su presencia."
 gTinuod ka? Dako nang tabang sa mga mag-ampo ni Ajita.h Nagkanayon si Lawrel. gMagmalampuson gayud sila!h  "¿Realmente? Es una gran ayuda para el rezo de Allita. Ella tendrá éxito."
 eMakahimo ko para kaniya! Magamit ko para kaniya!f Misingit si Pine sa iyang panumduman.  -- Puedo hacer algo por ella. Soy útil para ella.-- Pino gritó en su mente. 
gSalamat gyud Pine. Arang-arang na gyud akong gibati tungod sa imong gipanulti.h  "Gracias, Pino. Realmente estoy aliviada por tus palabras." 
 gPalihug ko ug asoy kanila, Ajita, nga daghanon nila pangulekta sa akong mga dahon.  Pino contestó, "Digales que junten todas mis hojas y las apilen en un montón. 
 Daubi ninyo kung duna moy seremonyas nga pagahimuon. Ug dayon makaadto ko sa ibabawng bahin kauban ang aso sa pagpangita sa gamhanang diyusa ug panganod.h Préndele fuego cuando empiece el rito. Entonces podré subir con el humo y buscar a la diosa de las nubes."   
Pagkahuman nila ug han-ay sa seremonyas nga pagahimuon, gibati ni pine nga duol kaayo niya si Ajita aron masumbungan niya sa iyang gugma.  Después de que hicieron el programa del rito, Pino sintió Allita tan cerca que le confesó su amor.
 Ug inosenteng mikatawa si Ajita. Nagmalipayon si Pine bisan mipauyog si Lawrel sa iyang mga sanga. Allita se río inocentemente. Pino se puso más feliz, incluso Laurel agitaba su rama.
Sa wala pa mibiya si Ajita sa kuadradong dapit, gihalukan niya kada usa ni Lawrel ug Pine, para sa maayong gabii.  Después del arreglo del rito, antes de volver a casa, Allita besó a Laurel y Pino para buenas noches. 
Tungod kay naglangkob niini ug dyutayfng pagpangindahay, nagtugot kini kang Pine sa pagpaabut sa gipanghinaot nga ugma.  Porque eso incluyó un trozo de pasión, vamos a permitir a Pino soñar con color de rosa esta noche.
Sa wala pa sugdi ang seremonyas nagtigom sila ug mga dahon sa pine ug ila kining gihan-ay. Antes de iniciar el rito, fueron reunidas todas las hojas de Pino y hechas un montón. 
 Mingon si Lawrel. gWala nay alisbo-yamog nga mapanimahuan nato sa hangin.  Among gikinahanglan ang inyong pagpaningkamot ug pagpanlimbasog niini karong adlawa, Pine?h  Laurel dijo "No hay olor a humedad en el viento hoy. Necesitamos tu trabajo duro, ¿Pino? "
 gSige Lawrel,  Andam nako.gcUnsa ang iyang kalipay. Gibati niya ang iyang gahom nga milukop sa nagkadaiyang bahin sa iyang lawas. "De acuerdo. Estoy listo."  Le llenó de felicidad. Sintió que su poder llegó hasta todas partes de su cuerpo.
Gikuha ni Ajita ang mga hinan-ay nga mga dahon ug gisugdan sa pagsilab. Ang nipis nga hinya sa aso mipaibabaw pataas ug pataas paingon sa asul nga kawanangan.  Allita encendió el montón de las hojas. Una línea delgada de humo subió más alto y más alto en el cielo azul. 
Misunod si Pine sa aso ug mikatkat pataas. Sa katapusan naabot siya sa ibabaw sa maong aso. Pino siguió el humo y subió más alto y más alto. Finalmente llegó a la cima donde el humo se disipaba.
Nitan-aw siya sa palibot ug gisusi gikan sa ibabaw sa maong aso, pero wala siyafy nakita bisan dyutayfng gabon o panganod. Él miró a su alrededor y investigó de la parte superior del humo, pero no pudo ver un pedazo de nube siquiera. 
 'Unsaon nako pagpakigkita sa makagagahum sa panganod kung wala gani panganod.' Kumplikado gayud siya sa tin-aw nga kawanangan. --¿Como puedo llamar a la diosa de las nubes si no hay ninguna nube?-- Él se quedó perplejo en el cielo azul.
Sa ubos nga bahin, nagsugod na ug ampo si Ajita pero ang tigmugna ra hangin ang mitunga, Ingon siya, dili ko makamugna ug ulan nga mag-inusara. En el suelo, Allita comenzó la invocación pero solo el dios del viento apareció. "No puedo engendrar la lluvia yo sólo", dijo el dios.
Misinggit si Lawrel ug nangutana kang Pine. gNakit-an ba nimo ang c.?h  gWala pa. Wala gyud koy nakita nga panganod diri. Laurel dio un grito y preguntó a Pino. "¿Has visto a la diosa?"   "Todavía no. No puedo ver ninguna nube desde aquí.
 Palihug hangyoa ang hangin nga ipairog ang aso paingon sa habagatang bahin.h Ang tigmugna ug hangin mitayhop sa aso paingon sa kataposang habagatan. Por favor pide al viento pasar el humo al final del oeste." El dios del viento empujó el humo al final del oeste. 
Ang kaasul sa dagat ug langit lamang maoy makita ni Pine. Dili diri nga bandaha. Tingali sa sidlakang bahin. Pino pudo ver solo el azul del cielo y el azul del mar.   " No así. Tal vez ¡al este!"
Pero wala gihapon siya nakakita og mga agi-agi sa panganod o gabon sa sidlakan. Didto sa timog, didto sa hilaga, ang tanan nilang pagpamasin mahulog ra sa walay bilic  Pero no pudo ver siquiera un pedazo de nube en el este tampoco. Al norte, al sur, todos sus intentos fueron en vano...
gKuan Lawrel, migamay man ang daob, karong taudtaud mogawas ra na!h Nagkanayon si Ajita sa tingog nga daw nawad-an na sa paglaum.  "Ah, Laurel, el fuego se está haciendo más pequeño. Está a punto de apagarse." sonó débil la voz de Allita.
eNgano? Wala gyud koy mahimo! Tinuod gyud nga wala koy gamit!f  --¿Por qué no puedo hacer nada? ¡Soy realmente inútil! --
 Gibasol ni pine iyang kaugalingon pero sa pagkakita niya sa mga mata ni Ajita nga nagtan-aw kaniya. Gibati niya ang laing gahom nga miabut kaniya.  Pino se reprobó a si mismo, pero cuando vio los ojos de Allita, se sentía que se llenó de otro vigor. --Todavía no debo desistir--
Daghang pagkurog si Pine, ug gipahulog ang kadaghanan sa iyang mga dahon. Pino tembló mucho, e hizo caer muchas de sus pinochas.
 eSa akong pinuy-anan, didto nakahinagbo nako ang maong makagagahom kanunay. Kung moadto ko didto, tingali makahinagbo nako siya pag-usab.f  --En mi casa, había hablado con la diosa frecuentemente, si voy allí, tal vez pueda verla.-- 
Kasamtang ang dunay mga dag-um atong higayona sa bukid sa norteng bahin sa nasod. Dayon iyang gisugo ang panganod.  En ese momento, había nubes oscuras cubriendo la montaña del norte.
gPalihug ingna ang inyong makagagahum nga ang iyang karaang higala nga pine tree gustong makigkita dayon kaniya.h    Pronto solicitó la nube. "Por favor, dile a tu diosa que su viejo amigo el pino quiere verla de inmediato"
Atong tungura, ang makagagahom sa dalugdog aktibo kaayo sa sulod sa mga bukton sa iyang asawa. Justo en ese momento, en el norteño país, el dios del rayo estaba retozando en los brazos de su esposa como de costumbre.
 Ang diosa nakadungog nga ang panganod nihonghong sa iyang karaang higala nga gusto siya makakita kaniya. La diosa oyó a alguien llamar débilmente desde el mundo bajo. 
 Ang makagagahom sa panganod naglingilingi sa ubos nga bahin sa kalibutan. Ug dayon nakabantay siya kang Pine.  Ella echó una mirada atenta en la montaña alta.
Ang iyang karaang higala ug gisulayan niya ug paila-ila si Pine ngadto sa iyang bana. Pronto ella notó a Pino, su viejo amigo y trató de presentarle a su marido.
 Iyang gitawag ang iyang bana kinsa nga gigamhan pa sa iyang gahom. gLangga, tan-awa! Kanang pine treec g Llamó a su marido que aún estaba retozando.   "Querido,  ¡mira! Aquel árbol del pino es mi ..."
Sa pagtumbok niya sa kahoy, ang abtik niya nga bana mipunting sa iyang kilat sa gitumbok nga kahoy!!!  Cuando la mujer señaló el árbol, el esposo precipitado, antes de acabar de oír el final, disparó su rayo al pino directamente. 
 hAyaw! Ako siyang higala! Manggidalidalion ra kaayo ka!h Misinggit ang makagagahum pero ulahi na..Dili ba? "¡No, es mi amigo!  ¡Que despistado!" La diosa gritó con enfado, pero eso fue demasiado tarde, ¿no?
 gTan-awa! Nasunog ang pine tree!h Misinggit ang mga tawo, mibaha ang dili kasagarang aso sa lawas ni pine tree ug nasunog dayon ang mga sanga niini.  "Mira, el pino se está quemando!" La gente gritó. Un tremendo humo inundó el tronco de Pino y pronto sus ramas empezaron a llamear.
 Ug gumikan sa kalayo ug aso, dili mamahimong makapaduol si Ajita kaniya. Por el calor y el humo, Allita no pudo acercarse a Pino.
 Milungtad ug dugay ang pagkasunog sa maong pine tree hangtod nga mitabon ang itom nga aso sa tibuok kawanangan ug nahimo kining dag-um. Pino ardió mucho tiempo hasta que el humo negro cubrió todo el cielo.
Mikilat dayon ug nangatagak ang ulan.  Entonces el humo cambió al nube lentamente y unos rayos brillaron en la nube y empezó a llover.
Mapasalamaton kaayo ang mga tawo ug tungod niini nagdagandagan ang mga bata.  Todas las personas se complacieron y los niños corretearon alrededor.
Nagatindog si Ajita kilid ni Lawrel, ug sigefg tan-aw kang pine. Padayon gihapong nasunog si Pine bisan pa sa kakusog sa ulan. Allita estuvo parada con Laurel y se mantuvo mirando a Pino. Él todavía se estaba quemando en medio de la fuerte lluvia. 
gMalipayon kaayo ko Ajita. Nakamatngon ko nga akong kinabuhi tungod aning butanga!h Padayon siyang masunog, hangtod sa dugayng panahon. "Soy feliz, Allita. Noté que he nacido para este momento."   Él se mantuvo ardiendo durante mucho tiempo.
Pagkahuman sa daghang mga katuigan nga nanglabay, karon wala nay nakahibalo sa estorya mahitungod kang Ajita ug PinecPero pagkahuman atoc Han pasado tantos años, ahora nadie sabe la historia de Allita y Pino.  Pero después de este asunto, 
 gigama sa mga katawhan ug sulo ang pine tree aron gamiton sa paglakaw panahon sa kagabhion, tungod kay molungtad ug dugay ang pagsiga niinic  La gente quema una rama de pino como antorcha para viajar durante la noche porque se mantiene quemando  durante mucho tiempoc