由来ユライ 起源キゲン kagikan 語幹ゴカン ponuan 単語タンゴ  palabra español binisaya español
  ab-ab ab-ab agujero, cueva  
  ab-ab ab-ab herida  
  ab-ab ab-ab inflamable  
  abag abag sirvienta, ayuda Mihatag ug abag ang gobyerno sa mga biktima sa sunog. El gobierno dio ayudas a las víctimas del incendio.
  abaga abaga hombro, cargar Sakit akong abaga.; Miabaga ako sa tanang gastohan.  Me duele el hombro.; Cargué con todos los gastos.
  abag abag-abag ayuda, ayudante  
  abag abagay ayudarse  
Sp abajo abahu abaho abajo  
  abaka abaka abacá  
  abakada abakada alfabeto Kinahanglan nga mabansay sa abakada ang mga bata sa tulunghaan. Los niños deben practicar el alfabeto en la escuela.
  abaka abakahan plantación de abacá  
Sp abandonado abandunadu abandonado abandonado Mihunong ang among gisakyan sa atubangan sa usa ka abandonadong bodega. Paramos nuestro coche frente a un almacén abandonado.
  abang abang  alquilar Nag-abang kami ug balay duol sa Fyente Osmenia.  Estamos alquilando una casa cerca de Fuente Osmenia.
  abang abangan alquiler Mahal ang abangan sa mga apartment sa siyudad. El alquiler de apartamento en la ciudad es costoso.
  abanid abanid hacer paso a paso  
Sp abanico abaniku abaniko abanico  
Sp habano abanu abano cigarro, habano Mahiligon sa abano ang akong apohan. Mi abuelo disfruta fumando un cigarro.
Sp avance avansi abanse avanzar  
Sp avante avanti abante adelante, avante  
  abat abat fantasma Nakakita ko ug abat kagabii, tinuod lagi!  ¡Vi un fantasma anoche, de verdad!
  abat abat interceptar, apoyar  
  abat abat sentir con la mano  
  abat abatan pasamanos  
  abatud abatod larva bakukang abatod larva de escarabajo
  abay abay al lado, paralelo nga abayay ; nag-abay  lado a lado
  abay abay-abay viga auxiliar   
  abay abayan lado a lado, hacer juntos  
  abay abayan salvavidas  
Sp aventura avintura abentura aventura  
Sp a ver abir aber a ver, bueno Abir, ipakita kuno kon unsa ka kamaayo mosayaw. Bueno, déjame ver que tan bien puedes bailar.
Sp averia aviria aberya avería, problemas  
Sp avestruz avistruz abestros avestruz  
  abhung abhong rancio  
  abi abi pensar, malinterpretar Abi ko nga dili ka na moanhi.;      Abi nimo? Pensé que ya no vendrías más.;          ¿Sabes qué?
  abiabi abiabi recepción, saludo  
Sp avivar avivar abiba aclamar, alentar, avivar  
Sp habilidad abilidad abilidad habilidad  
  abin abin aliar  
  abis abis recorte  
Sp aviso avisu abiso advertencia, aviso  
Sp abierto abiyirtu abiyerto abierto  
Sp habla abla abla hablar  
Sp abri abri abli  abrir  
Sp abri abri ablihi abrir Ablihi ang pultahan.  Abre la puerta.
  abu abo ceniza Daghan kaayo ug abo diri.  Un montón de ceniza aquí.
  abud abod esparcir  
  abug abog polvo Abog kaayo imong sakyanan.  Tu coche está polvoriento.
  abug abog dispersar, ahuyentar Akong giabog ang mga iro.  Ahuyenté los perros.
Sp abogado abugadu abogado abogado/a abogado nga tikasan abogado sin escrúpulos
Sp abogar abugar abogar abogar, alegar  
Sp abogacía abugasiya abogasiya abogacía Ang akong ig-agaw usa ka abogasiya diri Cebu. Mi primo es abogado aquí en Cebu.
  abu abogon polvoriento Abogon kaayo ang dalan padulong sa simbahan. El camino a la iglesia es muy polvoriento.
  abu abohan cocina, chimenea Nagluto si Nanay ug panihapon sa abohan.  Mi madre está cocinando la cena en la cocina.
  abu abohon gris Abohon ang kolor sa iyahang karsones. Sus pantalones tienen un color grisáceo.
En avocado abukadu abokado  aguacate Lami ang abokado.  El aguacate es delicioso.
  abung abong bloquear Naabong ang karsada niaging simanahuna. La calle quedó bloqueada desde el último fin de semana.
  abut abot resultado, ganancia Maayo ang abot sa among umahan karong tuiga. Este año recibimos un buen rendimiento de nuestra tierra.
  abut abot  ven, llega, conviértete Maayong pag-abot.; Giabot ko sa kaguol.  Bienvenido.; Me puse triste.
Sp abri abri abri abrir Naabri ang pultahan sa inyong kuwarto. La puerta de tu habitación está abierta.
Sp abril Abril  Abril  abril Abril 2, ko mo-adto sa Japan. El 2 de abril, voy a Japón.
Sp absoluto absulutu absoluto absoluto  
  abut abtan alcanzar Gusto nakong ma-abtan ang katapusang biyahe sa bus. Quiero recuperar al último viaje del autobús.
  abtik abtik animado abtik ug dila  hablar fluido
  abubhu abubhoan celoso Abubhoan ang iyang bana. Su marido es de tipo celoso.
  abughu abugho celoso Nangabugho ang bana sa iyang asawa sa kanunay pagawas sa ilang panimalay. El esposo se sentía celoso de su esposa que siempre estaba fuera de casa.
  abughu abughoan ser celoso Ikaw labihan ka abughoan. Eres demasiado celoso.
  abukay abukay loro  
Sp abunda abunda abunda abundancia  
  abungaw abungaw distraído, olvidadizo  
Sp abono abunu abuno abono, fertilizante  
Sp abono abunuhan abunohan abono, fertilizante  
Sp aburrido aburidu aburido aburrido  
Sp abusador abusadur abusador abusador Giabusaran sa ubang amo ang ilang mga katabang. Hay algunos maestros que abusan de sus ayudantes.
Sp abusar abusar abusar abusar, maltrato Ayaw abusari ang atong kinaiyahan.  No maltratemos nuestro medio ambiente.
Sp abuso abusu abuso abuso  
  abut abut  ven, llega, conviértete Kanus-a siya moabut?  ¿Cuándo llegará ella?
  abut abut-abot ir a menudo  
  abay abyan amigo, camarada  
Sp avion aviun abyon  avión, pájaro, volando Mahadlok siya nga mosakay sa usa ka abyon. Ella tiene miedo de tomar un avión.
Sp hada ada ada hada Daghan ang nagtuo nga gipuy-aan ug ada kanang kahoya. Mucha gente creía que un hada vivía en ese árbol.
Sp adverbio advirbiu adberbyo adverbio  
Sp adelantado adilantadu adelantado adelantado  
Sp ademas adimas ademas por otra parte, además  
Sp adelanto adilantu adilanto adelanto  
En addict adis adis drogadicto/a  
En addict adis adis-adis drogadicto/a Adis-adis kaayo ang among silingan. Mi vecino es un gran drogadicto.
Sp adios adiyus adiyos adiós Adyos amigo. Adiós Amigo.
  adlaw adlaw  día, sol  
  adlaw adlaw-adlaw todos los días Akong labhan ang akong sinina halos adlaw-adlaw.  Lavo mi ropa casi todos los días.
  adlaw adlawon soleado Adlawon lang ta moadto sa Bohol. Día soleado iremos a Bohol.
Sp admitir admitir admiter admitir  
Sp adobo adubu adobo  adobo adobong nokos, adobong baboy  calamares cocidos; cerdo cocido
Sp adorno adurnu adorno ornamento, adorno  
  adtu adto  ir Moadto ko sa Sugbo ugma sa buntag.  Iré a Cebú mañana por la mañana.
  adtu adtuan solía ir  
Sp adulterio adultiriu adulteryo adulterio  
  aduna aduna  tener Aduna koy daghang igsoon.  Tengo muchos hermanos y hermanas.
  aduna adunahan rico, opulento Adunahan ang ilang mga ginikanan. Sus padres son ricos.
  agaak agaak chirrido,
croar
Nadungog ko ang agaak sa salog. Escuché chirridos en el suelo.
  agad agad es mejor Agad pag magtuon ka imbes magdula. Es mejor para ti estudiar en vez de jugar.
  ag-ag ag-ag tamizar Kinahanglan ag-agon ang harina sa dili pa isagol sa ubang ingredients. Necesitamos tamizar la harina antes de mezclarla con los otros ingredientes.
  agahad agahad gemido, voz ronca, carraspeo  
  agak agak dirigir, orientar Agaka ang imong mga anak aron mahimong maayong lumolupyo sa nasod. Dirige tus hijos a convertirse en buenos ciudadanos del país.
  agad agalon  empleador, jefe Buotan siya nga agalon. Él es un buen maestro.
  agas agas salirse Miagas ang dugo sa tiyan sa tawo human kini dunggaba niadtong usa ka lalaki. La sangre fluyó desde el estómago de la persona que fue apuñalada por un hombre.
  agaw agaw primo/ a  
  agaw  agaw  saquear, arrebatar Ang shoulder bag sa dalaga nga naghulat ug sakyanan daplin sa dalan giagaw sa isnatser. El bolso de bandolera de una mujer que estaba esperando un jeepney al lado de la carretera fue arrebatado por un ladrón.
  agad agawon empleador, jefe  
  agay agay fluir, rezumar Niagay ang dugo sa iyang agtang. Sangre brotaba de su frente.
  agay agay cascada  
  agay agay! ¡Ay! Ang akong kamot ayaw guniti kay naay samad, Agay! Sakita gyud. No tomes mi mano porque tiene una herida. ¡Ay! En verdad duele.
  agbat agbat perseguir  
  alagbay agbay brazo alrededor de otro hombro  Miagbay na lang ko sa demonyo. Me uní las manos con el diablo.
  agda agda inducir, urgir Kanunay ko nga giagda sa akong ginikanan nga magtuon ug maayo. Mis padres siempre me obligan a estudiar mucho.
  aghat  aghat  inducir, estimular Sa katapusan naaghat gyud nako ang akong ginikanan nga ~. Finalmente pude convencer a mis padres de que ~.
  aghu agho suspiro Nangagho si Tatay pagkakita sa gagmay nga grado sa card. Mi padre suspiró cuando vio las bajas notas en mi boleta de calificaciones.
  aghud aghod trabajo matador  
  aghup aghop tierno, manso  
  agi agi pasar Niagi ko sa gamay karsada.  Pasé por una calle pequeña.
  agi agi-an experiencia Naagian nako ang kalisud sa kinabuhi.  He experimentado una vida dura.
  agi agianan pasaje, acera Ayaw sampungi ang agianan. No bloquees el camino.
  agi ug agig como por cierto agig pagtahod kanila a la bahía de un saludo
  agi ug agig como por cierto Imo na kining relo agig handumanan nako. Este es tuyo como mi recuerdo.
  agik-ik agik-ik risa ahogada  
Sp aguila aguila agila águila  
  aginud aginod seguir, llegar a duras penas  
  agipu agipo ascua  
  agni agni convencer Naagni ako sa pag-apil sa grupo. Me han convencido de que me una al grupo.
  agum agom agredir, sufrir  
Sp agonia agunia agoniyas toque a muerto  
  agus agos secretar  
  aguruy agoy ¡Ay!  
  agpas agpas perseguir, entender Miagpas siya sa iyang Mama sa mercado.  Ella persiguió a su madre al mercado.
Sp agraviar agraviar agrabiyar agravio, afrenta  
Sp agresivo agrisivu agresibo agresivo, audaz, activo  
Sp agronomia agrunumia agronomiya agronomía  
  agta agta hombre negro y gigante -supersticioso Nakakita ka na ba ug agta? ¿Has visto a 'agta'?
  agtang  agtang  frente Ang tawo nga lapad ug agtang bright kuno. Dicen que el que tiene la frente ancha es brillante.
  agulu agulo gemir  
  agumud agumod gruñido, rugido, aullido Miagumod lang ang akong manghod sa dihang ako siyang gipukaw. Mi hermana menor solo gruñó cuando la desperté.
  agunguy agungoy gemir  
  agup-up agup-up hongo, moho Giagup-upan ang imong mga sinina sulod sa parador. A tu vestido en el armario le ha salido moho.
  aguruy aguroy ¡Ay!  
Sp agosto agustu Agusto  agosto Agusto ang buwan na di gyud nako nikalimtan. Agosto es el mes que no puedo olvidar realmente.
  agutnga agutnga jadear  
Sp agua agua agwa  perfume Matag-an nako kung unsay imong agwa nga gigamit karon. Adivinaré qué perfume estás usando ahora.
Sp aguantar aguantar agwanta  soportar, aguantar Dili na ba ka maagwanta.  ¿No puedes aguantarte?
Sp aguardiente aguardiinti agwardiyente espíritu, licor  
  aghat ahat inducir, estimular Naahat ko ug trabaho sa Dominggo.  Me vi obligado a trabajar el domingo.
  ahat ahat prematuro, antes de tiempo bunga’ng ahat ; ahat nga paghimugso  fruta inmadura; aborto espontáneo
  ahaw ahaw falto  
Sp ajedrez ajidriz ahedres ajedrez  
Sp agencia agincia ahensiya agencia de empeño  
Sp agente aginti ahente agente ahente sa yuta  inmobiliaria
  ahit ahit afeitado Nag-ahit ang dalaga sa iyang batiis. La chica se afeitó las piernas.
Sp ajo ajus ahos  ajo Imo na bang gibutangan ug ahos? ¿Ya pusiste el ajo?
Sp acacia akasya akasya acacia  
Sp acatar akatar akatar acatar, prestar atención  
  aklas aklas motín, revuelta  
  aku ako soportar, holgura Dili ako makaako nianang gasto. No puedo pagar ese gasto.
  aku ako  yo, mi Ako usa ka estudyante. ; Ako na. Soy estudiante. ; Es mío.
  aku akoa mía Akoa kanang mga butanga. Esas cosas son mías.
  aku akoakuhan   
  akub akob toque, unirse, afijo  
  aku akong  mi Gusto nako ang akong trabaho. Me gusta mi trabajo.
Sp accidente aksidinti aksidente accidente Dili niya makalimtan ang aksidente. No puede olvidar el accidente.
Sp acta akta akta acta Naghimo sila ug usa ka akta aron malig-on ang ilang kasabutan. Hicieron una acta para fortalecer su acuerdo.
Sp actividad aktividad aktibidad actividad  
Sp activo aktivu aktibo activo, rápido Usa siya ka pangulo nga aktibo. Él es un líder activo.
Sp acto aktu akto acto, actuar Nasakpan sa akto ang batang lalaki nga nanguha ug bayabas. El niño fue atrapado en el acto de robar guayabas.
Sp acto aktu aktohi captura actuando Naaktohan nako sila.  Los conocí en persona.
Sp actora aktura aktora actriz Usa siya ka maayong aktora. Ella es una buena actriz.
Sp acusado akusadu akusado acusado/a Siya ang akusado sa pagpangawat. Él es el acusado de robar.
Sp acusar akusa akusahan acusar Gi-akusahan niya nga namaligya ug armas.  Fue acusado de vender armas de fuego.
Sp acusacion akusasiyun akusasyon acusación  
Sp a la ala ala la Moabot ang mga bisita ala una sa hapon. Los visitantes llegarán a la una de la tarde.
  ala ala elegir, definidos sus gustos Wala akoy ala. No soy exigente. (Yo como de todo.)
  ala alaan identidad equivocada Naalaan ko iyang kawatan. Lo confundí con un ladrón.
  alad  alad  recinto, establo alad sa mga mananap;    Limpyo kaayo ang alad sa ilang mga baboy. zoo; Su pocilga es muy limpia.
  alagad alagad relaciones públicas, servidor alagad sa balaod ; tag-alagad sa bisita ; Katungdanan sa mga alagad sa balaod ang pagmintinar sa kahusay ug kalinaw sa komunidad. autoridades policiales; anfitrión; Es su deber de las autoridades policiales mantener la paz y el orden en la comunidad.
  alagad alagad servir Dili ko maka-alagad sa akong mga baboy kay nag-alagad pa sad ko sa akong mga anak. No puedo cebar cerdos porque todavía estoy sirviendo a mis hijos.
  alagbay alagbay brazo alrededor de otro hombro  
Sp alhajas alhajas alahas joya, alhaja Daghan kaayo siya ug alahas. Ella se pone muchas joyas.
  alak  alak  vino Gusto mo ba ug alak? ¿Te gusta el vino?
  alak alakan taberna  
  alalay alalay ayudar, sirviente Mas maayo kon aduna kay alalay aron madaling mahuman ang trabaho. Es mejor que tengas un asistente para terminar el trabajo más rápido.
  alam alam sabio, bien informado Maalamon kaayo ang among Lolo. Nuestro abuelo tiene muchos conocimientos.
  alamag alamag saber, conocimiento Aduna siyay alamag sa pagdakop sa mga ihalas nga mananap. Él tiene un conocimiento en la captura de animales salvajes.
  alam alam-alam halagar, calmar, apaciguar Gialam-alaman sa inahan ang iyang anak aron makatulog. La madre apaciguó a su bebé para dormir.
Sp alambre alambri alambre cable, alambre Alambre ang iyang gigamit sa paghalayhay sa iyang mga basa nga sinina. Usó un alambre para colgar la ropa mojada.
  alampad alampad junto, lado a lado  
  alang alang para, por el bien de Ako ning gibuhat alang niya. He hecho esto por ella.
  alang alang-alang consideración, respeto, comprensión Kinahanglan nga isaalang-alang ang kaayohan sa katawhan sa dili pa sugdan ang usa ka proyekto. Es importante tener en cuenta el bienestar de las personas antes de comenzar un proyecto.
  alaut alaot miserable, lástima Di ko gusto ug alaot nga kinabuhi. No me gusta una vida miserable.
Sp alarma alarma alarma alarma  
Sp al as al as alas as alas nga baraha El as de la carta
Sp a las  alas  alas  las ala una; alas dose; alas sais byente  la una; las doce; las seis y veinte
  alaut alaut miserable, lástima Alaut ang mga batang gianak sa mga iresponsableng ginikanan. Los niños que nacieron de padres irresponsables dan lástima.
  alayun alayun coproducción, cooperación Nag-alayon ang mga mag-uuma sa panahon sa pananom ug ting-ani. Los agricultores cooperan durante el tiempo de siembra y cosecha.
Sp herbolario albularyu albularyo herbolario/a  
Sp alboroto alburutu alburoto motín, tumulto  
Sp alegoria aliguria alegoria alegoría  
Sp alegre aligri alegre alegre  
Sp aleman aliman Aleman alemán Naa koy amigong Aleman. Tengo un amigo alemán.
Sp alemania alimania alemanya Alemania  
Sp alerta alirta alerta alerta  
Sp algodo'n algudu'n algodon algodón Algodon nga panapton ang akong gigamit ponda. Yo uso tela de algodón para mi funda de almohada.
  alhu alho mano de mortero  
  ali ali obstáculo, carril Adunay ali nga sinako nga balas. El saco de grava es un estorbo.
  alibangbang alibangbang mariposa Daghan ug alibangbang ang among hardin. Hay muchas mariposas en nuestro jardín.
  alibwag alibwag dispersar   
Sp alivio aliviu alibyo alivio  
  aligatu aligato chispa Aduna gihapoy mga aligato sa daub human sa campfire. Todavía había algunas chispas en la hoguera después del camping.
  alig-ig alig-ig tamiz, batir, sacudir  
  aligmat aligmat mirar, despertar  
  alikabu alikabo polvo  
  alikabu alikabohon polvoriento  
Sp alicates alicatis alikate alicates  
  alim alim curar   
  alima alima niñera enfermera Ako nag-alima ug bata.  Cuidé al bebé.
  alimangu alimango una especie de cangrejo Ang mga alimango nagpuyo sa kakahuyan nga katunggan. Los alimangos habitan en el bosque de manglar.
  alimatmat alimatmat recuperar la conciencia  
  alimatuk alimatok sanguijuela Kusog kaayo ang alimatok ug mosupsop ug dugo. La sanguijuela chupa mucha sangre.
  alimpatakan alimpatakan mente, memoria Ibutang sa imong alimpatakan ang akong mga warning. Tenga en cuenta mis advertencias.
  alimpulu alimpulo coronilla, remolino de cabello Usa ra ka alimpulo ang anaa sa iyang ulo. Él tiene solo un remolino de cabello. (Él no es retorcido.)
  alimpulu alimpulos remolino, torbellino Sama sa usa ka alimpulos ang ilang panaghigugmaay. Su forma amorosa es como un ciclón.
  alimungaw alimungaw hablar en sueños Gialimungawan si Jane samtang natulog. Jane habló en sueños.
  alimuut alimuot calor sofocante, bochornoso Alimuot kaayo kining kuwarto kay walay aircon. En esta habitación hace mucho calor y humedad porque no tiene aire acondicionado.
  alimyun alimyon incienso, fragancia Nangalimyon sa kahumot ang mga bulak sa hardin. El jardín está lleno de la fragancia de las flores.
  alindahaw alindahaw llovizna Dihay mga alindahaw sa wa pa mi moabot. Lloviznó antes de que llegáramos.
  alindasay alindasay inquieto Nag-alindasay ang bata nga taas kaayo'g hilanat. El niño estaba inquieto porque tiene fiebre.
  alindum alindum oscuro Alindum kaayo ang mga panganod. Las nubes se ven oscuras y pesadas.
  alingawngaw alingawngaw fingir  Mipaalingawngaw siyag basabasa labon siging pasiplat. Fingió estar absorta en su lectura, pero siguió mirando por el rabillo del ojo.
  alingawngaw alingawngaw mosca pequeño  
  alinggat  alinggat  notar Dugay na kaayo nga wala ko makaalinggat nga … No he notado durante mucho tiempo que ...
  aling-ing aling-ing bochornoso Aling-ing kaayo ang atong pamati sa dili pa mobundak ang ulan. Sentimos bochorno antes de que caiga la lluvia.
  alingit alingit impaciencia  
  alingiting alingiting muy caliente, abrasador  
  alingugngug alingugngog vociferante, ruidosa  
  alipatpat alipatpat espejismo  
  alirung alirong rodear Gialirongan ang amahan sa iyang mga anak. Los niños rodearon su padre.
  alirungan alirungan circulo Gialirungan nilang upat ka mga pulis ang payag. Los cuatro policías rodearon la choza.
  alisbu alisbo hedor, apestar Nangalisbo ang baho sa patay'ng iro. Un mal olor viene del perro muerto.
  alisngaw alisngaw vapor Ang alisngaw sa bag-ong lutong kan-on makapawala sa kaping-ot sa ilong. El vapor del arroz de cocción es eficaz contra la nariz obstruida.
  alisngaw alisngawon volátil Alisngawon nga mga butang ang alcohol ug acetone. El alcohol y la acetona son sustancias volátiles.
Sp a listo alistu alisto pronta, alerta, listo Si Ben mas alisto nga modula ug basketball kaysa iyang mga amigo. Ben juega al baloncesto más alerta que sus amigos.
  aliwas aliwas babuino, gorila Sama sa usa ka aliwas ang iyang gidak-on. Él es tan grande como un gorila.
  aliwasa aliwasa inquieto  
  aliyabuk aliyabok polvo  
Sp alcance alcanci alkanse pérdida, alcance Dako kaayo ug alkanse ang among negosyo. Tuvimos una gran pérdida en nuestro negocio.
Sp alquitran alquitran alketran alquitrán Aksidente ang pagkayabo sa alketran. El alquitrán se derramó accidentalmente.
Sp alcoba alcuba alkoba dormitorio, alcoba Nindot ug humot kaayo ang iyang arkoba. Su habitación de cama es muy agradable y huele bien.
Sp alcohol alcuhul alkohol alcohol Ganahan ka ba mo inom ug alkohol? ¿Te gusta beber alcohol?
Sp al contra al cuntra alkontra contradecir  
Sp almanaque almanaqui almanake almanaque  
Sp almacen almacin almasin grandes almacenes  
Sp almidonado almidunadu almirol almidón Butangi kining karsones ug almirol inig laba. Ponga almidón en este pantalón cuando lo lave.
Sp albondiga albundiga almundigas albóndiga  
Sp almorzar almurzar almusal desayuno Importante kaayo nga mokaon ug almusal sa dili pa moadto sa trabaho. Es muy importante tomar el desayuno antes de ir a trabajar.
  alu-alu alo-alo burla, broma Gialo-alo ang bata sa iyang mga kadula. El niño se burlaba de sus compañeros de juego.
  alum alom lunar Aduna siyay alom sa iyang wala nga aping. Ella tenía un lunar en su mejilla izquierda.
  alun alon ola Dagko ang mga balod sa dagat panahon sa bagyo. Hay grandes olas en el mar durante los tifones.
Sp alofono alufunu alopono alófono  
  alut alot cortar el pelo Kinahanglan ka na nga alutan. Necesitas corte de pelo.
Sp alfiler alfilir alpiler pasador, alfiler Alpiler ang iyang gigamit pagtuslok sa baloon. Usó un alfiler de seguridad para pinchar el globo.
Sp alfombra alfumbra alpombra alfombra, manta Baga kaayo ug mga alpombra sa salog ug sa hagdanan. Las alfombras del suelo y de las escaleras son muy gruesas.
Sp alza alsa alsa alzar Ang bandera sa Pilipinas kanunay kini nga gialsa kada buntag atol sa pagkanta ug 'Lupang Hinirang'. La bandera filipina se alza cada mañana cuando se canta 'Lupang Hinirang'.
Sp altar altar altar altar, santuario Magluhod mi atubangan sa altar kon mag-ampo. Nos arrodillamos ante el altar cuando rezamos.
  alugbati alugbati espinaca  
  alug-ug alug-og jarra, trotar, sacudida  
  aluhipan aluhipan ciempiés Adunay aluhipan ilawom sa bato. Hay un ciempiés debajo de la piedra.
  alum aluman lunar  
  alum-um alum-um oscuro, anochecer Alum-um kaayo ang sulod sa akong balay kay wala ang suga. Mi casa es muy oscura, que no hay luz.
Sp alias alias alyas seudónimo, alias, apodo Nigamit ang alyas ang inilang manunulat. El famoso escritor usa un seudónimo.
  ama ama padre Gimingaw na kaayo ko sa akong amahan kay dugay na kaayo ko wala kita niya. Realmente añoro a mi padre, que hace mucho tiempo que no lo vi.
  ama amaama padrastro Ang iyang amaama nisuporta sa iyang pageskwela. Su padrastro apoyó sus estudios.
  amag amag fosforescencia  
  ama amahan  padre Maayo pa ikaw kay adunay amahan, pero ako bisan ama-ama lang wala gyud. Todavía estás bien, que tienes padre, pero ni siquiera tengo padrastro.
  amakan amakan panel de bambú tejido  
  alam-alam am-am halagar, calmar, apaciguar Giam-aman niya si Morita, "Ayaw kabalaka" Ella tranquilizó a Morita, "No te preocupes".
  amang  amang  sordomudo Nay eskwelahan sa mga amang nga gusto makakat-on ug senyas nga lengwahe. Hay una escuela para sordomudos que quieren aprender lenguaje de signos.
  amanus amanos igual  
  amaun amaon padrino Gitaga-an ko ug cellphone sa akong amaon. Mi padrino me dio un móvil.
Sp amargo amargu amarguso balsamina ampalaya calabaza amarga, balsamina
Sp amarillo amarillu amarilyo amarillo, mongoloide  
  amaw amaw estúpido Amaw kaayo ang akong amiga kay iyang gikataw-an ang laing tawo. Mi amiga es realmente estúpida, que ella se ríe de las otras personas.
Sp embajador imbahadur ambahador embajador Niabot ang bag-ong anbahador sa Kenya. El nuevo embajador de Kenia ha llegado.
  ambahan ambahan muchedumbre, agrupar  
  ambak  ambak  bajar de un salto Niambak ko sa hagdanan.  Bajé las escaleras corriendo.
  ambal ambal amuleto, talismán  
  ambas ambas paralelo, igual  
  ambi ambi Dámelo, por favor Ambi gani palihug ang akong bag. Por favor dame mi bolsa.
  ambit ambit compartir Akong ipaambit sa akong silingan ang abot sa among humayan. Compartiré la cosecha de nuestro campo de arroz con mi vecino.
  ambu ambo torre, sobre  
  ambung ambong magnífico grandioso Mas ambong tan-awon ang balay nga adunay pintal. Una casa pintada parece más grande que una casa sin pintura.
  ambut ambot No lo sé. Ambot lang kung tinuod ba! No sé si es verdad o no.
  ambung ambungan  guapo, elegante Ambungan kaayo ang iyang uyab. Su amante es muy guapo.
Sp amen amin amen  amén, saludos con respeto.  besa la mano o lleva la mano a la frente
Sp americana amiricana Amerikana americana  
Sp americano amiricanu Amerikano americano/a Amerikano ang tawag sa mga tawong nagpuyo sa Estados Unites. Las personas que viven en los Estados Unidos se llaman americanos.
  amgid amgid similar Amgid-amgid ug panagway ang mga Hapon ug mga Korean. Japoneses y coreanos tienen caras similares.
  amgu amgo consciente, sabe Karon pa ko nakaamgo unsa kadako ang akong sayop. Solo ahora que me di cuenta del gran error que cometí.
Sp amiga amiga amiga  novia, amiga Daghan kaayo ang iyang amiga. Tiene muchas novias.
Sp amigo amigu amigo  novio, amigo Masuko ang akong amigo. Mi amigo se enojará.
  amihan amihan monzón del noreste Ang hangin nga amihan nakadaot sa iyang mga pananom. El viento del noreste destruyó sus cultivos.
  amihan amihanan  norte  "Norte" o "North" se usa generalmente
  amimislun amimislon riñón Naa koy sakit sa amimislon. Tengo un problema en mi riñón.
Sp amo amu amo jefe, amo Buotan kaayo ang among amo. Nuestro jefe es muy amable.
  amu amo nuestro (excluyendo tu)  
  amu amoa nuestro/a (excluyendo tuyo) diri sa amoa Aquí, en nuestro lugar
En amok amuk amok loco/a  
  amul amol desafilado Naamol na ang akong sundang. Mi hacha ya está desafilada.
  amung  among arrastrar a perdición Among silingan nabuang tungod sa ragbi. Nuestro vecino está loco por el rugby.
  amu nga among  nuestro/a (excluyendo tu)  
  amung  among-among sabotaje, abuso, daño  
  amung  among-amongan molestar  
Sp amor amur amor amor  
  amut amot contribuir, donar Miamot ko ug 20 pesos sa simbahan. Doné 20 pesos a la iglesia.
  amuy amoy icono de dios  
  alampad ampad lado a lado  
  ampalaya  ampalaya  balsamina, cundeamor Gusto ka mokaon ug ampalaya? ¿Te gusta tomar las balsaminas?
  ampay ampay favorito Ampay nako ang mga Chinese foods. La comida china es mi favorita.
  amping amping cuidar, salvaguardar Nag-amping na gyud siya sa iyang lawas.; Pag-amping! Ella siempre cuida su salud.;    ¡Cuídate!
  ampu  ampo  orar Nag-ampo ako para kaniya. Yo oré por él.
  amuma amuma criar Dili man gud maayo ang pag-amuma nila sa ilang ginikanan. Sus padres no lo criaron bien.
  kana  ana  ahí, allí  
  anaa anaa estar Anaa siya didto. Él está aquí.
  anad  anad  experto, acostumbrarse Siya ang anad sa pagluto ug omelet.; Anad na siya sa pagdrive. Es un experto en cocinar tortillas.; Se hizo experto en la conducción.
  anad  anad  domado Anad na kining unggoy sa mga tawo. Este mono es dócil para la gente.
  anag anag asar, hornear Lami kaunon ang inanag nga mais. El maíz al horno es delicioso.
  anagun anagon maíz joven  
  anak anak  niño/a Naproblema ko sa akong mga anak.  Tengo algunos problemas con mis hijos.
  anak anak-anak hijo adoptivo  
  anam anam poco a poco  
  anam anam-anam  poco a poco Hakoton sa mga kulilim ang bugas sa anam-anam.  Las hormigas arrastrarán los granos de arroz.
  anay anay termita, hormiga blanca Gi-anay na kining balay. Esta casa ya fue consumida por las termitas.
  anay anay cerdo, sembrar Ang among anay nanganak ug siyam ka baktin. Nuestra cerda parió nueve lechones.
  andak andak jactarse  
  andak andakan snob  
  andam andam preparar Nag-andam kami sa piesta.  Nos preparamos para la fiesta.
  andan andan hábito Ang pagbasa ug mga libro kay usa sa iyang mga naandan.  Leer libros se convirtió en uno de sus hábitos.
Sp andana andana andana piso  
Sp andar andar andar trabajar, operar Akong paandaron ang TV? ¿Enciendo la televisión?
  ang  ang  el, la Ang mga babaye nanglaba sa sapa. Las mujeres lavan la ropa en el río.
  angal angal encontrar fallas, criticar  
  angan angan inadecuado  
  ang-ang  ang-ang  escalera, grado Unsa kang ang-anga nakaundang sa elementalya? ¿Qué grado has parado en la escuela primaria?
  ang-ang  ang-angan escala, escalera  
  angat angat enfoque  
  angay angay  en forma, necesidad, apropiado Dili ko angay nimo. No soy adecuado para ti.
  angay angayan agraciado, adecuado  
  angga  angga  apodo, alias Bart ang angga ni Bartolome. Bart es el diminutivo cariñoso de Bartolomé.
  anggid anggid similar, imitar Ang iyang kaanyag ikaanggid sa bituon. Su belleza se puede comparar con las estrellas.
Sp angulo angulu anggulo ángulo, causa  
Sp angel angil anghel ángel Gusto kong makakita ug tinuod nga anghel. Quiero ver a un verdadero ángel.
  angin angin implicar Nakaangin siya ug mga bata sa dihang nakadisgrasya siya. Los niños estaban involucrados con su accidente.
  angka angka presentar  
  angkan angkan bestia Angkan ang iyang amiga. Su amiga es una bestia.
  angkan angkan dar a luz  
  angkas angkas autostop, montar en la trasera Miangkas dayon si Diana sa motorsiklo nga gimaneho nako. Diana montó inmediatamente en la parte trasera de la moto que conducía.
  angkas angkasanan ensillar  
  angkat angkat importar  
Sp ancla angkla angkla ancla  
  angkun angkon reclamar, obtener Maningkamot ko ug maayo para maangkon nako ang akong mga pangandoy. Haré mi mejor esfuerzo para lograr mis ambiciones.
  angkun angkon reconocer, adoptar Naangkon nako ang scholar.  Fui reconocido como un becario.
  angkun angkonon reclamación Angkonon nako ang akong butang. Voy a reclamar mis cosas.
Sp anclaje angkla angkorahe anclaje  
  anglit anglit maceta  
  anguangu ango-ango senil  
  anguangu ango-angohon senil Unya nag-angoangohon ka na. Pronto estarás senil.
  angul angol lesionar Daghan ang nanga-angol gikan sa pagkadisgracia.  Muchas personas se hicieron heridas por el accidente.
  anha anha aquí, allá Ayaw padulaa ang inyong mga anak anha sa karsada.  No dejes que tus hijos jueguen en la calle.
  anhi anhi ven Karon dayon buot ko nga moanhi sila.  Les deseo que vengan pronto.
  anhi anhing anterior, tarde anhing presidente el difunto presidente
  ani ani este/a Ganahan ko ani kay gihatagan kita og maayong kita o ani.  Me gusta esto porque podría obtener buenas ganancias o cosechar.
  ani ani cosechar kita o ani  ganancia o cosecha
  ania  ania  aquí, aquí está. Ania na ako.  Estoy aquí.
  anib anib capítulo  
Sp almibar almibar anibal almíbar  
Sp almibar almibar anibal almíbar =arnibal 
Sp aniversario anivirsariu anibersaryo  aniversario Nakalimot ko sa among anibersaryo sa kasal busa nasuko siya. Me olvidé de nuestro aniversario de boda, así que está enojada.
  aninaw aninaw notar, observar Naaninaw nako sa sapa nga naa diay halas. Noté una serpiente en el río.
  anindut anindot bonito, magnífico  
  aniningsing aniningsing dedo anular  
  aniniput aninipot luciérnaga Sa Bohol daghan kaayo nga makitag aninipot. Podemos ver un montón de luciérnagas en Bohol.
  aninu  anino  sombra Walay anino sa poste sa alas dos sa udto.  No hay más sombra del post al mediodía.
  anlalabaw anlalabaw dedo medio  
Ta ano anu ano qué  
  anud anod deriva, flujo Mopatianod ko sa sulog. Dejaré que la naturaleza siga su curso.
  anuk anok ascua  
Sp anomalia anumalia anomaliya anomalía  
Sp anotacion anutacyun anotasyon anotación  
  antaw antaw visible Ang Bohol antaw sa Talisay. Bohol es visible desde Talisay.
  antigu antigo  listo, inteligente  
  antigu antigohan experto, listo Antigohan ka nga pagkabata. Eres inteligente para un niño.
  antihay antihay esquivar, evitar la lucha  
  anting-anting  anting-anting  amuleto Motuo ka ba sa anting-anting? ¿Crees en amuletos?
Sp antiparras antipara antipara gafas de sol, gafas Ang antipara nako mas dako ug grado. Mis gafas tienen una gradación más fuerte.
Sp antipatico antipatiku antipatiko antipático  
Sp anticipo antisipu antisipo anticipo  
Sp anteojo antiuju antiyohos anteojos, gafas Nigamit siya ug antiyohos. Ella usaba gafas.
  antus antos  soportar, aguantar Nakaantus ka ba sa sakit?  ¿Puedes soportar el dolor?
  antus antus resistencia Dili na ko makaantus.  No puedo soportar más.
  anud anud deriva, flujo Naanod akong tsinelas sa baha. Mis zapatillas fueron arrastradas por el diluvio.
  anugun anugon antieconómico Kini usa pagkaanugon sa oras. Es una pérdida de tiempo
Sp anuncio anunsyu anunsiyo anuncio, comercial Adunay anunsiyo ang among presidente sa klase. Nuestro presidente de la clase tiene un anuncio.
  anunugba anunugba polilla  
  anus-a anus-a cuando Anus-a ka mobalik diri sa Cebu? ¿Cuándo volverás aquí a Cebu?
  anyag anyag hermoso Nakita ko sa baybayon ang maanyag nga dalaga. Vi a una hermosa niña a la orilla del mar.
Sp año anyu anyo año Pila ka anyo naglib-en sila? ¿Cuántos años han vivido juntos?
Sp años anyu anyos  años 16 anyos 16 años de edad
  apa apa oblea, cono para helado Gusto ko ang ice cream sa apa kaysa ice cream sa baso. Me gusta el helado en cono más que en taza.
  apan  apan  defecto, desventaja Ang iyang apan makita sa iyang linakwan. Su minusvalidez es notable cuando camina.
  apan  apan  pero, aún Guwapa kaayo siya apan wala pa siya maminyo. Es muy hermosa pero aún no está casada.
  apapangig apapangig mandíbula Kaniadto, mas kuwadrado ug apapangig nga nawong sa mga tawo. En los viejos tiempos, la mandíbula de la gente era más cuadrada.
Sp aparador aparadur aparador aparador Ang aparador karaan na kaayo kini. Este armario es muy viejo.
Sp apartar apartar aparta separar, apartarse Nag-aparta mi sa akong mga ginikanan. Nos separamos de nuestros padres.
  apas apas perseguir, adelantar Niapas si Mario sa iyang asawa sa Cebu. Mario persiguió a su esposa a Cebú.
  apas sulat apas-sulat posdata Palihug basaha ang apas-sulat ubos sa papel. Por favor lea la posdata al final.
  apas sumpay apas-sumpay continuación  
  apdu apdo bilis Ang apdo sa baboy pait kong atong tilawan. La bilis de un cerdo es amarga cuando se prueba.
Sp afectar apictar apektar afectar  
Sp apelar apilar apelar apelar  
Sp apellido apillidu apelyedo  apellido Unsa ang imong apelyedo? ¿Cual es tu apellido?
  apiki apiki ocupado, difícil, estrecho, apretado  
  apil apil  participar Miapil siya ug beauty contest.  Ella asistió al concurso de belleza.
  aping  aping  mejilla Pula ang iyang mga aping.  Ella tiene las mejillas rojizas.
Sp afirmativo afirmativu apirmatibo afirmativo  
Sp aficionado aficiunadu apisyonado aficionado/a  
En apply aplay aplay aplicar Gipaandam niya kanako ang mga requirements sa pagpangaplay og trabaho.  Me dejó preparar los requisitos para la solicitud de empleo.
  apu apo nieto apo nga babae  nieta
  apud apod repartir, compartir, distribuir Iapod ang mga manga sa mga bata. Distribuye mangos a los niños.
  apud apod-apod  distribuir Nag-apod-apod sila sa akong gihatag.  Compartieron lo que les di.
  apuhan  apohan  abuelo / madre Mobisita kami sa among apohan sa probinsya. Visitaremos a nuestros abuelos en el campo.
  apung apong reloj  
Sp apurado apuradu aporado impaciente  
Sp aprobar aprubar aprobahan aprobar, aprobación Giaprobahan sa maestra ang iyang proyekto sa English. El profesor aprobó su proyecto de inglés.
  apas apsan adelantar  
Sp apurar apurar apura presionar, apurar  
Sp apurar apurar apurahon impulsar, apurar Apurahon gyud nako akong manghud sa pagmata ug sayo aron moeskwela. Obligué a mi hermano pequeño a levantarse temprano para ir a la escuela.
Sp apio apiu apyo apio  
  arak arak bombardear  
  arang arang eficiente, calificado Wala siyay arang nga mahimong pangulo. Él no tiene capacidad para ser un líder.
  arang arang-arang mejor, mejorado  
Sp arrancada arrancada arangkada ataque  
Sp arbitrario arbitrariu arbitraryo arbitrario  
Sp alcoba alcuba arcoba dormitorio, alcoba  
Sp arreglado arrigladu areglado arreglado  
Sp arreglar arriglar areglar arreglar Humana ka ug areglar sa libro? ¿Terminaste de ordenar los libros?
Sp arresto arristu aresto arrestar  
? arios arius areyos arete Gipalitan ako ni Papa ug nindot nga arios. Mi papá me compró un par de pendientes hermosos.
Sp argolla argulla argolya anillo  
  ari ari aquí, ven aquí Moari ang akong mga amiga kay magdula mi sa amoa. Mis amigos vendrán aquí porque jugaremos aquí en nuestra casa.
  aringkil aringkil estrépito Miaringkil ang mga botelya. Las botellas se chocaron y metieron ruido.
Sp arcangel arcangil arkanghel arcángel  
Sp arquitecto arquitictu arkitekto  arquitecto Mikonsulta si Joy sa arkitekto bahin sa iyang gipausab nga balay. Joy consultó a un arquitecto para la renovación de su casa.
Sp armado armadu armado armado Ang mga tulis sa bangko nag-armado ug tag-as nga kalidad sa armas. Los ladrones de bancos estaban armados con armas de alta calidad.
Sp armario armariu armaryo alacena Gilimpyohan ni Celia ang armaryo ubos sa ilang hagdan. Celia limpiaba el armario bajo las escaleras.
Sp armas armas armas armas  
Sp almibar almibar arnibal almíbar  
Sp arrogante arruganti arogante arrogante Arogante si Don Pedro sa iyang mga tawo. Don Pedro es arrogante con su pueblo.
  arun aron  por lo tanto, entonces, para Moeskuwela ka ug tarong aron mahayag ang imong ugma. Deberías estudiar mucho, entonces tendrías un futuro brillante.
  arun ingnun aron-ingnon pretender, engañar Nagpulopangutana siya arun-ingnon wala masayod. Siguió haciendo preguntas fingiendo que no sabía.
Sp arte arti arte arte, fastidioso  
Sp artesano artisanu artesano artesano  
Sp artista artista artista artista Ang mga bag-o karon nga artista dili maayo modala. Ahora los nuevos artistas no interpretan bien.
  asa asa  dónde Asa ka paingon?  ¿Adónde vas?
  asal asal asar Gi-asal ang langgam nga nadakpan namo. Asamos los pájaros que atrapamos.
  asawa asawa  esposa Ang iyang asawa ang miamuma sa ilang mga anak. Su esposa cuidaba a sus hijos.
  asdang asdang atacar, asalto Ang mga rebelde miasdang sa campo sa mga sundalo. El rebelde atacó al campamento de soldados.
Sp asenso asinsu asenso mejora económica Moasenso ang tawong maninguha. El que se esfuerza mucho tendrá éxito.
Sp acento asintu asento acento Lahi ug asento ang imong sinultihan. Hablas con un acento diferente.
Sp acera asiras aseras acera Ang mga naninda sa aseras sa Colon st. gipabalhin sa laing lugar ni mayor Osmanya. Las tiendas en la acera de la calle Colón se vieron obligadas a trasladarse a otros lugares por el alcalde Osmenia.
Sp acero akiru asero acero  
? asikasu asikasu asikaso Supervisar, prestar atención  
  asin  asin  sal Pamalit ug asin sa merkado. Compre un poco de sal en el mercado.
Sp hacienda asyinda asindero hacendado/a  
  asin asinon salado Asinon ang bulad. El 'bulad' es salado.
  aslay aslay derramar  
  aslum aslom agrio, ácido Unsa imong gusto aslom nga mansanas o dautang mansanas?  ¿Cuál prefieres, una manzana agria o una manzana podrida?
  aslun  aslon  asado, asar Aslon nato ang baboy sa imong adlaw nga natawhan. Asaremos un cerdo en tu cumpleaños.
  aslum aslum agrio, ácido Aslum kaayo ang tamarindo nga akong gikaon. El tamarindo que comí era muy amargo.
Sp asno asnu asno asno, burro  
  asu aso fumar aso sa sigarilyo humo de cigarro
  asuy asoy narrar, recitar Giasoy ni Lola ang estorya bahin ni Maria Cacao. La abuela narró la historia de Maria Cacao.
Sp aspecto aspictu aspeto aspecto  
Sp astronomia astrunumia astronomiya astronomía  
Sp azogue asugui asugi mercurio, azogue Makahilo ang asugi. El mercurio es venenoso.
Sp azucar asucar asukar  azúcar Dili ko magbutang ug asukal sa kape o gatas. No pongo azúcar en el café ni en la leche.
Sp azul asul asul azul Asul nga langit Cielo azul
  asuy asuy narrar, recitar  
  aswang aswang monstruo Ingon sila sa Sequijor daghan kuno ug aswang. Dicen que hay muchos monstruos en Sequijor.
Sp hacienda asyinda asyenda  hacienda, plantación Ang mga pamilya Monte Negro adunay dakong asyenda sa tubo sa Negros island. La familia Monte Negro tiene una gran plantación de caña de azúcar.
Sp aceite asyiti asyete aceite, grasa Butangi ug asyete ang bisagra aron dili motaya.  Pon aceite en las bisagras para evitar la oxidación.
  atabay atabay pozo Sa unang panahon, ang tubig kuhaon sa atabay. En los viejos tiempos las personas obtenían agua del pozo.
Sp ataque ataqui ataki ataque Niataki ang sundalo sa mga rebelde. Los soldados atacaron a los rebeldes.
  atang atang  emboscar, mirar con atención Giatangan niya nga mahulog ang bituon.  Esperaba ella la estrella fugaz.
  ataun ataon oscuro completamente  
  at-at at-at abrir al público  
  atay atay  hígado Ang iyang atay naapekto sa alkohol nga pag-inum niya kada adlaw. Su hígado estaba afectado por el alcohol que bebía todos los días.
  atay atay  chórela de pollo  
  atay atay-atay plexo solar  
  atbang atbang opuesto Adunay kan-anan atbang sa eskuwelahan. Hay un comedor en frente de la escuela.
Ta ate ate ate hermana mayor Nanilhig si Ate sa hawanan. Mi hermana mayor barrió el patio.
  bulatik atik  halagar  
  atiman  atiman  cuidar Siya ang nag-atiman sa akong anak.  Ella ha cuidado a mi hijo.
  atiman atimanon cuidar Atimanon ug maayo sa inahan ang iyang mga anak. La madre cuidaba bien a sus hijos.
  atis atis anona, anón de azúcar Ganahan kaayo siya ug atis. Realmente le gusta la anón de azúcar.
  atlan atlan casual, chamba  
  atngal atngal pezón Ngindot kaayo ka ug atngal kay pink. Tu pezón muy bonito que es rosa.
  atu ato  nuestro para sa ato para nosotros
  atul  atol  durante Miabot ang pulis atol sa kagubot. La policía llegó durante el disturbio.
  atum atom-atom dar una importancia indebida  
  atu atong  nuestro (incluyendo tu)  
  atup atop  tejado  
Sp atras atras atras atrás, detrás Pag-atras ug usa ka lakang. Retrocede un paso.
Sp atrasado atrasadu atrasado tarde, atrasado  
Sp atrasar atrasar atrasar posponer, prolongar, atrasar  
Sp atraso atrasu atraso rencor, tarde   
  atsa atsa hacha Iyang gi-atsa ang kahoy. Él cortó el árbol con la hacha.
  atsi atsi estornudar  
  atua atua ahí  
  atu atua nuestro Atua ning bag-ong balaya? ¿Esta nueva casa es nuestra?
  atubang atubang frente, delante de Ang mga bata nagatubang sa panganod, ablihan ang mga kamot nila.  Los niños miran hacia el cielo, abriendo sus manos.
  atubang atubangan frente Mitindog siya sa atubangan nako.  Se paró frente a mí.
  atubang sa atubangan sa en frente de Misaad sila atubangan sa Mayor.  Lo prometieron frente al alcalde.
  ayaw aw no lo hagas  
  awaaw awaaw salvaje  
  awahi awahi tarde Awahi na siya nga miabot sa trabaho. Él llegó tarde al trabajo.
  awak awak hemorragia  
  awas awas derramar Ang sapa mi-awas kay kusog nga ulan. El río se desbordó por la fuerte lluvia.
  awas awasanan drenaje  
  awat  awat  imitar  
  away away tener pelea Daghan nag-away dinhi.  Tienen muchas peleas aquí.
Sp auditivo auditivu awditibo receptor (teléfono)  
  awhag awhag urgir, estimular, inducir Giawhag sa security guard nga kuhaon ang mga I.D.  El guardia de seguridad solicitó darle identificación.
  awit awit canción, canta Moawit siya sulod sa among programa. ; awit ipakatulog/ awit pangkatulog Ella cantará en nuestro programa .; canción de cuna
Sp auto autu awto coche, automóvil  
Sp autoridad auturidad awtoridad autoridad Ayaw gyud dalha ang akong ngalan ngadto sa mga Autoridad o Militar. Nunca digas mi nombre a la autoridad o al ejército.
Sp autoridad auturidad awtoridad autoridad  
  ay ay  
  ay -ay el uno al otro  
  yaya aya niñera, canguro  
  ayaay ayaay marea baja Ubos ang tubig sa dagat kon ayaay. El agua en el mar es baja durante la marea baja.
  ayad ayad desairar  
  ayag ayag tamizar Nabuhi sila sa pag-ayag ug bonbon sa dagat.  Viven tamizando arena de mar.
  ayaw ayaw no lo debas, no lo hagas Ayaw ilabay ang basura dinhing dapita. No tire la basura en esta área.
  ayay  ayay  Eso es. ¡Ay! Ayay! Kasakit sa akong tudlo. ¡Ay! Mi dedo duele.
  ayha ayha antes de Ayha ka molakaw palihug ko ug palit ug pagkaon. Antes de que salgas de aquí, cómprame comida.
  ayu ayo reparar, sanar Ayo na.; Giayo nako ang suga.; Ayoha imong relo. Recuperado. ; Fijé la luz .; Arregla tu reloj.
  ayu ayoayo adiós, tratar bien Pag-ayoayo! ¡Adiós!
  ayu ayoha  ¡Que agradable! Repáralo  
  ayun ayon armonía, ajuste Wa magkaayon ang magtiayon maong nagkabulag. La pareja no podía llevarse bien, así que se separaron.
Sp aeroplano airuplanu ayroplano avión, aeroplano Nakasakay ka na ba sa ayroplano? ¿Alguna vez has volado en avión?
  ayaw sa aysa espera un minuto  
Sp ayuda ayuda ayuda  ayuda Ang gobyerno naghatag ug ayuda sa mga biktima sa sunog. El gobierno dio ayudas a las víctimas del incendio.
  ba ba  interrogativo  
  baak baak cojear  
  baakbaak baakbaak   
  baat baat atar, vendaje Gamita ang pisi sa pagbaat sa kahoy. Usa la cuerda para atar leña.
  baat baatan enlazar  
  baba baba a cuestas  
  baba baba  boca Hilum ang baba niya.  Él es taciturno.
  babad babad empapar Akong gibabad tibuok gabii ang mga puting shirts. Empapé las camisas blancas durante la noche.
  babad babad lejía, exponer Ibabad nako ang mga puting senina sa adlaw. Voy a exponer mi vestido blanco al sol.
  babad babad antorcha, llama  
  bayi babae  mujer Gwapa kaayo ang babaye nga among silingan. Mi vecina es realmente hermosa.
  babag babag obstruir Human sa pagbutang ug babag sa buho nga atop, wala na magtulo sa ulan. Después de taponar el agujero del tejado, las goteras de lluvia cesaron.
  babaw babaw parte superior Palihug ko ug butang sa akong bag babaw sa lamisa. Por favor pon mi bolsa encima de la mesa.
En byebye babay babay adiós Nibabay na nako ang akong amiga kay moadto na siya sa Manila. Mi amiga me dijo adiós porque irá a Manila.
  bayi babaye  mujer  Daling mohilak ang mga babaye. Las mujeres lloran fácilmente.
  babha babha herida fatal  
  babit babit cuerda de buceo  
  babuy  baboy  cerdo Namuhi ug baboy si Tatay. El padre cría cerdos.
  babuy  baboyan granja de cerdos, cría de cerdos Dako ang babuyan namo sa Cebu. Teníamos una gran porqueriza en Cebú.
  badbad badbad desatar deshacer  
  badlis badlis línea Basahon nako ang imong badlis nga palad.  Voy a leer tus líneas de la mano.
  badlit badlit línea  
  badlung badlong reprender, regañar Ang ginikanan adunay katungod pagpadlong sa ilang mga anak. Los padres tienen el derecho de reprender a sus hijos.
  badlung badlongon obstinado, pícaro, alborotador Walay ganahan sa badlongon nga babae. A nadie le gusta una chica obstinada.
  baga  baga  pulmón Ang akong baga huyang na kaayo tungod sa pangarilyo. Mis pulmones se debilitan por el fumar.
  baga  baga  carbón Nakatag ang pulang baga sa salog.  Las brasas rojas se esparcieron por el suelo.
  baga  baga  grueso Nakinahanglan siya ug baga nga habol. Ella necesita una manta gruesa.
  bagakay bagakay bambú delgado  
  bagal bagal aterronar  
  baganaw baganaw piscina, charco  
  bag-ang bag-ang molar  
  bagat bagat reunirse Nibagat si Henry ni Jenny gikan sa Bohol. Henry vio a Jenny que venía de Bohol.
  bagay bagay armonizar Kining karsones bagay gyud sa akoa. Estos pantalones me quedan bien.
  bagduk bagdok apuesta  
  bagduy bagdoy vagar, vagabundo  
  bag-id bag-id frotar Ibag-it ang imong duha ka kamot. Frótate las manos.
En bag baging baging saco  
  bagis bagis descortés, áspero  
  bagis bagis línea Ang mga petsa nga importante sa kalendaryo adunay mga bagis. Hay subrayado en la fecha importante en el calendario.
  bag-id bagnid frotar  
  bag-u bag-o nuevo bag-o nga estilo sa senina nueva moda del vestido
  bag-u bag-ohay recientemente Bag-ohay pa lang nahuman ang ilang balay. Han construido su casa recientemente.
  bag-u bag-ohon  renovar Bag-ohon na nato ang atong senina. Renovemos nuestros vestidos.
  bagul bagol cascara de coco Ang bagol sa lubi nindot kaayo kining buhaton ug uling. La cáscara de coco es muy buena para hacer carbón.
  bagul-bagul bagol-bagol cráneo Ang bagol-bagol nanalipad sa utok. El cráneo protege el cerebro.
  bagun bagon carretilla  
  bag-u kasal bag-ong kinasal recién casado Nagbulag dayon sila nga bag-ong kinasal. Se separaron poco después de su boda.
  bag-u tuig bag-ong tuig Año Nuevo Gisaulog nato ang bag-ong tuig kada Enero 1. Celebramos el Año Nuevo cada 1 de enero.
  bagrung bagrong rugir  
  bagtak bagtak pantorrilla Loyo sa bitiis bagtak. La parte trasera de 'bitiis (= pierna)' es 'bagtak'.
  bagting  bagting  sonar Bagting na ang kampana.  La campana sonó ya.
  bagtuk bagtok endurecer, solidificar  
  bagtuk bagtok rata, ratón Mahadlok jud ko ug bagtok. Realmente me asusto con el ratón.
  bagua bagua búho Dako kaayo ug mata ang bagua. Los ojos de búho son muy grandes.
  bagulbul bagulbol murmurar, refunfuñar Siya nagsige ug bagulbul bahin sa … Siguió refunfuñando sobre ...
  bagutbut bagutbot quejar, refunfuñar Nagsige siya ug bagutbot sa iyang guot nga sapatos. Ella seguía refunfuñando sobre sus zapatos apretados.
Sp baguio bagyu bagyo  tifón Dakong kadaot nga nahitabo sa kahumayan human kini naagian ug bagyo. Hubo grandes daños en los campos de arroz después del tifón.
  baha  baha  inundar Ang baha sa siyudad sa Manila kada tuig mura ug anibersaryo.  La inundación en Manila es como un evento anual.
  bahad bahad amenaza Gibaharan ko sa among silingan nga patyon ko. Nuestro vecino me amenazó de muerte.
  bahal bahal vino de coco Ganahan kaayo moinom ug bahal ang mga Boholano. A los Boholanos les gusta beber vino de coco.
  bahal bahal fermentado, agrio  
  bahala bahala  cargo, cuidado, responsable Ikaw ang bahala.; Akoy bahala. Lo dejo en manos de ti. ; Déjelo.
  bahala na bahala na  No me importa Bahala na siya sa iyang kaugmaon. No le importa su futuro.
  bahan bahan muchedumbre  
  bahandi bahandi tesoro Ang edukasyon maoy bugtong bahandi nga ikabilin sa akong ginikanan. La educación es el único tesoro que me dejaron mis padres.
  bahas-bahas bahas-bahas ir de acá para allá Nagbahasbahas ang taxi ug pinangita ug pasahero. El taxi se movía de un lado a otro buscando pasajeros.
  bahaw bahaw ronco, bajo  
  bahaw bahaw sobrantes  
  bahikhik bahikhik reírse con contento  
  bahil bahil incombustible  
  bahin bahin dividir, compartir, parte Magbahin ta ug ginansya pareho. ;Nagbahin sila sa akong gihatag.  ; akong bahin Vamos a compartir el beneficio por igual. Compartieron lo que les había dado. ;mi parte
  bahin bahin  en consecuencia  
  bahin sa bahin sa sobre Nagestorya sila bahin sa nahitabo kagabii.  Están hablando de lo que pasó anoche.
  bahinun bahinon separar dividir Bahinon nato ang kwarta. Dividiremos el dinero.
  bahis bahis vaivén, ir de acá para allá  
Sp bajo baju baho voz baja, voz ronca Ang mga lalaki baho ug tingog. Los hombres tienen voces bajas.
  bahu baho oler Ang katupad nako sa tren kaganihang buntag baho ug bino. El que estaba a mi lado en el tren esta mañana olía a vino.
  bahud bahod pus, supurar  
  bahug bahog echar, derramar, alimentar Ibahug na ang sabaw sa kan-on. Echa y mezcla la sopa con el arroz ahora.
  bahugbahug bahugbahog lucha  
  baid baid afilar Bag-ong gibaid ang kutsilyo. El cuchillo está recién afilado.
  baiid baiid   
  bajau bajao   
  Bajau Bajao tribu Badjau Badjau usa ka tribu nga nagpuyo sa dagat sa South-East Asia. Badjao es el nombre de una tribu que vive en el mar del sudeste asiático.
Sp vaka  baka  baka  vaca Ang baka nikaon ug napier nga balili. La vaca come pasto de Napier.
  bakag bakag sucio, fétido  
  bakak bakak mentira Nag-away sila tungod sa imong mga bakak. Están luchando a causa de tus mentiras.
  bakak bakakon mentiroso Politician mura ug bakakon. Un político es lo mismo que un mentiroso.
  bakal bakal pistola  
  bakang bakang piernas arqueadas  
Sp vacante bakanti bakante  vacante Ang puwesto sa pagka-mayor sa siyudad karon bakante pa. Todavía el puesto de alcalde de la ciudad está vacante.
  bakasi bakasi anguila Ganahan mokaon ug bakasi ang mga Hapones. A los japoneses les encanta comer anguila.
Sp vacación bakasión bakasyon  vacación taas nga bakasyon largas vacaciones
  bakat bakat cesto  
  bakay bakay mover  
  bakbak bakbak rana, sapo Ang mga bakbak manggawas kung ting-ulan. Las ranas salen durante la lluvia.
  bakbak bakbak damasquinado  
  bakbak bakbak pisar  
  balakbak bakbak ropa de cama, sábanas, sostener Luha ug singot ang gibakbak sa akong paglampos. Mi éxito se basa en el sudor y las lágrimas.
  bakhaw bakhaw mangle Puwede ikasugnod ang bakhaw sa kahoy. Los árboles de mangle se pueden utilizar como leña.
  bakhaw bakhawan manglar Ang bakhawan usa ka lugar nga itloganan sa mga isda. El manglar es un lugar donde los peces ponen sus huevos.
  bakhu bakho llorar, lamentar Nagbakho ang babaye sa kamatayon sa iyang anak. La mujer se lamentó por la muerte de su hijo.
  baki  baki  rana Ang baki mokaon ug lamok. Las ranas comen mosquitos.
  bakid bakid saco usa ka bakid nga mais un saco de maíz
  bakikaw bakikaw torpe, desgarbado Bakikaw siya mogamit sa biskleta. Él es torpe montando en bicicleta.
  bakilid bakilid pendiente, cuesta, ladera Ang iyang balay nga kawayan nahimutang sa bakilid. Su casa de bambú está situada en la ladera de la montaña.
  bakla bakla homosexual Bakla ang akong igsoon nga lalaki. Mi hermano es un gay.
  baklay baklay caminata Magbaklay ra ta paingon sa Sugbo kay wala tay kuwarta. Vamos a caminar a la ciudad de Cebú que no tenemos dinero.
  baklid baklid mano detrás de la espalda  
  baku bako espalda doblada Akong Lolo nabako na pagtrabaho sa bukid. La espalda de mi abuelo estaba jorobada por el trabajo en la montaña.
  bakud bakod crecer  
  bakul bakol lisiado, discapacitado Ang atubangang linkuranan sa sakyanan sa pasahero kanunay ireserba para sa mga bakol. Por lo general, los asientos delanteros del vehículo de pasajeros se mantienen para discapacitados.
  bakus bakos cinturón Namalit ko ug bakos para sa akong mama sa niaging semana. Compré un cinturón para mi mamá la semana pasada.
  baksan baksan pitón Nakakita ug baksan ang mga bata. Los niños vieron una pitón.
  bakus baksanan   
  baktas baktas caminar Among gibaktas ang bukid. Caminábamos por la montaña.
  baktin baktin cerdito Namalit mi ug baktin para sa umaabot nga piyesta. Compramos un cochinillo para la próxima Fiesta.
  baku baku encorvado de hombros  
  bakukang bakukang escarabajo  
  bakukang bakukang sa ulo irrazonable (infestado de escarabajos) Ambot kun unsang klaseha sa bakukang ang misulod sa iyang utok? No puedo entender absolutamente nada lo que él está pensando.
Sp vacuna bakuna bakuna vacuna  
  bakwi bakwi retractarse Gibakwi sa saksi ang iyang mga gisulti. El testigo se retractó de su declaración.
  bakwit bakwit evacuar, huir  
  bakyaw bakyaw levantar la mano  
  bala bala llevar en la espalda Gibala ni Noy Kulas ang iyang kinamaghuran nga anak. Noy Kulas llevaba a su hijo menor en su espalda.
Sp bala bala bala  bala May tren nga bala ang Japan. Japón tiene un tren bala.
  balaan balaan sagrado Ang santo Nino usa sa mga balaan kaayo nga patron sa Cebu. San Niño es uno de los santos patrones de Cebú.
  balabag balabag obstáculo Daghan kaayo ug balabag sa atong kinabuhi. Tenemos muchos obstáculos en nuestra vida.
  balag balag encontrar  
  balagun balagon planta enredadera  
  balhibu balahibo vello, pluma Hamis ug balahibo ang iring. El gato tiene el pelo suave.
  balak  balak  poema, verso Siya kanunay nga mohalad ug balak. Siempre ofrece poesía.
  balaka balaka  preocuparse, sufrir Ayaw kabalaka.  No te preocupes.
  balat-ang balak-ang cadera Ganahan ko sa porma sa iyang balakang. Me gusta la forma de sus caderas.
  balakbak balakbak ropa de cama, sábanas, sostener Puti ang bakbak sa katre. La cubierta de la cama es de color blanco.
  balak balakero poeta Ang iyang tiyo usa ka balakero. Su tío es poeta.
  balak balaknon lírica, poética Ginaiingon nga ang mga karaang tawo balaknon. Dijeron que los viejos son poéticos.
  balangaw  balangaw  arco iris Nakakita ko ug balangaw sa langit. Vi un arco iris en el cielo.
  barangay  balangay pueblo Nagpuyo si Alma sa balangay. Alma vive en un pueblo.
  bulanghuy balanghoy mandioca  
Sp balance balansi balanse balance, contabilidad  
  bantay balantay cuidado  
  balanus balanus llorar, arrepentirse  
  balaud balaod  ley, policía, autoridades Ang mga alagad sa balaod mitaho bahin sa .  La autoridad policial anunció ~.
  balaud balaodnon proposición de ley, legitima Ang balaodnon sa kongreso giaprobahan sa mga senador. La proposición de ley de la Cámara Baja fue aprobada por los senadores.
  balaud balaoranan parlamento  
  balaud balaoron  proyecto de ley  
  balaraw balaraw daga  
  balas balas arena Nakita ko ang mga tunob sa balas. Vi huellas en la arena.
  balasubas balasubas timador, estafador Balasobas kaayo siyang mobayad. Ha no paga honestamente.
  balat balat cohombro de mar  
  balat-ang balat-ang nalgas, cadera Sakit kaayo ang akong balat-ang. Mis nalgas realmente me duelen.
  bati balatian  sentimiento Nasakitan ang akong balatian sa iyang gisulti. Sentí dolor en mi corazón por lo que ella dijo.
  bati balatianon enfermizo  
  balatung balatong habichuelas  
  balay balay  casa Ganahan siyang manglimpyo sa ilang balay. A ella le gusta limpiar su casa.
  balay balayan página de inicio, sitio web  
  balay balaybalay choza Naghimo mi ug balaybalay sa likod sa among balay. Hemos construido una choza en la parte de atrás de nuestra casa.
  bayad balayronon  factura, cuenta balayronon sa suga ug tubig importe de electricidad y agua
  balbal balbal bruja  
  balbangaan balbangaan inmaduro  
Sp barba barba balbas barba Si Santa Claus adunay puti nga balbas. Papá Noel tiene barba blanca.
Sp valvula balbula balbula válvula  
  balda balda mutilación, barrera, peligro  
Sp balde baldi baldi cubo, balde Dad-i ug usa ka baldi nga tubig kanang kahuy. Échale a ese árbol un balde de agua.
Sp baldosa baldusa baldosa baldosa, azulejo Nabuak ang usa ka baldosa sa lababo. Una de las baldosas en el fregadero estaba rota.
  baliti balete árbol de caucho indio  
  balhibu  balhibo  vello, pluma Ang mga langgam adunay balhibo. Las aves tienen plumas.
  balhin balhin  mover, transferir, traducir Mibalhin nami ug balay.; balhin sa Engles  Nos hemos mudado.;    traducir al ingles
  balhug balhog prisión Nabalhog sa prisohan ang kriminal. El criminal fue encarcelado.
  bali bali romper Gibali nako ang kahoy para sa sugnod.  Rompí el árbol por leña.
  bali bali revertir, opuesto Mibali ang hangin. El viento cambió de dirección.
  bali bali valor Ako pa nimo di mo sila balihon. Si yo fuera tú, los ignoraría.
  balibad  balibad  disculpa, rechazar Nibalibad siya nga dili mouban sa piknik sa dagat. Ella se excusó asistir al picnic al mar.
  balibag balibag echar Ayaw ibalibag ang imong daan nga mga libro. No tires tus libros viejos.
  balibad balibaran negativa Akong gibalibaran ang akong amiga nga manglaag kay dili maayo ang akong lawas. Rehusé vagar con mi amigo porque no me sentía bien.
  balibad balibari decepcionar Wala mo siya balibari. No lo decepcionaste.
  balibay balibay echar  
Sp valido balidu balido válido  
  balighut balighot nudo, corbata  
  baligtad baligtad revertir,  contrario Ayaw ibaligtad ang kahon. No invierta la caja.
  baligtus baligtos Nudo de abacá, corbata apretada.  
  baligya  baligya  vender, comercializar Nabaligya nako ang akong sakyanan.  Vendí mi vehículo.
  balik balik  regreso Balik dayon.  Vuelve pronto.
  balik balikan pista trasera  
  balikas balikas abuso, insultar Dili maayo nga balikasan ang mga bata. No es bueno insultar a los niños.
Ta balikatan balikatan balikatan fuerzas aliadas Ang balikatan sa mga sundalong Pilipino ug Americano Las fuerzas aliadas entre filipinos y americanos.
  balik balikbalik repite, sigue Nagbalikbalik ang iyang mga bakak nga estorya. Repitió sus grandes cuentos.
  baliku baliko torcido Balikong politiko siya. Él es un político corrupto.
  balikus balikos bobina Nakabalikos ang iyang kamot sa akong hawak. Ha puesto su brazo alrededor de mi cintura.
  baligtad baliktad atrás  
  baliktus baliktos bobina Mibaliktos ang halas sa sanga. La serpiente se enrolló alrededor de la rama.
  balili balili césped, hierba Kinahanglan na nga ibton ang mga balili sa hardin. Es necesario quitar las hierbas del jardín.
  baling baling red Ang baling nako makakuha daghang isda. Mi red de pesca puede atrapar muchos peces.
  balisa balisa preocupación Nabalisa ang magtiayon sa pagkawala sa ilang anak. El matrimonio estaba preocupado por su hijo perdido.
  balisbisan balisbisan alero  
  balita  balita  informe, información, noticias Ang balita sa radyo nagkalahi sa balita sa newspaper. Las noticias de la radio eran diferentes a las del periódico.
  balit-ad balit-ad marcha atrás Gibalit-ad niya ang iyang T-shirt.  Se ponía la camiseta al revés.
  balitaw balitaw canción de cortejo  
  baliw baliw incesto, loco Wa ka baliwa, tiguwang ka na makigminyog desisayis? ¿Estas loco? ¿A tu edad te casarás con una de 16 años?
  bali wala baliwala no importante, inmaterial  
Sp balcon balkun balkon balcón Naa sa balcon sila. Están en el balcón.
  balu balo viudo/a Siya tulo ka tuig nga nabalo. Vivió 3 años como viudo.
  balud balod  ola Basta naay bagyo dagko kaayo ang balod sa dagat. Cuando hay un tifón las olas del mar son muy altas.
  balun balon subsidio, almuerzo, provisión  
  balungbalung balongbalong chabola  
Sp valor balur balor valor Ang tanan-tanan nga gasto tagana sa kasal balor ug kinyentos kalibo ka pesos. Todos los gastos para la preparación de la boda son equivalentes a 500,000 pesos.
  balus balos recompensa Iya kong gitagaan ug usa kalibo ka pesos nga iyang balos sa ako. Me dio 1.000 pesos en recompensa.
Sp balsa balsa balsa balsa Nagsakay sila ug balsa padulong sa Pagsanjan Falls. Montaron en una balsa para ir a la catarata Pagsanjan.
  balungus balungos vello púbico  
  balunu baluno mango silvestre  
Sp baluarte baluarti balwarte territorio Ang Zamboanga maoy inila nga balwarte sa mga Abu Sayaff kung asa nagpuyo. Zamboanga es el territorio donde vive Abu Sayaff.
Sp ballena ballina balyena ballena  
  bana bana atención  
  bana bana  marido Si Lory katulo na nga nag-ilis ug bana. Lory cambió su marido tres veces.
  bana banabana suponer, estimar Gibanabana sa contestant ang presyo sa usa ka bag nga groceries.; Ang akong bana-bana sa gilay-on mga lima ka kilometro. El concursante estimó la cantidad de comestibles dentro de la bolsa.;    Estimo la distancia en 5 kilómetros.
  banagbanag banagbanag amanecer Banagbanag na ra ba? Ya está amaneciendo, ¿verdad?
  banat banat criticar severamente  
  banaw banaw rebosar  
  banay banay familia Usa ka malipayong banay ang akong damgo. Una familia feliz es mi sueño.
Sp banda banda banda banda  
Sp bandeja bandija bandeha bandeja Ang butangan sa litson nga manok, kanang bandehado. El pollo asado se colocará en esa bandeja.
Sp banderita bandirita banderita banderilla  
Sp bandido bandidu bandido bandido  
Sp bandera bandira bandila bandera Nasudnong bandila bandera nacional
  bandilyu bandilyo anunciar, revelar, divulgar bandilyo sa pahayagan; Gibandilyo sa tibuok eskwelahan ang iyang kadaugan. titular en las noticias;    Su victoria fue anunciada en toda la escuela.
  banga  banga  jarra, botella vacía, tonto Gipuno niya ug tubig ang banga. ; Banga kaayo siya moduwa ug basketball. Ella llenó la jarra con agua.;   No es bueno jugando al baloncesto.
  bangag bangag agujero, taladrar Adunay bangag sa balde. Hay un agujero en el cubo.
  bangal bangal cruzar  
  bangan bangan empacar Lig-on kaayo pagkabangan ang kahon.; Ang putos gibanganan ug hugot para dili manimaho. La caja estaba embalada sólidamente.;  El paquete fue envuelto herméticamente para que no oliera.
  bangas bangas barba Mahilig magpabangas ang mga lalaki sa India. Los hombres en la India son propensos a tener barba.
  bangaw  bangaw  arco iris Ang bangaw daghan ug kolor nga lain-lain. El arco iris tiene muchos colores.
  bangga bangga chocar, colisión Ang duha ka eroplano gibangga sa duha ka bilding. Dos aviones chocaron contra dos edificios.
  bangga banggaay colisión Adunay banggaay nga jeepney duol sa munisipyo. Hubo una colisión entre jeepney cerca del municipio.
  banggira banggera encimera de la cocina  
  banggiitan banggiitan audaz, valiente Usa siya ka banggiitan nga sundalo. Él es un soldado valiente.
  banggud banggod frotar Akong gibanggod ang akong tiil sa bato. Froté mi pie con una piedra.
  banghag banghag gruñir  
  bangi bangi discrepar Nagbangi ang mga lider sa ilang mga ideya. Los líderes discreparon en sus ideas.
  bangil bangil obstrucción, cuña Butangig bangil ang lamesa aron dili maug-og. Pon una cuña debajo de la mesa para que no tiemble.
  bangis bangis despiadado Bangis kaayo ang mga leyon. Los leones son muy despiadados.
  bangka  bangka  barco, canoa, agasajar Ang sakyanan sa mga tawo sa pagtabok sa Camotes Islands mao ang bangka lamang. Los medios de transporte a las islas Camotes son solo pequeñas barcas.
Sp bancarrota bangkaruta bangkaruta bancarrota Nabangkarta ang bangko kay wala mobayad ang mga nangutang. El banco quebró porque los prestatarios no pagaron sus deudas.
  bangkaw bangkaw lanza Ang unang hinagiban nga gigamit sa mga tawo mao ang bangkaw. La primera arma que usaron los hombres fue una lanza.
Sp banco banku bangko banco Adunay taas nga linya sa mga tawo gawas sa bangko. Hay una cola de personas fuera del banco.
Sp banco banku bangko banco Ang bangko nga akong gilingkuran nahagsa. El banco en el que estuve sentado estaba roto.
  bangun bangon  levántate, levántate Mibangon siya sa banha sa gawas.  Se levantó por el ruido exterior.
  bangut bangot bozal  
  bangut bangotan privar, estar de luto Nagbangutan lang ko sa kamatayon sa akong 5 anyos nga anak tungod sa sakit nga dengue.  Fui privado de mi hijo de 5 años por fiebre de dengue.
  banha banha  ruido, loquear Dili ko ganahan nga mopuyo sa daplin sa dalan kay banha ang mga sakyanan. No me gusta quedarme al lado de la carretera porque vehículos son ruidosos.
  banha banhaan  hablador Banhaan kaayo ang mga bata sa klase. Los alumnos son muy habladores cuando están en la clase.
  banha banhabanha charla Nagbanhabanha ang mga lalaki atubangan sa sarisari. Algunos hombres charlan frente a la tienda sarisari.
  banhaw banhaw resucitar  
  banhig banhig emboscada Gibanhigan ang mga sundalo sa Sulu. Soldados en Sulu fueron emboscados.
  banig  banig  estera Dili gusto ko ganahan matulog sa banig. No me gusta dormir en la estera.
  banika banika campo, granja  
  banika banikanhon rural  
  baniug baniog conocido  
  banlas banlas frotar, erosionar  
  banlaw banlaw enjuagar  
  banug banog halcón  
  banus banos suplantar  
Ta bansa bansa bansa estado, provincia Namalhin mi ug laing bansa kay samok kaayo ang una namung gipoy-an. Nos trasladamos a otro país porque antes había mucha gente en nuestro lugar.
  bansag bansag nombre Asa ang imong bansag? ¿Donde está tu nombre?
  bansag bansagon apellido Nagbansagon siyag Codilla. Su apellido es Codilla.
  bansay bansay ejercicio, practicar Ang mga atleta kanunay nga gibansay sa ilang mga coach. Los atletas han sido entrenados por su entrenador.
  bansay bansaybansay practicar Nagbansaybansay na siya kung unsaon pagamit sa pusil. Él está practicando cómo usar el fusil.
  bansiwag bansiwag sobresalir  
  bantang bantang conspicuo, obvio  
  bantay bantay cuidar, guardar, atención Bantay sa mga addikt. ;   Ako na lang ang magbantay ni mama sa hospital. Ten cuidado con los adictos.;   Yo seré quien cuide a mamá en el hospital.
  bantug bantog renombre, fama Nabantog siya sa kamaayo moduwa ug chess. Se le conoce como un buen jugador de ajedrez.
  bantuk bantok firme, endurecer  
  bantug bantugan noble, famoso Usa siya ka bantugan ug model. Ella es una modelo famosa.
  banwa banwa territorio, región  
  banwag banwag luz de búsqueda, iluminar  
  banyaga banyaga pícaro, bribón  
Sp baño bañu banyo baño Ang banyo sa hotel nga akong gisak-an limpyo ug dako kaayo. El baño del hotel en el que me hospedaba era muy limpio y grande.
  banyus banyos linimento, medicina Hatagi kong banyos sa insect bite. Dame la medicina para picaduras de insectos.
  bau bao tortuga  
  baud  baod  orden Si Tatay nagbaod namo sa dili pagkuha ug kuwarta.  Mi padre nos prohibió ganar dinero.
  baul baol cultivar Nitabang ko sa paglimpyo sa baol. Ayudé a limpiar la granja.
Sp vapor bapur bapor vapor  
Sp vara bara bara vara, varilla Bara ang akong gigamit pagligwat sa dakong bato. Usé una vara para mover la piedra grande .
  barag barag tambalearse  
Sp baraja baraja baraha baraja, tarjeta Baraha ang among gigamit sa pagduwa ug mahjong. Usamos una baraja para jugar al mahjong.
Sp barandilla barandilyas barandiliyas parapeto, barandilla  
  barang barang vudú, brujo Ang akong silingan namatay sa barang kuno. Dicen que mi vecino fue asesinado por una maldición.
  barangay  barangay  pueblo Maayo kaayo ang atong barangay captain. El jefe de nuestro pueblo es muy bueno.
Sp baratillo baratilyu baratilyo  rebajas Adunay baratilyo nga mga gamit sa panimalay. Hay una venta de ganga de artículos para el hogar.
Sp barato baratu barato  barato Barato ang mga utanon kon adto ka mopalit ug direkta sa mga uma. Las verduras son baratas si las compras directamente a la granja.
  baraw baraw cortar, interrumpir  
Sp barbas barbas barbas navaja de afeitar, afeitar Medyo dakodako ang nasamad sa akong gigamit nga barbas. Me hice una herida bastante grande usando la navaja de afeitar.
Sp barbero barbiru barberohan  barbería Unsay imong gusto para mokorte ug bohok sa barberohan o beauty parlor? ¿Donde te gusta cortarte el pelo en la barbería o en el salón de belleza?
Sp barril baril baril barril, tambor  
  barcada barkada compañeros, amigo Matinahuron ang mga barkada ni Edna. Los compañeros de Edna son corteses.
Sp barco barcu barko  barco Nisakay mi ug barko padulong sa Ormoc. Nos montamos en un barco a Ormoc.
Sp varniz barnis barnis barniz Gibutangan namo ug barnis ang among lamesa. Dimos barniz a nuestra mesa.
  baru baro vasija de lata  
  barug barog levantarse Barog sa imong gilinkuran.  Levántate del asiento.
  barug baroganan principio  
Ta baro baru barong vestido formal Barong ang kasagaran nga isuot sa mga lalaki kon adunay pormal nga okasyon. Los hombres suelen usar barong en ocasiones formales.
  barungbarung barongbarong chabola  
  barut barot baratillo Barot ang akong napalit nga sinina. Compré un vestido barato.
Sp baronvado? barunbadu? barumbado imprudente, mal educado  
  barutu baruto barca  
Sp barrio baryu baryo barrio, pequeño pueblo Nagpuyo siya sa layong baryo. Él está viviendo en un barrio lejano.
  balas bas arena Katong bata pa ko pirme ko magdula ug bas sa una. Antes, cuando era niño, siempre jugaba en la arena.
  basa basa mojado Basa pa ang sagbotan.  Todavía el campo está mojado.
  basa basa leer Siya nagbasa ug libro.  Él está leyendo un libro.
  basa basabasa húmedo Naatrasado na ka sa trabaho kay basabasa pa imong uniform? ¿Llegaste tarde al trabajo porque tu uniforme todavía estaba húmedo?
  basag basag romper  
  basa basahon libro Daghang basahon ang sulod sa library. Hay muchos libros en la biblioteca.
  basa basahonan periódico  
  basak basak campo de arroz, cultivar  
  basak basakan campo de arroz  
Sp base basi base base Base sa akong obserbasyon, usa siya ka manggihunahunaon nga pagkabata. Según mi observación, ella es una niña muy pensativa.
  basin basig tal vez, quizás  
Sp base basi basihan base, fundamento  
Sp base basi basihanan evidencia  
Sp basilica basilica basilika basílica  
  basin basin tal vez, quizás Basin wala siya magtuon pag-ayo mao nga nahagbong sa klase. Tal vez no estudió bien, por eso suspendió.
Sp vacio basiyu basiyo vacío Ibutang ang basiyong lata sa lamesa.; basiyo sa bomba Ponga una lata vacía sobre la mesa.; bomba sin explotar
  baska baska   
  baskug baskog  sano, robusto, vigoroso Baskog iyang panglawas.  Su cuerpo es fuerte.
  balus baslan represalia, vengar  
  balus basli contraatacar  
Sp vaso basu baso  vaso Hatagi ko ug usa ka baso nga tubig. Dame un vaso de agua.
  basuk basok escarda, escardar  
  basul basol arrepentirse, culparse Nagbasol ko nga akong giaway akong suod nga higala. Lamento haber peleado con mi amigo cercano.
  basta basta bueno, si, a menos que Basta ikaw ray nakahibawo.; Basta ikaw ray bahala. ; Basta ikaw.;  Mokuyog ko nimo, basta imo kung librehon sa meryenda? Si sabes eso; Bueno, es tu decisión. ; Si insistes.;  Me uno a usted si me invita la merienda.
  basta lang basta ~ lang  si, solo en la condición  
Sp basto bastu bastos descortés, basto Bastos kaayo ikaw. ¡Qué grosero eres!
  basul  basul  arrepentirse culpar Nagbasul ko sa akong kahobog kagabii.  Lamento haberme emborrachado anoche.
  basul basulon  culpada Kong unsay mahitabo ikaw ang basulon.  Si algo sucede, es tu culpa.
Sp basura basura basura  polvo, basura Ako naglabay ug basura sa basurahan.  Tiré una basura a la papelera.
Sp basura basura basurahan  cubo de basura, contenedor Ang kada eskina sa dalan aduna nay gibutang nga basurahan. Pusieron cubos de basura en cada esquina de las calles.
  baswat baswat levantar  
  bata bata  niño Gasa gikan sa langit ang usa ka bata. Un niño es un regalo del cielo.
  bata bata-bataon infantil Ikaw batabataon pa kaayo ug hunahuna ug lihok. Tu mente y tu comportamiento son muy infantiles.
  batakan batakan estándar Taas ang iyang batakan sa pagpili ug bagasaw-onon. Él tiene un alto nivel en la elección de su esposa.
  balaud Batakang Balaod constitución Daghan kaayo ang supak sa pag-ilis sa Batakang Balaod sa Japan. Hay mucha oposición para enmendar la Constitución en Japón.
  batang batang tronco, quédate quieto  
  balat-ang bat-ang nalgas, caderas Lapad ang bat-ang sa mga babaye kay sa mga lalaki. Las mujeres tienen caderas más anchas que los hombres.
  bata batan-on  joven, adolescente  
  batasan batasan  hábito, característico, manera, costumbre Naila siya sa iyang maayong batasan. ; way batasan. Dicen que tiene buena naturaleza. ;  grosero
  batay batay según Batay sa mga estorya daghang samdan sa nagbangga nga jep.  Según lo que dice la gente, muchos se han heridos por la colisión del jeep.
  batbat batbat describir, explicar Gibatbat ni Jose ngadto sa mga policemen kon giunsa siya pagtulis. José expliqué a los policías como fue robado.
  bathala bathala Dios Makagagahum ang Bathala. Dios es poderoso.
  bathay bathay destacar  
  bati bati malo feo bati'g nawong cara fea
  bati bati sentir, percibir Mibati ako'g kalooy sa mga bata'ng kalye.  Sentí pena por los niños de la calle.
  bati bati oír Nabati nako ang imong tingog sa radyo. Oí tu voz en la radio.
  batid batid  hábil, bueno en, adepto usa ka batid nga panday un carpintero hábil
  bati batig sentir  Kalit nga gibatig dakong kaikag ug kasibot ang tanang. De repente me interesaba y fascinaba todo.
  batiis batiis  pierna  
  tingting batingting (sonido de un) timbre  
  bati bation sentido  
  batiya batiya barreño Gibutang niya sa batya ang mga sinina nga bulingon. Puso la ropa manchada en el barreño.
  batu bato piedra Ang bato sa Alcoy mine nindot kaayo himoon nga konkreto sa balay. La piedra de la mina Alcoy es muy buena para usar en el hormigón para casas.
  batubalani batobalani imán  
  batug batog perca  
  batuk batok oponerse Makigbatuk siya sa iyang igsoon. ; Nakigbatok ang anak sa iyang amahan. Disputó con su hermano. ; El hijo desobedeció a su padre.
  batun baton poseer, retener Nakabaton ako'g anak tungod sa panabang sa dios.  Yo podría tener un hijo con la ayuda de Dios.
  batung  batong  judía Daghang ang ilang maani nga batong. Cosechan muchas judías.
Sp boton butun batonis botón Ang sastre nanginahanglan ug botonis para sa iyang sinina. La sastre necesita botones para su vestido.
  batu batoon rocoso Batoon kaayo ang kalsada paingon sa bukid. El camino hacia la montaña es rocoso.
Ch bachoy batsuy batsoy un fideo chino Lami ang batsoy. El "bachoy" es delicioso.
  batyag batyag notar, observar Sa nanglabay 'ng mga adlaw nabatyagan nako nga dunay uyab akong manghod. Estos días pasados, ​​observé que mi hermana tenía novio.
Ta bawal bawal bawal prohibido  
  bawi bawi recuperar, recobrar Akong nabawi ang nawala kong pitaka. Recobré mi bolso perdido.
  balud bawod ola  
  balun bawon provisión  
  balus bawos devolver Pagtarong sa imong pag-eskuwela bawos sa kahago sa imong mga ginikanan. Debes estudiar mucho para pagar al cuidado de tus padres.
  abay bay amigo, camarada Bay, mangaon ta. Vamos a comer, amigos.
  ba bay  ba + ang  
  balay bay casa, vivienda  
  baya baya de verdad Di baya kini maayo. ;Gimingaw na baya ko nimo. Pero aun así esto no es bueno; Todavía te añoro.
  baya baya dejar expuesto  
  bayabas bayabas guayaba  
  bayad bayad  pagar Kinahanglan pagabayran nimo dayon. Usted debe pagar de inmediato.
Ta bayan bayan bayan pueblo  
  bayani bayani héroe Bisag kinsa pwedeng mamahimong bayani sa imohang kaugalingon nga gamayng pamaagi. Cualquiera puede ser un héroe por propia manera pequeña.
  bayad bayari  paga Bayari nako sa imong utang.  Págame tu deuda.
  bayaw bayaw cuñado Ang bayaw nako nga lalaki nagkasuod na kami tungod sa pagpakigdula niya nako ug chess. Mi cuñado se acercó a mí que jugando al ajedrez con frecuencia.
  bayaw bayaw elevar   
  baybay baybay playa  
Ta baybayin baybayin baybayin letra antigua  
  baybay baybayon  costa, playa pagkangindot sa baybayon  hermosa playa
  bayi baye mujer lake ug baye hombre y mujer
  bayi bayhana mujer, dama Tabi-an kaayo nang bayhana. Esa chica es muy habladora.
  bayhun bayhon postura  
  baylan baylan mediano, psíquico  
Sp baile baili bayle  baile Bayle kita karon sa among lugar.  Bailemos en nuestra casa.
Sp baile baili baylehan salón de baile, discoteca Ang baylehan sa lugar namo barangay piyesta, anaa ra sa luyo sa akong balay. El lugar de la discoteca en la fiesta de nuestro pueblo está detrás de mi casa.
  baylu baylo  trueque Baylo ta ug butang.  Hagamos un trueque de nuestras cosas.
  bayung bayong inmaduro, adolescente  
  bayung bayongbayong preadolescente  
  bayut bayot gay, mariquita Sa pilipinas daghan kaayo ang mga bayot. En Filipinas hay muchos homosexuales.
  bayad bayranan pago, factura, cuenta  
  bayad bayronon  factura, cuenta Daghan kaayo ko ug bayronon.  Tengo que hacer muchos pagos.
Sp biberon bibirun bebiron biberón  
Sp vendaje bindahi bendahe vendaje  
Sp bendicion bindiciun bendisyon bendición  
Sp beneficio binipicyu benepisyo  beneficio Siya ang nakadawat sa benepisyo sa iyang amahan.  Ella recibió los beneficios de su padre.
Sp ventaja bintaha bentaha ventaja  
Sp ventana bintana bentana  ventana Ablihi ang bintana.  Abre la ventana.
Sp venus binus Benus Venus Benus ang pinakainit nga planeta. Venus es el planeta más caliente.
Sp verde birdi berde verde Ang kolor nga berde bugnaw kaayo sa mata. El verde es fresco a nuestros ojos.
En busy bisi  bese ocupado Bese kaayo ko sa trabaho. Estoy muy ocupado con mi trabajo.
En basis bisis beses base  
Sp veces bisis beses tiempos, instancia Tulo ka beses ako niyang binuangi. Me engañó tres veces.
Sp beso bisu besobeso anidar la mejilla, beso Mibeso-beso ug mipig-it sa kamot si Nanay ug akong maestra. Mi madre y mi maestra se besaron en las mejillas y se estrecharon las manos.
Sp vispera bispiras besperas víspera  
Sp vestida bistida bestida  ropa, vestido Maayo manahe ug bestida siya. Ella hizo bien el vestido.
Sp veterano bitiranu beterano veterano, experto Beterano si Pacquiao sa baksing. Pacquiao es un experto en boxeo.
Sp veinte byinti beyente veinte Beyente na akong edad.  Llegué a 20 años ya.
En baby bi bi bebe  
  ambi bi por favor  
  biaw biaw estancarse  
  biaybiay biaybiay ridiculizar Dili maayong biaybiayon ang mga tawong adunay apan. No es bueno ridiculizar a los discapacitados.
  bibingka  bibingka  tarta de arroz Maayong kan-on ang init nga bibingka.  Es bueno comer 'bibingka' caliente.
Sp biblia biblya Bibliya  biblia Kinahanglan mobasa ka ug Bibliya.  Deberías leer la Biblia.
Sp vivo bibu bibo animado, vivo  
Sp vida bida bida vida Por bidang gugmaha gyud sa anak niini nila. 
  bidlisw bidlisiw sol, rayo de sol  
Sp veinte byinti biente veinte Biente anyos na ang akong anak nga babaye. Mi hija tiene veinte años.
  biga biga lascivo, semen  
  biga bigaon coquetear, promiscuo Dili ko gusto ug mga lalaki nga bigaon. No me gustan los hombres infieles.
Ta bigay bigay bigay dar, sobornar  
  bigay bigay saldar  
  bigut bigot sexy, voluptuosa  
Sp bigote biguti bigote bigote Adunay mga babaye nga ganahan ug lalaking may bigote. Hay mujeres a las que les gustan los hombres con bigote.
  bihag bihag cautivo Nagilis sila ug mga bihag.  Intercambiaron cautivos.
  bikangkang bikangkang horcajadas Ayaw pagbikangkang kon mosakay ka ug jipney. No te sientes a horcajadas cuando montas en jeepney.
  bikil bikil estorbar  
  biku biko una especie de pastel de arroz  
  bikug bikog calambre  
Sp victima bictima biktima  víctima Ang mga biktima nga nawad-an ug balay nila kay ang linog niabot ug usa ka libo.  Las víctimas que perdieron sus casas por el terremoto alcanzaron 1000.
  bila bila extender las piernas  
  bila bilahan entrepierna  
  bilanggu bilanggo preso, prisionero  
  bilanggu bilanggoan cárcel Gusto ka mopuyo sa bilanggoan? ¿Te gusta vivir en la cárcel?
  bilangkad bilangkad montar a horcajadas Ayaw pagbilangkad sa paglingkod. No te sientes a horcajadas.
  bilat bilat vagina Ang mga babaye adunay bilat. Las mujeres tienen vaginas.
Sp vidrio bildu bildo vidrio Nakit-an ang puti ug luag nga baybayon sa bildong bintana.  Podemos ver la amplia playa blanca a través de la ventana de cristal.
  bili bili  valor, precio Wala ka nay bili kanako.;   Wala na koy bili para nimo.  Tú no eres un valor para mí.;  No soy apropiado para ti.
  bilikis bilikis enrollar Usa ka dakong halas kabilikisan sa baboy. Una serpiente gigante se enrolló alrededor del cerdo.
  bili bililhon  digno, valioso, importante Bililhon kining relo alang kanako.  Este reloj es importante para mí.
  bilin bilin dejar atrás Duna koy gibilin nga uyab diha sa Tokyo. Tengo una novia a quien dejé allí en Tokio.
Sp billar billar bilyar billar  
  bayi binabaye femenino  
  bagis binagis desaliñado  
  bahug binahugan rebañadura  
  bali binali contrario Ang binali sa guwapa kay bati. El antónimo de "bello" es "feo".
  bata binata  infantil, pueril Ug mo-high-school na ka, ayaw na pagdula ug binata.  No hagas juegos infantiles cuando estás en la escuela secundaria.
  bati binati novio  
  batid binatid hábil sa binatid  hábilmente
  batun binatonan  adoptivo/a Ang gamay nga bata gibilin tungod sa among purtahan ako na lamang kining binatonan. He cuidado al bebé que había sido dejado en nuestras puertas.
  batun binatonan  criada Kinahanglan swelduhan ug insakto ang mga binatonan. Criadas deben ser pagadas bien.
  baylu binayluay intercambiar Nagbinayluay sila ug ballpen. Ellos están cambiando bolígrafos.
Sp bendita bindita bindita agua bendita aqwa bindita agua bendita
  bingkil bingkil discordia, disputa Dili siya moadto sa imong adlaw nga natawhan kay nagkabingkil ninyo sa miaging semana. Él no irá a tu cumpleaños por la discordia contigo en la última semana.
  bingwit bingwit pescar  
  binhi binhi semilla Natisok na ang mga binhi. Las semillas han sido sembradas.
  binhud binhod entumecido, calambre  
Ta binibini  binibini  binibini  señorita  
  bihag binihag captura, cautivo  
  binlan bininlan heredero  
  bisaya binisaya idioma de Bisaya Binisaya ang sinultihan sa mga Cebuano. Binisaya es el dialecto de Cebuano.
  biya biniyaan abandonado biniyaan sa gugma amor perdido
  bilin binlan dejar Gibinlan niya'g mga alahas sa iyang Mama. Su madre le dejó un montón de joyas.
  bilin binli quédate, dejar Ayaw ninyo siya binlig gininhawa. No lo dejes vivo.
  binlud binlod harina de maíz  
Sp vino binu bino  vino Usa ka adlaw una mag-eleksion, walay bino.  Un día antes de la elección, no tomamos vino.
Sp ventaja bintaha bintaha  ventaja Mas bintaha siya sa uban. Tiene la ventaja sobre los demás.
  binti binti batidora  
  buang binuang tonterías, disparate Ayaw pagsulti ug binuang diha. No hables de tonterías allí.
  bugnu binugnuay   
  bugtung binugtong evitar, mantener a distancia  
  buhat binuhat artificial, hecho binuhat nga batong banig  suelos de piedra artificial
  buhi binuhi criar, alimentar Nakagawas sa tangkal ang iyang mga binuhing manok. Sus pollos criados se perdieron de su jaula.
  bukas binuksan  abierto, extendido binuksang sulat; Balay binuksan  carta abierta al público, salón municipal de actos
  bulak binulakan floral  
  bulan binulan mensual binulang sweldo; binulang sakit  salario mensual, dolores menstruales
  binuldug binuldog tarta de arroz  =binignit 
  bunyag binunyagan nombre de bautismo  
Sp bordar burdar binurdahan  bordado Uso na karon ang panyo nga binurdahan. El pañuelo bordado está de moda.
Sp venus binus Binus Venus  
  bira bira batir  
  bira bira  halar, tirar Nagbira kami ug pisi sa barko.  Remolcamos las líneas del barco.
  bira birahan asaltar  
  bira birahanay  tirarse el uno al otro Nagbirahanay ang mga bata sa akong sinina.  Los niños me tiraron la ropa.
Sp virgen birhin birhen virgen  
  birig birig cortejo  
Sp bisagra bisagra bisagra bisagra Gitay-an na ang mga bisagra sa pultahan. Las bisagras de las puertas están oxidadas.
  bisan bisan  todavía, pero, incluso Nahigugma ako niya bisan tigulang na siya.  Ya es viejo pero aun así lo amo.
  bisan bisan kausa  incluso una vez, hace, desde antes. Bisan kausa wala gyud ko modawat ug suborno. Nunca he aceptado sobornos ni una sola vez.
  bisan mismu bisan mismo  aunque  
  bisaya bisaya Bisaya  
  bisbis bisbis rociar agua  
  bisaya daku bisdak nativo de Bisaya  
Sp vice bisi bise vice- Gusto niyang ma-elec pagka bise-mayor. Quiere ser elegido como vicealcalde.
Sp veces bisis bises tiempos, instancia  
Sp bicicleta biciclita bisikleta  bicicleta Ang biskleta para sa bukid gitawag ug "mountain bike". La bicicleta para montaña se llama "mountain bike".
Sp visita bisita bisita  invitado, visitante, visitar Daghan ug mga bisita si Tatay sa iyang adlaw.  Mi padre tiene muchos invitados en su cumpleaños.
  bisung bisong vagina Kinahanglan nga limpyohan pirme sa mga babaye ang ilang bisong. Las mujeres siempre deben limpiar sus vaginas.
Sp vispera bispiras bisperas víspera  
  bisaya rock bisrok canción de Bisaya  
Sp viste bisti bisti vestir Puno sa mga bisti ang aparador. El armario está lleno de ropa.
Sp visto bistu bisto visto, destapar  
Sp vicio bisyu bisyo vicio  
  bitad bitad tirar Ayoha pagbitad ang pisi. Tire de la cuerda con fuerza.
  bitas bitas rasgar, despedazar Gisul-ob gihapon niya ang iyang shirts bisan ug bitas na. Él todavía lleva su camisa aunque está hecho jirones.
  bitaw  bitaw  realmente, de hecho, de todos modos. Lisud bitaw.  Es difícil realmente.
  bitay bitay colgar Gibitay kining lampara nianang kahoy.  Esta lámpara fue colgada de ese árbol.
  bitbit bitbit traer, llevar Palihug ko ug bitbit sa bukag.; Siya nagbitbit sa bukag.  ¿Podrías traerme una cesta?;  Ella llevó una canasta.
  bitgil bitgil vigilia  
  biti biti chasquido Mibiti ang iyang tiil pagkabali. Su pie se rompió con ruido.
  bitiis bitiis inferior de la pierna Ubos sa tuhod ug ibabaw sa kiting bitiis. La parte desde la rodilla al tobillo se llama bitiis.
  bitik bitik engañar Ayaw ug tuo ana, bitik ra na. No lo creas, es sólo una trama.
  bitin bitin no contento, insatisfecho. Nabitin ko sa estorya. La historia no fue suficiente.
  bitin  bitin  serpiente Mahadlok ang babae sa bitin, mahadlok ang lalaki sa babae.  Las mujeres le tienen miedo a las serpientes y los hombres le tienen miedo a las mujeres.
  bituun  bituon  estrella ilawom sa langit nga daghang mga bituon  bajo un cielo lleno de estrellas
  biya biya basura Mogamit ka ba sa kining mga biya? ¿Seguirías usando estos trastos?
  biya biya  irse, abandonar  
Sp biaje biahi biyahe  viaje Gusto kong mobiyahe sa tibuok kalibutan. Deseo viajar por todo el mundo.
Sp viernes byirnis Biyernes Santo  Santo Viernes Nganong ngawong ka ug Byernes Santo?  ¿Por qué pones cara de Viernes Santo?   (¿Por qué pareces estar triste?)
Sp viuda biyuda biyuda  viuda Dili ko gusto mabiyuda.  No me gusta ser viuda.
Sp viudo biyudu biyudo  viudo Naguol ang biyudo sa kamatayon sa iyang asawa. El viudo se lamentó por la muerte de su esposa.
Sp blanco blanku blangko blanco  
Sp problema prublima blima problema  
  bungun bngon sombra, bajo el árbol / el alero  
Sp boda buda boda vestido de novia  
Sp bodega budiga bodega almacén, bodega  Kinsay molimpyo sa bodega?  ¿Quién va a limpiar el almacén?
Sp bohemio buhimiu bohemio bohemio  
Sp vocacional bukasyunal bokasyonal escuela vocacional  
Sp boxeador buksidur boksidor boxeador  
Sp bola bula bola  bola Puwede bang mohulam ug bola?  ¿Me prestas la pelota?
Sp bolita bulita bolitas rodamiento  
Sp voltaje bultahi boltahe voltaje  
Sp bomba bumba bomba bomba  
Sp bombero bumbiru bombero  bombero/a Abtik kaayo ang mga bombero.  Los bomberos son muy enérgicos.
Sp bombilla bumbilya bombilya bombilla  
  bunbun  bonbon  arena Maghimo ta ug palasyo gamit ang bonbon.  Hagamos un castillo usando la arena.
  bungbung bongbong pared, encerrar Naguba ang bongbong sa bodega. Las paredes del almacén fueron destruidas.
  bun-ug bon-og herida  
  buriring boriring pez globo, pez globo  
Sp bocina busina bosina bocina  
Sp votar butar botar votar Atong botaran ang angayan nga mga kandidato. Vamos a votar al candidato apto.
Sp botella butilla botelya botella Nindot kanang botelya sa whiskey nga gikan sa gawas. La botella de ese whisky importado es hermosa.
Sp botete butiti botete pez globo, botete  
Sp botica butica botika  farmacia, botica Moadto ako sa botika.  Voy a una farmacia.
Sp voto butu boto voto Ayaw pamalit ug boto. No compres votos.
En brother brad brad hermano Kumusta man, brad! ¿Como estas, hermano?
Sp bruja bruha bruha bruja  
Sp brocha brutsa brutsa brocha, cunnilingus  
  buak  buak  descanso Gibuak niya ang samin.; Nabuak ang suga. Ella rompió el espejo .; Se rompió la luz.
  buang buang  enloquecer, loco Irong buang siya.  Él es un perro rabioso.
  buaya buaya caimán, cocodrilo  
  bubhu bubho champú  
  bubu bubo verter, regar, rociar con agua Si ginuong Jesus nagbobo kanato ug daghang grasya. Jesucristo ha nos dado mucha gracia.
  bubung bubong techo  
  bubu bubu verter, regar, rociar con agua Gibubuan nako ang mga tanom. Yo regué las plantas.
  budbud budbod una pastel de arroz pegajoso  
  budhi budhi  traicionar Imo kong gibudhi.; Iyang gibudian iyang amo.  ¡Me traicionaste! ;   Él traicionó a su jefe.
  budlat budlat bulto  
  budlay budlay oprimir, cansado, fatiga  
  buduk budok prostituta  
Sp bueno buinu bueno bueno  
  buga buga vomitar  
  bugal bugal fanfarronear  
  bugal bugalbugalan burlarse  
  bugan bugan ingle  
  bugas  bugas espinilla  
  bugas  bugas  arroz fino Mahal ang bugas karong panahona.  El arroz es caro en estos días.
  bug-at bug-at  pesado, taciturno Walay daghang amigo ang tawong bug-at ug baba. ;Bug-at dad-on ang iyang bag. El que es taciturno no tiene muchos amigos .;   Su bolsa es pesada de llevar.
  bugaw bugaw alejar, ahuyentar mabugaw ang mga langgam; Gibugaw sa tag-iya sa tindahan ang makalilimos. alejar los pájaros;    El dueño de la tienda ahuyentó el mendigo.
  bugay bugay regalos a novia  
  bugdu bugdo bulto, joroba  
  bugha bugha cortar, hacha, dividir Nabugha gyud ang lubi nga natagak. Un coco se cayó y se rompió.
  bughat bughat recaída, recaer  
  bughaw  bughaw  azul  
  bugkus bugkos vendaje  
  bugnaw  bugnaw  frio Bugnaw nga tubig kining tubod.  El agua de esta fuente es fría.
  bugnu bugno luchar Nagbugno ang mga iro. Los perros se peleaban.
  bugu bugo tonto, estúpido Gitawag niya ug bugo ang iyang anak. ;Bugo diay ka? Llamó a su hijo como estúpido. ;   ¿Eres estúpido?
  bugul bugol bulto  
  bugun bugon bulto, trozo  
  bug-us bug-os perfecto, absoluto  
  buguy bugoy camuflaje, inadaptado, , ausente  
  bugsay bugsay  remar Nanglimbasug kami pagbugsay.  Remamos desesperadamente.
  bugsu bugso conducir al suelo  
  bugsu bugso aparecer de repente  
  bugsuk bugsok arrojarse  
  bugtaw bugtaw perseguir  
  bugti bugti intercambiar  
  bugtu bugto interrumpirse  
  bugtung bugtong único Siya ang bugtong anak.  Él es el único hijo.
  bugtu bugtuan expirar, morir Ang luyahon nga tigulang nabugtuan sa iyang gininhawa.  Expiró el viejo débil.
  bugwal bugwal cultivar Ang ulod motabang ug bugkal sa yuta. Los gusanos ayudan a cultivar la tierra.
  bugwal bugwal cavar, cultivar Mibugwal nako ang yuta. Cavé el suelo.
  bugway bugway manojo  
  bugyas bugyas cesta Pagdala ug basket para sa mga purutas. Trae una cesta para las frutas.
  buhagay buhagay erupción, soplar, desbordamiento Mibuhagay ang kusog nga ulan. Caía una lluvia fuerte.
  buhakhak buhakhak carcajadas, risas ruidosas  
  buhat buhat  hacer, trabajar Buhat sa imong buhatonon. ;Gibuhat kining monyeka ni Nanay nako.  Métete en tus asuntos.(No es asunto tuyo); Esta muñeca fue hecha por mi madre.
  buhat buhatan  oficina, lugar de trabajo Adto kita sa buhatan mag-estorya.  Vamos a la oficina a hablar.
  buhat buhatonon deberes, tareas Daghana sa akong buhatonon karong adlawa. Tengo tantas tareas que hacer hoy.
  buhawi buhawi torbellino Sa Sahara Desert adunay daghan nga makitang buhawi didto. Podemos ver muchos torbellinos en el desierto del Sahara.
  buhi buhi  liberar Nakabuhi ang lion nga gigutom. Liberaron un león hambriento.
  buhi  buhi  viva Buhi pa siya!  ¡Todavía está vivo!
  buhi  buhi  criar, alimentar Makakwarta kaayo kon magbuhi ug baboy.  La crianza de cerdos da mucho dinero.
  buhilaman buhilaman civilización  
  buhis buhis impuesto walay buhis  libre de impuestos
  buhu buho agujero Hinay, mahulog ka sa buho. Lentamente, de lo contrario caerás en el agujero.
  buhuk  buhok  pelo Taas ug nindot ang imong buhok.  Tu cabello es largo y hermoso.
  buhung buhong abundante Dili buhong kining bataa sa pagkaon.  Este niño no es abundante con la comida.
  buhut buhot soplar, jadear  
  buing buing loco  
  buka buka abrir (boca, ojo), boca de fusil  
  bukad bukad expandir, desplegar Nibukad ug maayo ang giluto nga popcorn. Los maíces cocinadas se hincharon bien.
  bukag  bukag  cesta Magdala ba kita ug bukag sudlanan sa mga prutas?  ¿Traeremos una canasta para los frutos?
  bukal  bukal  hervir Bukal na ang tubig.  El agua ya hierve.
  bukana bukana orilla del mar, cala, bahía  
  bukas bukas  abierto Bukas kanunay ang among putahan alang kanimo. Nuestra puerta siempre está abierta para ti.
  bukbuk bukbuk golpear  
  buka bukha abre  Bukha ang imong mga mata. Abre tus ojos.
  bukhad bukhad desplegar, exfoliar  
  bukid bukid  montaña Mangadto kita sa bukid.  Vamos a la montaña.
  bukidnun bukidnon gente de montaña, campesino Daghang mga bukidnon nilugsong sa Sugbo. Un montón de gente del campo ha bajado a la ciudad de Cebú.
  buking buking exponer  
  buklad buklad desplegar Palihug ko ug buklad sa banig. ¿Podrías desplegar la alfombra por favor?
  buku buko articulación, nodo  
  buku buko revelar  
  bukubuku bukobuko espina dorsal  
  bukug bukog  hueso Nabalian siya ug bukog sa paa.  Se rompió el hueso de la pierna.
  bukul bukol bulto, hinchazón Nganong nabukol man na imong ulo, Bay? ¿Por qué te hacías un chichón en la cabeza?
  bukung bukong paseo libre Ayaw kamo pamukong.  No viajéis sin pagar el billete.
  bukut bukot cubrir Siya nagtakilid nga nagbukot sa binulakan nga habol. Ella le acostaba cubriéndole con una manta floral.
  buktun  bukton  brazo Sakit akong bukton.  Me duele el brazo.
  buktut buktot jorobado  
  bukya bukya medusa Naay bukya nga katol ug duna say dili, ug aduna usay makaon. Hay medusas que nos hacen picar y que no, y también que es comestible.
Sp bola bula bula  burbuja de jabón, bola Bula nga sabon burbuja de jabón
  bula bula  adulación, carga  
  bulabug bulabog agitar, agitar, molestar  
Sp bola bula bulabula rebotar  
  bulad  bulad  pescado seco, expuesto al sol. Mokaon ka ba ug bulad? Di, ra bulad nga nukos. ¿Comerás pescado seco? No, solo calamar seco.
Sp bolada bulada bulada adulación, cumplido  
  bulag bulag  separar, divorciarse, renunciar Bulag na mi sa akong bana.  Me separé de mi marido.
  bulagaw bulagaw pelo castaño  
  bulahan bulahan afortunado bendito  
  bulak bulak  flor Humot kaayo ang mga bulak. Las flores huelen bien.  
  bulalu bulalo zoquete  
  bulan bulan  luna, mes Mobulan nang wa mi magkita. Es un mes desde que nos vemos.
  bulang bulang  competir, pelear, pelea de gallos Magbulang ta sa kanadtong lubi. Vamos a competir con ese árbol de coco.
  bulang bulangan cabina  
  bul-anun bul-anon gente de Bohol  
  bulatik bulatik adulación  
  bulawan bulawan oro Ang mga butang sulod sa palasyo sa hari kasagaraan bulawan ug mamahalon. Dentro del palacio del rey había casi oro y cosas preciosas.
  bulbul bulbol vello púbico  
Sp bordar burdar bulda bordar  
En bulldoze buldus buldos bulldozer  
Sp vulgar bulgar bulgar divulgar, vulgar  
  bulhug bulhog catarata  
  bulhut bulhot soplar  
  buli buli pene  
  bulig bulig ayudar, manojo  
  bulig  bulig  tejer Nagbulig siya ug banig nga kawayan.  Ella está tejiendo una estera de bambú.
  bulilyasu bulilyaso torpeza  
  bulinaw bulinaw anchoa  
  buling buling mancha Naay buling ang akong sinina.  Mi vestido tiene una mancha.
  buling bulingit sucio  
  buliraw buliraw borroso  
Sp bolero buliru buliro bolero/a, mentiroso/a  
  bulit bulit embutir Buliti ug cement ang liki. Rellena la grieta con cemento.
Sp volcan bulkan bulkan volcán  
  bulu bulo hacha  
  bulug bulog engañar  
  bul-ug bul-og chorro Kusog ang bul-og sa tubig. Chorreó el agua con fuerza.
  buhat bulohaton trabajo Daghan pa ako ug bolohaton.  Tengo muchas cosas que hacer.
  buluk bulok color  
  buluk bulok torpe, lerdo  
  bulukbuluk bulokbulok burbujear  
  bulung bulong  medicina, remedio, buscar  
  bulus bulos carga  
  bulus bulos tallo de bambú  
Sp bolsa bulsa bulsa bolsillo Duna koy usa ka sensilyo sa akong bulsa.  Solo tengo un centavo en el bolsillo.
  bultu bulto bulto grande  
  bulug bulugan ingle  
  buhat buluhaton tarea, deber  
  bumbay bumbay cebolla  
  buna  buna  frente Humok pa ug buna ang batang bag-o nga tawo.  La frente del bebé recién nacido sigue siendo tierna.
  bunal bunal golpear con un club  
  bundak bundak golpe, cambiar bruscamente Aling-ing kaayo ang atong pamati sa dili pa mobundak ang ulan. Nos sentimos bochornosos antes del golpe de lluvia.
  bundu  bundo  montículo Ayaw hilabti ang bundo. No toquetees el montículo.
  bunga bunga fruta, grano Mikaon ka ba sa bunga sa kahoy nga gidili ko kanimo?  ¿Comiste la fruta del árbol que te prohibí?
  bungat bungat exigir, estipular, expresar 10 milion ang ransom money nga gibungat sa mga kidnapers. Los secuestradores demandaron 10 millones como dinero de rescate.
  abungaw bungaw distraído, olvidadizo  
  bungaw bungaw despistado  
  bung-aw bung-aw abismo  
  bunglay bungay hoz, guadaña, segar  
  bungbung  bungbong  pared Kana ang bongbong nga gibulig sa kawayan.  Esa pared es tejido de bambú.
  bungdu  bungdo  montículo  
  bungdul bungdol golpe, chocar  
  bungi bungi labio leporino  
  bungkag bungkag romper, demoler, despedazar  
  bungug bungog impresionante, ensordecedor  
  bungul bungol sordo  
  bungut bungot barba Dili ko ganahan ug bungot.  No me gusta la barba.
  bungtud bungtod colina Naa sa bungtod ang mga unggoy.  Hay monos en la colina.
  bunlut bunlot tirón, tirar  
  bunu buno matar, asesinar  
  bun-ug bun-og herida Tambali kana imong bun-og.  Aplícate la pomada al arañazo.
  bunuk bunok aguacero Kusog ang hangin sa gawas nga giubanan sa makusog nga bunok sa ulan.  El viento soplaba fuerte con un aguacero en el exterior.
  bunut bunot sacar Mibunot sa armas ang pulis. La policía sacó la pistola.
  bunut bunot cáscara de coco Bonuti ang salog. Frota el suelo con una cáscara de coco.
  buntag  buntag  mañana Molakaw ta sayo sa buntag ugma.  Vamos a salir temprano mañana por la mañana.
  buntaug buntaog telar, torre  
  buntis buntis embarazada  
  bungtud buntod colina  
  buntug buntog conquistar, vencer, tirar al agua Gibuntog sa mga kriminal ang patayng lawas sa dagat. Los criminales arrojaron el cadáver al mar.
  bunyag bunyag bautizar Sa Katuliko ang bata una modako kinahanglan adunay bunyag na sa simbahan para mahingpit na siya na Kristiyano. En la Iglesia Católica, los niños deben ser bautizados en la iglesia antes de crecer para ser cristianos verdaderos.
  buuk buok todo  
  buung buong profanar Nabuong na ang iyang pagkababaye. Su castidad ha sido destruida.
  buungun buongon pomelo  
  buut buot genio Mabaw kaayo siya'g buut. Él es muy impaciente.
  buut buot voluntad, deseo Unsay buot imong isulti? ¿Qué quieres decir?
  buut ku buot ko  quiero Buot ko mosulti sa tinuod.  Quiero decir la verdad.
  buut buotan  bondadoso, amable buotan nga pagkabata  buen chico
  buut buotbuot arbitraria, imponer su capricho Nganong nagbuotbuot kag palit ana? ¿Por qué lo compraste sin permiso?
  burak burak pantorrilla  
  burara burara indiscreto  
Sp bordar burdar burda bordar  
  burdahi burdahi dirigirse  
  burgahuy burgahoy vagar  
  burikat burikat prostituta  
  buring buring prostituta Disotso paubos dili puwede mamoring sa balaod.  La prostitución de menores de 18 años está prohibida por la ley.
  buriring buriring pez globo  
En burlesque burlis burlis burlarse  
  burul burol calvo, cabeza de afeitado, aburrido,   
  burung burong ignorante, estúpido, tímido Tungod sa kaburong giilad siya. Fue estafada porque era tan ignorante.
  burus buros embarazada Patakaling anay aron moburos. Cruza la cerda entonces estará embarazada.
  burut burot bulto, inflar Pistola nang nagburot sa iyang kilid. Esa es una pistola que sobresale a su lado.
  burukintu burukinto peleón, problemático  
  busa  busa  por eso, pues, conque Salbahis siya, busa ayaw ug salig.  Él es atroz, así que no confíes en él.
  busagak busagak chorreando, sonido de flujo Nagbusagak ang sandayong. La canaleta está haciendo un sonido del agua.
  busak busak lleno, llenar Gibusak namo ug kamote ang saku. Llenamos el saco con camotes.
  busal busal bozal  
  busaug busaog vigueta de piso  
  busaw busaw glotón  
  bus-aw bus-aw infección del tracto urinario, micción frecuente Sagad bus-awon ang mabdos. Las mujeres embarazadas tienden a tener micción frecuente.
  busaw busawan codicioso  
  busay  busay  cascada  
  busdik busdik repleto, estallar Makabusdik gyod ang inyong gidalit. Usted sirvió una cena más abundante.
  busi buse sobrevivir Usa ray nabuse sa mga baktin. Sólo un lechón podría sobrevivir.
  busikad busiad reventar  
  busilak busilak irradiar, luz solar  
  buskag buskag desempacar, desenvolver, exponer  
  buslung buslong mirar directamente  
  buslut buslot abertura, agujero, perforar Dakong buslot ang akong medyas. Mis calcetines tienen un gran agujero.
  busug  busog  completo Busog na ko.  Ya estoy lleno.
  bus-uk bus-ok firma  
  busyad busyad estómago sobresaliente  
  buta buta ciego  
  butad butad tirar  
  butakal butakal cerdo  
  butalu butalo tirar mal  
  buut but-an  bien obediente But-an kining bata.  Este niño es bueno.
  butanding butanding tiburón ballena  
  butang butang  poner Si Mary nagbutang ug mga bulak sa lamesa.  María puso flores en la mesa.
  butang butang  cosa Sultie ko kung naa kay ganahan nga butang.  Dime si quieres algo.
  butang butangbutang calumnia  
  butbut butbut mentira  
  butbut butbuton mentiroso, estafador  
  buthu butho aparecer  Mibutho ang dagway sa batan-ong lalake. El rostro de un joven apareció de repente.
  buti buti viruela  
  buti buti tal vez  
  buti butihon picadura de viruela  
Sp botete butiti butite pez globo, botete  
  butu buto estallar nibuto ang ligid; mibuto ang bulkano el neumático estalló erupcionó el volcán
  butu buto genitales  
  butuk butok paquete de plantón de arroz  
  butuk butok ampolla, hincharse  
  but-uk but-ok atragantarse  
  butuk butokbutok palpitar  
  butuy butoy bulto, hincharse  
  butyag butyag anunciar Karon ibutyag ang nakadaug sa singalong contest indigay.  Ahora anunciaremos al ganador del concurso de cantar.
  buulbuul buulbuul tobillo  
  bulag buwag separar, divorciarse, renunciar  
  buwahan buwahan lanzón  
  bulak buwak flor Nibubo si Jenny sa bulak. Jenny regó la flor.
  bulan buwan  luna, mes Karon gabii nay mahayag nga buwan. Tenemos una luna brillante esta noche.
  bulang buwang  competir, pelear pelea de gallos Magbulang ta sa kanadtong lubi. Vamos a hacer una carrera a aquel árbol de coco.
  bulang buwangan plaza de pelea  
  buya buya matrimonio arreglado  
  buylu buylo girar, impulso  
Sp bueno buinu buynas afortunado, fortuna  
  buynu buyno bien, entonces  
  buy-ud buy-od postrado  
  buyug buyog abeja, avispa  
  buyun buyon paralela  
  buysit buysit mala suerte, ser asediado por la mala suerte  
Sp viernes byirnis Byernes  viernes Ang pitsa karon trese sa Byernes.  Hoy es el viernes 13.
  kalamansi calamansi lima, cítrico  
  kalabaw carabao carabao  
Sp corona kuruna corona corona  
  da da solamente  
  da da   
  dala da equipaje  
  daan  daan  viejo lungsodaan  pueblo viejo
  dabdab dabdab encender  
  dabgka dabgka tostar  
  dala dad-a traer  
  dala dad-i  traer Dad-i ko'g tubig. Tráeme agua.
  dala dad-on traerá  
  dalaga daga doncella  
  dagaan dagaan radiación de calor  
  dalagan dagan  correr  
  dalagan  dagan  correr Midagan siya ug kusog.  El corrió rápido.
  daug dag-anan ganar  
  dagang dagang pluma, salvamanteles  
  dagat dagat  mar  
  dagaw dagaw sueño del día, distraído  
  dagaya dagaya muchos  
  dagayday dagayday chorrear, goteo Ang dugo nidagayday gikan sa samad sa ulo hangtod sa nawong. La sangre goteaba desde la herida de la cabeza hasta su cara.
  dagdag dagdag hojarasca, caer   
  daghan daghan  mucho Basta sinulog daghan tawo. Cuando es Sinulog hay mucha gente.
  daghan daghang buhat ocupado Daghan siya ug buhat. Ella está ocupada.
  daghung daghong gemir  
  daginut daginot escatimar, ahorrar Nagdaginot ko ug gasto sa kuwarta kay wala na koy trabaho. Yo ahorro el dinero porque no tengo trabajo.
  daginut daginutan ahorrador, tacaño, frugal  
  dagit dagit secuestrar, raptar,  Human ang incidente sa pagdagit, nigamay ang mga turista.  Después del incidente del secuestro los turistas disminuyeron.
  dagitab dagitab electricidad  
  dagitab dagitabnon eléctrico sugang dagitabnun luz eléctrica
  daku dagko  grande Dagko kaayo ilang binuhing baboy.  Los cerdos que están criando son muy grandes.
  dagkut dagkot encender Nagdagkot ko sa sigarilyo. Encendí el cigarrillo
  dagma dagma tropezar  
  dagmal dagmal maltratar Siya gidagmalan sa iyang bana, ug ilang anak gisunod sa pagdagmal. Ella fue maltratado por su marido, y luego su hijo fue maltratado.
  dagnay dagnay apodo  
  dagpak dagpak palmada, toque Gidagpak nako ang abaga ni Jenny. Jenny me dio un golpecito en el hombro.
  dagpas dagpas matamoscas, ,   
  dagsa dagsa varado  
  dagsang dagsang abundar  
  dagtum dagtum oscuro, moreno Nidagtum ang mga panganod nga nakasalipud sa adlaw. Las nubes que cubren el sol son oscuras.
  dagum dagum aguja, manecilla del reloj Di mahulogan ug dagum sa mga tawo ang sulod sa subway.  En el metro, estaba tan lleno que incluso una aguja no podía caer.
  dag-um dag-um nube, nube oscura Mag-ulan siguro karon kay dag-um kaayo ang langit.  Pronto debe de llover porque las nubes del cielo muy oscuras.
  dag-um dag-umon nublado  
  dag-un dag-un debilitar Dag-un ka sa imong sakit?  ¿Su dolor se había suavizado?
  dagway dagway cara, forma, parece Nindot ang iyang dagway.  Su rostro es atractivo.
  dahan dahan empeorar  
  dahig dahig implicar  
  dahik dahik arrastrar  
  dahil dahil planchar  
  dahun  dahon  hoja Gipundok nako ang mga dahong laya para sunugon.  Recolecté hojas secas para una hoguera.
  dahum dahum anticipar Siya nagdahom sa mga tawo nga mag-alagad ug magdayeg kaniya. Ella espera que la gente la sirva y la elogie.
  dail dail Luna llena  
  dailus dailos deslizarse Nahugaw akong kamesin ug pantalon kay nadailos ko.  Me resbalé e hice mis camisas y mis pantalones sucios.
  dailut dailot planchar  
  daitul daitlan poner, objetivo Gidaitlan ko ug kutsilyo sa akong kontra. Apunté el cuchillo a mi enemigo.
  daitul daitol laico Gidaitol nako ang sundang sa liog sa akong kuntra. Puse el cuchillo en el cuello de mi enemigo.
  daiya daiya varios  
  dakbayan  dakbayan  ciudad Dakbayan Sugbo walay kuyaw.  No hay peligro en la ciudad de Cebu.
  dakdakanan dakdakanan víctima expiatoria  
  dakinas dakinas deslizar, patinar, resbalón Paghinay kay basig madakinas ka. Más despacio, tal vez sea resbaladizo.
  dakin-as dakin-as deslizar, resbalón  
  dalakit dakit un árbol (grande con epífitas) Dako kaayo ang dakit daplin sa dalan. Ese dakit al lado del camino es muy grande.
  daklit daklit breve, lacónico  
  daku dako  grande dakong isda  Gran pez
  dakul dakol golpe seco  
  daku dak-on grandeza Unsa gidak-on ang … Como grande que ~.
  dakup dakop  atrapar, capturar  
  dakup dakpa  atrapa  Dakpa ang mga langgam.  Atrapa los pájaros.
  daku daku  grande Tinuod daku kini nga kahoy.  Realmente este árbol es grande.
  dakup dakup  atrapar, capturar Gidakop na siya sa mga pulis.  Fue capturado por la policía.
  dala dala  transportar, llevar, traer Magdala ka ug chokolate para nako?  ¿Podrías traerme chocolate?
  dala tawu dala sa pagkatawo innato Ang ulat sa akong nawong dala na sa akong pagkatawo. La cicatriz de mi cara es innata.
  dalag dalag  amarillo dalag nga saging  plátano amarillo
  dalaga dalaga  soltera, niña, mujer Daghan ako ug igsoon nga dalaga.  Tengo muchas hermanas.
  dalagan dalagan correr  
  dalagangan dalagangan dedo medio  
  dalaga dalagita muchacha  
  dalag dalagon amarillento Ang panit niya dalagon ang kolor, sukad nagkasakit siya ug hepatitis. El color de su piel es amarillento después de sufrir hepatitis.
  dalan dalan  camino Mao ba kini ang dalan padulong sa inyo?  ¿Es este el camino que va a tu casa?
  dalan dalandalan carril, camino nagdalandalan ang ulan 
  dalangpan dalangpan refugio  
  dayig dalaygon  excelente, admirable Dalaygon ka nga pagkabata. Eres excelente para un niño.
Ta daldal daldal daldal chisme, instigar Ayaw siyag daldala sa sugal. No lo instigues al vicio del juego.
  dala dalhan traer  
  dala dalhi  trae Dalhi ko'g siguro chokolate.  Tráeme chocolate sin falta.
  dala dalhonon   
  dali dali  acelerar, rápido Dali diri! Dali duol! ; Dalion ta.; dali makabati  ¡Ven rápido! ; Seamos rápidos ; sensible
  dali dalidalion urgencia  
  daligdig daligdig rezumar  
  dalikyat dalikyat por un momento  
  dalin-as dalin-as deslizar, patinar, resbalón Dangog kaayo ang dalan kung mag-ulan, ug  mga sakyanan nadalin-as. Cuando llueve, el camino es muy resbaladizo y los vehículos se patinen.
  dalisay dalisay refinar  
  dalit dalit tratar, ofrecer  
  dalu dalo egoísta, codicioso  
  dalugdug  dalogdog  trueno Kusog kaayo ang dalogdog. Hay truenos tremendos.
  dalus dalos pantano  
  dal-us dal-os deslizarse  
  dalunggan  dalunggan  oreja hawid sa dalunggan pellizcarse el lóbulo de la oreja
  damag damag pesadilla  
  dam-ag dam-ag chocar  
  daman daman duerme caminando, duerme hablando  
  damgu damgo sueño Damgohon ko ikaw karon gabii.  Soñare contigo esta noche.
  dahum damha esperar Ayaw damha nga mobalik pa ko. No esperes que me vuelva.
  damkun damkon embarazada  
  damlag damlag futuro ugma damlag en un futuro
  dampas dampas cortar Jenny ipalihog ko ug dampas sa balili nga sagbot. Jenny, por favor, corta las hierbas en el jardín.
  andamyu damyo pasarela  
  dalan dan camino kurbadang dan  camino curvo
  danag danag semiconsciente  
  dan-ag dan-ag luz, brillante, iluminar Ipalihug ko ug dan-ag sa kusina sa kandila kay brown-out. Por favor, ilumina la cocina con una vela porque tenemos apagón.
  danaw danaw piscina, charco  
  danga danga desdicha  
  dangadanga dangadanga acercarse  
  dangadanga dangadanga llamativo, conspicuamente  
  dangas dangas calvo  
  dangat dangat llegar, obtener Inig-dangat nako sa balay, wala na siya didto.  Cuando llegué a mi casa ya no estaba allí.
  dangat dangatan resultado, destino  
  dangaw dangaw distancia casi una pulgada  
  dangaw dangawdangaw gusano de medir, gusano oruga  
  dangdang dangdang asar Gidangdang niya ang bulad sa kalayo aron mainit. Asó el pescado seco al fuego.
  dangga dangga estropeado, apodo  
  danghag danghag imprudente Danghag kaayo ka! Eres demasiado imprudente.
  dangilag dangilag leña, combustible  
  danglug danglog resbaladizo Paghinay kay danglog kung basa. Ten cuidado porque está mojado y resbaladizo.
  dangug dangog resbaladizo  
  dangup dangop refugio  
  dangup dangpan   
  dangat dangtan llegar, obtener  
  dangat dangti tomar Wa dangti'g dugay nahitangka sila. No pasará mucho tiempo antes de que lleguen.
  danguynguy danguynguy lamento, llorar Saba ang danguyguy sa bata. Los sollozos del niño son ruidosos.
  dani dani  atraer, inducir Ayaw ko daniha kay dili ko madani nimo.  No me seduzcas, porque no me atraes.
Sp daños danyus danyos factura, daños  
  daub daob fuego, hoguera, quemar Nagdaob ko ug basura.  Quemé la basura.
  daug daog ganar Nidaog siya sa duwa. Él ganó el juego.
  daut daot delgado Ang nasakit ug tuberculosis daot na niya. La persona que ha sufrido tuberculosis está ahora muy delgada.
  daut daot dañar Nadaut ang mga tanom. Muchas plantas se han dañado.
  daut daotan  malo, malvado Ayaw paghunahuna ug daotan.  No pienses en algo malo.
  dapal dapal anchura de la mano  
  dapat dapat contacto, toque walay dapat inútil
  dapdap dapdap una especie de árbol  
  dapi dapi bofetada  
  dapi dapidapi nalgas, cadera Ang iyang dapidapi kay nidako. Sus caderas son cada vez más grandes.
  dapig dapig ponte del lado Midapig siya sa rebeldeng sundalo.  Tomó el lado de la tropa insurgente.
  dapit dapit  lugar Asa ka dapit karon? ¿En qué lugar estás ahora?
  dapit  dapit  invitación Gidapit ko ikaw sa fiesta nga umaabot.  Te invito a próxima fiesta.
  dapit sa dapit sa  cerca, al lado de Among balay dapit sa merkado.  Mi casa está cerca del mercado.
  dapiyu dapiyo bofetada  
  daplin daplin  lado Ipadaplin lang ang sakyanan tungod sa department store. Dirige el coche al lado de los grandes almacenes.
  daplin sa daplin sa a lo largo, al lado de daplin sa dalan ;  daplin sa dagat  borde del camino, orilla del mar
  dapu  dapo  rozar  
  dapug dapog montón, pila, acumular  
  daru daro arado  
  daru daruhan campo Gipasibsib ang kabaw sa daplin sa daruhan.  Dejé a carabao comer la hierba en la borde de un campo.
  dasa dasa mimado  
  dasdas  dasdas  invadir, cargar, arremetida Ayaw pagdasdas kong daghang tawo kay delikado. No ataque si hay mucha gente, es peligroso.
  dasig dasig alentar, enérgico Gidasig ko sa akong igsoon nga maningkamot.  Me anima el esfuerzo de mi hermano.
  dasmag dasmag chocar Nadasmagan sa jeep ang iro. ;  Nidasmag siya sa poste.  El perro fue golpeado por un jeep; Se topó con un poste.
  dasuk dasok denso, compacto dasokan sa mga molupyo; Nadasuk siya ilawom sa sakyanan.  barrio de viviendas apiñadas (suburbios);    Fue aplastado por un vehículo.
  dasun dason después, de acuerdo a, aprobar, ratificar Giitsa sa mag-uuma ang agipo ngadto sa palay dason hunghong sa kaugalingon.; Ang imong silot kay dason sa balaod.   El granjero arrojó la brasa al campo de arroz murmurando para sí mismo;  Tu pena es de acuerdo con la ley.
  data data entrega  
  datu  dato  rico Gituohan nga ang mga Hapon dato.  Se cree que los japoneses son ricos.
  dat-ug dat-og sobrecargar, echar la culpa  
  datum datom penetrar  
  datung datong dinero, regalo  
  daub daub encender Gidaoban niya ang mga basura.  Él encendió la basura.
  daug  daug  ganar Nakadaug kami sa duwa.  Podríamos ganar el juego.
  daut daut  delgado  
  daut daut  romper  
  daut tabu dautang hitabo accidente Ang dautang hitabo dili kini nato matagna o mahibaw-an. No podemos adivinar o saber cuándo podría ocurrir un accidente.
  daw daw como si, de alguna manera, parecer Ingon daw Dicen que
  dawa dawa mijo  
  dawat dawat  recibir, aceptar Nadawat na nako ang sulat.  Recibí la carta.
  dawat dawaton asumir, aceptar Dawaton nako ang responsibilidad.  Acepté la responsabilidad.
  dalu dawo egoísta, codicioso  
  inday day señorita, niña Day, asa ka padulong? Señorita, ¿a dónde vas?
  dayag dayag obvia, clara, franca  
  dayan dayan ornamento Ang kapelya nindot ug dayan. La capilla tiene bonitos adornos.
  dayig dayeg  alabar, admirar Nakadayeg ako sa imong anak nga kabuotan.  Alabo a tu hijo por bueno.
  dayag daygan   
  dayag dayganay francamente  
  dayun dayon  sólo, inmediato, ¡entra! Dayon lang! ; Sulod dayon! ¡Entra!;   ¡Por favor entra!
  dayu dayu extranjero   
  dayugdug dayugdog ir directamente sin prestar atención  
  dayu dayuhan extranjero Nakakita ko ug daghang dayuhan gahapon. Ayer vi a muchos extranjeros.
  dayuk dayuk tripa salado de pescado(bonito)   
Sp devocion dibusyun debosyon devoción  
Sp bueno buinu debwenas buenas suerte  
Sp dedicacion didikasyun dedikasyon dedicación  
Sp decada dicada dekada década  
Sp declarar diklarar deklarar declarar  
Sp corriente kuryinti dekoryente eléctrico  
Sp de lata dilata delata lata, comida enlatada  
Sp delegado diligadu delegado delegado  
Sp delicadeza dilikadisa delikadesa delicadeza Way delikadisa siya. Él no tiene propiedad.
Sp delicado dilicadu delikado peligroso Ang paglakaw sa gabii sa Manila nga ikaw rang usa delikado kaayo. Caminar solo por la noche en Manila es peligroso para ti.
Sp delirio diliryu deliryo delirio, delirante  
Sp malas malas demalas desafortunado  
Sp democracia dimukrasya demokrasya democracia  
Sp demonio dimunyu demonyo demonio, diablo  
Sp defecto dipiktu depekto defecto Unsa may depekto ani. ¿Cuál es el defecto en esto?
Sp diferencia dipirinsya deperensiya diferencia  
Sp deposito dipusitu deposito deposito Gamay ra ko deposito sa banko. Mi deposito bancario es pequeño.
Sp depresion diprisyun depresyon depresión  
Sp derecho diritsu deretso derecho Diretso lang ani nga dalan.  Sigue recto esta calle.
Sp decente disinti desente bueno, decente  
Sp decidido disididu desidido decidido  
Sp despachar dispatsar despatsar ahuyentar, dispersar  
Sp despedida dispidida despedida despedida, fiesta de despedida  
Sp destinacion distinasyun destinasyon destinación, destino  
Sp destino distinu destino destinar  
Sp detalle ditalyi detalye detalle  
Sp detener ditinir detiner detener  
  dili di no Di ko mosugot. No estoy de acuerdo.
  di di- negativo  
  dili ba di ba  si no Udon, di ba Soba ang atong ipakaon nila. Déjalos comer Udon si no es Soba.
  dili ba di ba? ¿verdad?, ¿No es así? Dili ba? ; Di ba? ¿No es así?
  dia dia aquí Dia si Inday nakigdula sa mga bata. Aquí Inday estaba jugando con los niños.
  diay diay así que en verdad Maayo ka man diay nga moluto. Bueno, puedes cocinar bien.
  diay ba diay ba? ¿Es eso así?  
  dibaydibay dibaydibay dividir Dibaydibaya ninyo kining kik. Dividid este pastel entre vosotros.
Sp dividendo dibidindu dibidendo dividendo  
Sp dibujo dibuhu dibuho  dibujo, diseñar  
Sp bueno buinu dibuynas buenas suerte dibuynas nga numero  número de la suerte
En deduct didak didak deducir  
  dili did-an evitar, prohibir Gidid-an sa mayor ang mga vendors sa pagpamaligya sa daplin sa kalsada. El alcalde prohibió a los vendedores que vendían al lado de la calle.
  didtu didto ahí Adto ko didto.  Iré allí.
  didtu didto-kaha algún lado Didto-kaha nato pangitaon. Lo encontraremos en algún lado.
Sp diez diis diez diez  
  diga diga expresar Midiga si Jose sa iyang gugma ngadto kang Jane. José le dijo a Jane que la amaba.
  digamu digamo preparar una comida Akoy digamo sa pamahaw. Prepararé el desayuno.
Sp dignidad dignidad dignidad dignidad  
  digu digo bañarse Nadigo siya sa sangit. Ella está bañada en sudor.
  digwa digwa vomito Midigwa ko sa kabaho. Yo tenía ganas de vomitar debido al mal olor.
  diha diha ahí, cerca de tu casa Diha ka na!; Naa diha ang libro sa imong tungod. ¡Permanece allí! ; El libro está ahí a tu lado.
  diha dihadiha inmediatamente  
Sp dejado dihadu dihado dejado, descuidado  
  diha nga dihang en ese momento Mihawa siya sa dihang mianhi ka.  Se fue cuando viniste.
  dihang sa dihang sa cuando  Diri sila dihang sa wala pa kamo miabot. Estuvieron aquí cuando todavía no habías llegado.
  diin diin donde (pasado) Taga diin man diay ka?  Entonces, ¿de donde eres?
  diin diindiin de acá para allá Nadiindiin ko ug langyaw, wa koy nakitang ingon. He viajado de acá para allá pero nunca he visto algo igual.
Sp dique diki diki presa, dique  
  diki diki desagradable Wa koy diki kun kinsay imong pangasaw-on. No me opongo a quien elijas como esposa.
  diki dikidiki de mala gana  
  dikit dikit pegajoso, adhesivo  
Sp diccionario diksyunaryu diksyonaryo diccionario Nangita ko ug diksynaryo nga Bisaya. Estoy buscando un diccionario de visaya.
Sp dictar diktar diktar dictar  
  dila dila lengua Taas kaayo imong dila.; Igpanglubag sa dila  Hablas mucho. ;    trabalenguas
  dilaab dilaab flama, fuego Nagdilaab ang mata niya sa kapungot. Sus ojos ardían de ira.
  dili dili no Dili ko mosugot.  No estoy de acuerdo.
  dili paris dili pares impar, desparejo  
  dili dili ug dili nunca Dili ug dili ko siya pasayloon. Nunca lo perdonaré.
  dili dili…kon dili sino Nakaamgo ko karon nga dili diay importante ang outward appearance kondili ang kinaiya.  Ahora me doy cuenta de que la apariencia externa no es importante sino la naturaleza.
  maihap dili-maihap innumerable, incontable Dili-maihap nga bituon nagkislapkislap sa langit.  Había innumerables estrellas centelleando en el cielo.
Sp delirio diliryu diliryo delirio, delirante  
Sp malas malas dimalas desafortunado  
Sp de mala dimala dimalason desafortunado numero nga dimalason  número de mala suerte
Sp de mano? dimanu dimano girar a la derecha  
  dimdim dimdim sorber  
  dagaan dinagaan radiación de calor  
  dalagan dinagan correr Gikapoy siya ug dinagan.  Se cansó de correr.
  dagaw dinagaw despistado  
  dagsa dinagsa destrucción  
  dakup dinakup cautivo  
  dali dinalian apresurado, urgente dinaliang dalan;   Dinalian kini among trabaho. Autopista;   Este es nuestro trabajo urgente.
  dali dinalidali apresurado, urgente Sa tantong dinalidali, tan-awa di, nakalimtan hinoon ang pag-trangka sa pultahan. Mira eso, tan apresuradamente que nos hemos olvidado de cerrar la puerta con llave.
  dalu dinalo hambre  
  dapit dinapit visitante, huésped May mga siyento ka mga dinapit gikan sa lainlaing lugar. Hay 100 invitados de diferentes lugares.
  dingding dingding pared Sila ang magkolor sa dingding. Ellos pintarán la pared.
  dinha dinha ahí Ang mga pinalit nga prutas dinha na lang sa pikas refrigerator ibutang. Ponga las frutas que compramos al otro lado del refrigerador.
  dinhi dinhi aquí Palihug ug hunong sa sakyanan dinhi ra ko kutob sa tulay. Por favor, pare el vehículo aquí, a este lado del puente.
  dumut dinumtanay odiar mutuamente  
  dunggab dinunggaban herida por apuñalamiento  
  duyug dinuyogay conjuntamente  
Sp dios dius dios Dios Dios lang ang nasayod.  Sólo Dios sabe.
Sp deparar diparal diparal detectar, notar  
  dip-ig dip-ig poner cerca, acercar  
  dipudipu dipudipo atareado  
  dira dira ahí Naa siya dira? ¿Está ella allí?
Sp direccion diriksyun direksiyon dirección Hatagi ko ug direksiyon padulong sa imong balay. Muéstrame la dirección de tu casa.
Sp directa dirikta direkta directo, directamente  
Sp directiva diriktiba direktiba directiva  
  diri diri aquí Diri dapita na disgrasya ang among silingan.  Nuestro vecino se encontró con el accidente en este lugar.
Sp dirigir dirihir dirihir dirigir, guía  
Sp derecho diritsu diritso derecho Diritso lang. Ve directamente.
  diriyut diriyot podría ser, casi  
  disdis disdis circuncisión, cortadura  
Sp desgracia disgrasya disgrasya desgracia Naunsa sila? Disgrasya lang ang nahitabo. ¿Que pasó para ellos? Es un accidente.
Sp desgraciada disgrasyada disgrasyada madre soltera.  
Sp decidido disididu disidido decidido  
Sp de silla? disilya disilya girar a la izquierda  
Sp disciplina disiplina disiplina disciplina  
Sp descarga diskarga diskarga descargar  
Sp descarte diskarti diskarte descarte  
Sp desquitar diskitar diskita descubrir casualmente  
Sp descubrir diskubrir diskobre descubrir  
Sp desmayo dismayu dismayo desmayo  
  dis-ug dis-og progreso Kadali rang modis-og ang panahon. El tiempo pasa rápido.
Sp despachar dispatsar dispatser   alguien cuyo trabajo es enviar vehículos como taxis o ambulancias a lugares donde son necesarios
Sp distancia distansya distansiya distancia Adunay mga singkuwenta metros ang distansiya. La distancia es unos 50m.
Sp distrito distritu distrito distrito  
En disturb disturb disturbo turbar, desordenar Dili ko makatulog kay saba kaayo ang mga sakyanan nga moagi ug disturbo kaayo. No puedo dormir porque los vehículos que pasan en la calle son muy ruidosos y realmente me turban.
Sp diciembre disyimbri Disyembre diciembre Disyembre ang bulan sa Pasko.  Diciembre es el mes de Navidad.
  diwalwal diwalwal jadear  
  diwata diwata espíritu, dama blanca, hada Ang sulod nianang balay adunay diwata nga kanunay mag-pakita. Una dama blanca se ve en esa casa con frecuencia.
  diyung diyong estrabismo  
  diyut diyut pequeño, mezquino  
  diyut diyutay algunos,  un poco Diyotay ra ang nangabot. Sólo unos pocos llegaron.
Sp doble dubli doble doble  
  dudung dodong Amigo!  Chico!  
Sp doctor ductur doktor doctor/ra  
Sp dominar duminar dominar dominar  
Sp domingo duminggu Dominggo domingo Mosimba ta igka Dominggo. Vamos a la iglesia el domingo.
Sp donar dunar donar donar  
  dudung dong Amigo!  Chico!  
Sp dos dus dos dos  
Sp dose dusi dose doce Ang dose kabuok mangga nga gihatag ni Rose. Rose dio 12 mangos.
Sp droga druga droga fármaco, droga  
  duaw duaw visitar Niduaw ko sa probinsya.  Visité la provincia.
  dul-ay duay babear, escupir  
Sp duda duda duda dudar Ako nagduda nimo.  Tengo dudas sobre ti.
  dudhu dudho empuje, fuerza  
  dudu dudo presionar, mojar Idudo gyud ang kuwarta ug dili siya modawat. Presiona el dinero sobre él aunque se niegue a aceptarlo.
  duga duga zumo, savia, rezumar Ang duga sa putyokan maoy himuong dugos. El zumo de colmena es la miel.
  dug-ab dug-ab eructar Dako ka ra ug dug-ab. Eructas muy fuerte.
  duga tam-is dugamis miel, jugo dulce  
  dugang dugang añadir, además Nidugang ko ug hatag.; Dugang pa, dugang pa!  Te doy esto también. ¡Otra! (Bis)
  dugay dugay largo plazo, lento, largo, prolongar. Dugay na kaayo, di ba? ; Wala madugay may mianhi nga usa ka tawo.  Mucho tiempo sin verte, ¿no?  ; Poco después, vino una persona.
  dugdug dugdog trueno Kusog kaayo ang dogdog. Es un trueno tremendo.
  dughan dughan pecho Sakit akong dughan. Tengo dolor de pecho.
  dughu dugho empujar Ayaw ko dugho-a sa dughan. No me piques en el pecho.
  dugkal dugkal empujar, cavar Nagdugkal sa yuta si Jane para sa himoong garden.  Jane está cavando el suelo para hacer un jardín.
  dugmuk dugmok aplastar, triturar, machacar Nadugmok ang tawo nga natagak. Un hombre se cayó y se aplastó.
  dugmunan dugmonan nido, guarida Pagbantay! Dogmoman kini sa lampinig. Ten cuidado, hay un nido de avispa.
  dugu dugo sangre, sangrar Nagdugo ang imong samad. Está sangrando por tu herida.
  dugu dugoan sangriento Dugoan siya nga miabot diri. Estaba sangrando cuando llegó aquí.
  duguk dugok convocar, reunirse para la atracción  
  duguk dugokan marco, esqueleto  
  dugu dug-on menstruación  
  dugus dugos miel Tam-is ang dugos. Las mieles son dulces.
  dugta dugta putrefacción  
  dugtung dugtong enlazar, conectar Idugtong ang mga linya. Conecta las líneas.
  dugukan dugukan espina Nabali iyang dugukan hinungdan sa iyang pagkainutil. El que se rompió la vertebra ha causado su parálisis.
  duha duha dos Duha ka bata ang nawala. Dos niños se perdieron.
  duha duhaduha duda, vacilar Nagduhaduha ko sa iyang gi-isturya. Tengo dudas de lo que dijo.
  duhig duhig untar, aplicar Naduhig sa dugo ang iyang panyo.  Su pañuelo se ha llenado de sangre.
  duhiraw duhiraw buscar a tientas, delirante Nagduhiraw sila sa dalan tungod sa kangitngit. Buscaron el camino a tientas porque estaba oscuro.
  duka duka somnoliento Duka na ko. ;Nagduka na ko. Ya tengo sueño.
  dukduk dukdok golpe, martillo Nadukdokan nimo akong kumagko. Me golpeaste el pulgar.
  dukiduki dukidoki investigación, hurgar  
  dukiruk dukirok codicioso  
  duku duko inclinarse Ayaw pagduko sa paglakaw, tan-aw diretso sa imong atubangan. No andes cabizbajo, mira directamente al frente.
  dukul dukol tortazo  
  dukut dukut pegarse, adherirse Ganahan kaayo ang bata mokaon ug dukut sa kan-on.; Nidukot ko sa akong leksyon. Al niño le gusta comer arroz chamuscado.  ; Fije la atención en mi lección.
  dula dula jugar, juego Gikapoy sila paghuman ug dula. ; Midula ka ba ug golf? Se cansaron después del juego.; ¿Jugaste al golf?
  dula duladula retozar Ang mga bata nagduladula ug tagotagoan. Los niños están jugando al escondite.
  dula duladulaan jugar, retozar Giduladulaan sa mga bata ang kalayo. Los niños estaban jugando con fuego.
  duul dul-an casi, equivalente Dul-an sa usa kalibo ang nawala sa akong bag.  Perdí mi bolsa equivalente a 1000 pesos.
  dul-ay dul-ay baba, babear Nidul-ay ang bata, trapuhi. El niño está babeando, límpielo.
  dulhug dulhog bajar  
  dul-it dul-it pinchar, acercare  
  duul dul-it acercar, pinchar, empujar  
  dulug dulog dormir juntos  
  dulung dulong guiar,  frente del vehículo  
  dulut dulot ofrecer, servir, traer Ako kining idulot sa simbahan. Ofrezco esto a la iglesia.
  dulut dulot penetrar, perforar  
Sp dulce dulsi dulse dulce Gusto ko mokaon ug dulse.  Quiero comer dulces.
  dala dumala manejar, administrar Siya ang tag-dumala dinhi.  Él es el gerente aquí.
  dumbul dumbol chocar, lanzarse  
  dumdum dumdum recuerda  
  dili dumili desperdicios Nag-dumili siya sa akong tanyag. Ella rechazó mi proposición.
  duaw dumoduaw visita Ania na ang atong dumuduaw. Aquí han llegado nuestros invitados.
  duung dumoduong visitante, extraño, vagabundo Daghan ang dumoduong ang nangabot. Llegaron muchos invitados.
  dumut dumot odiar, abominar Ayaw pagdumot sa mga tawo. No odies a la gente.
  dumpul dumpol desafilado  
  duna duna tener, ser, estar Duna koy subrang kwarta.  Tengo exceso de dinero.
  dungag dungag juntos  
  dungan dungan juntos Dungan kita ug panihapon. Vamos a cenar juntos.
  dungaw dungaw mirar para abajo  
  dunggab dunggab palo, apuñalar  
  dunggan dunggan oreja Kinahanglan limpyohan ang atong mga dunggan. Debemos limpiar nuestras orejas.
  dungug dunggan oír, escuchar Daghan ko'g nadunggan bahin nimo.  He escuchado mucho de ti.
  dungug dungganan reputación, fama Nadaut na ang akong dungganan. Mi reputación ya estaba arruinada.
  dunggu dunggo muelle  
  dunghay dunghay colgar Taas ug itom kaayo ang iyang buhok nga nagdunghay sa iyang bukobuko. Su largo cabello negro está cayendo a su espalda.
  dungka dungka encender una lámpara  
  dungug dungog oír, honor Dungog kaayo ang kanta sa mga langgam.  El canto de los pájaros se oye animado.
  dunul dunol entregar  
  dunut dunot decaer, desgastar, podrido Naa koy dunut nga ngipon.  Tengo un diente cariado.
  duul duol acercar Dali duol nako.  Ven aquí rápido.
  dul-ung duong ir, traer  
  duut duot prensa Plihug ko ug duot sa poltahan. Por favor empuje la puerta.
  dupa dupa brazas Lima ka dupa ang lawom.  Tiene 5 brazas de profundidad.
  durian durian durian (fruta)  
  duru duro vigoroso, fuertemente Miduro siya paghilak. Ella gimió amargamente.
  duha duruha tándem, ambos  
  singut dusingot empapado en sudor  
  duslak duslak pinchar, empujar Nakit-an ko siya miduslak sa tawo. Lo vi apuñalar a un hombre.
  dusmu dusmo dar con la cara  
  dusu duso empujar, embutir  
  dula duwa →dula Nagduwa ang mga bata sa parke. Los niños jugaban en el parque.
Sp duende duwindi duwinde duende  
  duyan duyan hamaca, cuna Ang bata nga nagdula sa duyan nahulog sa salog. Un niño que jugaba en la hamaca cayó al suelo.
  duyug duyog acompañar, compartir Wala koy laing mahimo niya kundili ang pagduyog sa iyang kasub-anan. No podía hacer nada, más que compartir su dolor.
  duyug duyogay colaborar  
Sp diez diis dyes diez Dyes mil pesos ang kantidad sa iyang singsing. Su anillo cuesta diez mil pesos.
En jeep dyip dyip jeepney  
En juice dyus dyos zumo  
  diyut dyutay pocos, pequeños  
Sp evidencia ibidinsya ebidensiya evidencia  
Sp edad idad edad edad, años Pilay imong tinuod nga edad? ¿Cuál es tu edad verdadera?
Sp edificio idipisyu edipisyo edificio  
Sp educado idukadu edukado bien educado, educado  
Sp educacion idukasyun edukasyon educación  
Sp eje ihi ehe pivote, eje  
  ihi ehi orinar Ang ehi nga dalag nga kolor masugyot ug hepatitis. La orina de color amarillo sugiere hepatitis.
Sp examen iksamin eksamen examen Nakapasar ka ba sa eksamen? ¿Pudiste pasar el examen?
Sp escena iksina eksena escena  
Sp experiencia ikspiryinsya eksperyensiya experiencia Unsa ang dili nimo mahikalimtang experyensiya? ¿Cuál es tu experiencia inolvidable?
Sp eleccion iliksyun eleksiyon elección Kinsa ang angay ibuto sa eleksion. ¿A quién te gusta votar en las elecciones?
En elementary ilimintarya elementarya escuela primaria  
Sp embajada imbajada embahada embajada Asa nato makit-an ang embahada? ¿Dónde podemos encontrar la embajada?
Sp embajador imbajadur embahador embajador Kinsa ang embahador sa Pilipinas didto sa Japan? ¿Quién es el embajador de Filipinas en Japón?
Sp en ves invis embes en lugar, en vez de  
Sp emergencia imirhinsya emerhensya emergencia  
Sp empleo implyu empleyo empleo  
Sp empleado implyadu empliyado empleado Sila ang mga empliyado sa Makoto Company.  Son empleados de Makoto Co.
Sp enano inanu enano enano  
Sp enero iniru Enero enero Enero ang buwan nga akong natawhan. Enero es el mes de mi nacimiento.
  inggansa enggansa embragar  
Sp encantada ingkantada engkantada hada  
Sp encanto ingkantu engkanto hada Nakakita na ka ug engkanto? ¿Has visto un hada?
Sp encuentro ingkwintru engkuwentro encuentro  
Sp ingeniero inhinyiru enhenyero ingeniero  
Sp entablado intabladu entablado escenario Mosayaw mi sa entablado. Bailaremos en el escenario.
Sp entrada intrada entrada entrada, puerta Gidayanan ko ug mga bulak ang entrada sa balay. Decoré la entrada de nuestra casa con flores.
Sp efectivo ipiktibu epektibo efectivo Epektibo ang tambal nga akong gitomar. La medicina que tomé fue efectiva.
Sp aeroplano airuplanu eroplano avión, aeroplano Taas ug lupad ang eroplano. El avión vuela alto.
Sp escena iksina esena escena  
Sp escabeche iskabitsi eskabetse escabeche, adobo  
Sp escandalo iskandalu eskandalo escándalo  
Sp esquinita iskinita eskenita callejón Ngitngit ang eskinita. El callejón está oscuro.
Sp esquina iskina eskina esquina  
Sp escuela iskwila eskwelahan escuela, colegio Moadto ka ba sa eskwelahan? ¿Vas a la escuela?
Sp espada ispada espada espada  
Sp españa ispaya Espanya España Ang iyang lola niabut na gikan sa Espanya. Su abuela llegó desde España.
Sp espejo ispihu espeho espejo Tan-awa ang imong kaugalingon sa espeho.  Mírate en el espejo.
Sp especial ispisyal espesyal especial Espesyal siya nga tawo para nato.  Él es una persona especial para nosotros.
Sp espirito ispiritu espiritu espíritu Ang espirito sa tawo kung mamatay na, balaan. Cuando un humano ya ha muerto, su espíritu es sagrado.
Sp espeso ispisu espiso espeso, grueso  
Sp explicar isplicar esplikar explicar  
  espuku espoko inesperado Espoko mo? Puedes imaginar?
Sp esposa ispusa esposa esposa Usa ka maestra ang akong esposa. Mi esposa es una profesora.
Sp esposo ispusu esposo esposo Adunay kabit ang iyang esposo. Su marido tiene una amante.
Sp estado istadu estado estado  
En stand by istambay estambay holgazanear  
Sp estante istanti estante estante  
Sp estatua istatuwa estatuwa estatua Dako kaayo ang estatua. La estatua es muy grande.
Sp estilo istilu estilo estilo Nindot siya ug estilo. Él tiene un estilo agradable.
Sp historia isturya estorya historia, cuento Ganahan maminaw ug estorya ang mga bata. A los niños les gusta escuchar historias.
Sp extranjero istranyu estranyo extranjero  
Sp estrategia istratihya estratehiya estrategia Unsay imong estratehiya? ¿Cuál es tu estrategia?
Sp estricto istriktu estrikto estricto, severo Estrikto ang akong ginikanan. Mis padres son estrictos.
Sp estudiante istudyanti estudyante estudiante Estudyante pa ang akong mga manghod. Mis hermanos menores aún son estudiantes.
Af  ga ga- un prefijo  prefijo hacer el verbo en pasado, voz pasiva
  gaan gaan ligero, no pesado Ga-an kining bagahe. ;gaan ang lawas Este equipaje es ligero. ;    sentir bien 
  gaang gaang roca de coral  
  gaay gaay seco, sediento  
  gaba gaba maldición, castigo del cielo Puyra gaba! ¡Dios no me castigue!
  gabas gabas sierra Bag-o ug gabas ang karpentero. El carpintero tiene una sierra nueva.
  gabay gabay mantener, apoyo Ang pagpangadye adlaw-adlaw maoy gabay nako. Seguí orando todos los días.
  gabii gabhiona la noche, esa noche  
  gabi gabi taro, colocasia  
  gabii gabii noche, anoche Diin ka gabii? ¿Dónde estabas anoche?
  gabii gabiona esta noche Bugnaw ang karong gabiona. Está frio esta noche.
  gabling gabling tirar, atraer, empujar lado  
  gabuk gabok frágil Nagkagabok na kining salog. Este piso empieza a pudrirse.
  gabun gabon nube, niebla Daghan kaayo ug gabon sa kadlawon sa bukid. Hay mucha niebla en la montaña durante el amanecer.
  gabut gabot escardar, arrancar  
  gabas gabsanan aserradero  
  gadlas gadlas abrasión, arañar  
  gamay gagmay pequeño Gagmay kaayo ang mga isda. Los peces son muy pequeños.
  gagu gago loco, tonto  
  hapun gahapon ayer gahapon sa udto; gahapon sa gabii  ayer mediodía;  anoche
  gahas gahas cortar, abrir, despejar  
  gahi gahi duro, sólido, endurecer Ayaw ibutang sa sulod sa refrigerator kana kay mogahi. ;  Gahi ang imong ulo. No ponga eso en el refrigerador porque se endurezca.;  Tienes la cabeza dura.
  gahin gahin reservar, apartar, cuota Kinahanglang mag-gahin ko ug kwarta kada sweldo para sa akong ugma. Debo ahorrar una parte de sueldo cada mes para mi futuro.
  gahit gahit cortafuego  
  gahub gahob ruidoso, escandaloso  
  gahum gahom poder Ang Ginuo dunay gahum. Dios tiene el poder.
  gahut gahot regañar, reprender  
  gaid gaid atar  
  gakit gakit balsa  
  gakus gaksanay abrazarse  
  gakus gakus abrazar Gakos nako. Abrázame.
  gala gala jugar, juego  
  galab galab hoz 
  gala galagala compañero de juegos, amigote  
  gala galahan juguete, juego  
  galam galalmon delicado, necesito atención  
  galam galam cuidar Palihug ko'g galam kaniya. Por favor cuídala bien.
  gahum galamhan facultad, psique, interior  
  gamit galamiton herramienta, utensilio Pagkahuman ug hugas sa mga galamiton sa kusina, ibutang sa lamesa. Después de lavar los utensilios de cocina, colóquelos sobre la mesa.
Sp galante galanti galante galante, amable  
  galas galas cortar a través de un matorral  
Sp gasto gastu galastohan gastos  
  galay galay tapas de camote  
  laya galaya seco  
  layas galayas huir de casa Nganong galayas man siya. ¿Por qué se escapó?
  galgal galgal atraer  
  gani gali aunque, de todos modos  
  galing galing moler Galinga ang bugas. Muele el arroz.
  galing galing entablillar  
  galing galingan molino, muela Ang galingan sa bugas mais lahi ra sa galingan sa bugas humay. La muela para maíz es diferente de la muela para arroz.
Sp galón galun galon galón  
  galung galong riendas  
  galu galu sacudir  
  luya galuya  debilitado Galuya ako kay wala koy pamahaw.  No tengo poder porque no he desayunado.
  gama gama construir, fabricar, hacer Ang sun silk shampoo gigama sa unilever. El champú Sun silk es hecho por Unilever.
  gama gama sa hecho de Ang gisul-ob nga polo niya sa pagtambong sa kasal gama sa dahon sa pinya. El polo que llevaba para asistir a la boda era hecho de hojas de piña.
  gama gam-anan fábrica Gam-anan sa sabon ko nagtrabaho. Trabajo en una fábrica de jabón.
  gamaw gamaw superficie, venir a la superficie  
  gamay gamay pequeño, poco Ang among balay gamaygamay sa kadtong balay.  Mi casa es más pequeña que esa casa.
  gamay gamayot pequeño y delgado  
  balay gambalay estructura  
Sp gamba gambas gambas gamba  
  gahum gamhanan poderoso Gamhanan ang ubang politiko. Algunos políticos son poderosos.
  gamit gamit  utilizar Migamit ka sa akong libro? ¿Usaste mi libro?
  gamit gamitanan barrio rojo  
  gamu gamo agrio, difícil  
  gamus gamos salazón, poner en salmuera  
  gamut gamot raíz Ayaw ibta ang mga gamot. No tire de las raíces.
Sp gana gana gana apetito, gana Wala koy gana karong adlawa.  No tengo apetito hoy.
Sp gana gana ganado afanoso  
Sp gana gana ganahan favorito Ganahan ko ani.  Este es mi favorito.
Sp ganancia ganansya ganansiya  ganancia Pila atong ganansiya?  ¿Cuánto es nuestra ganancia?
  ganay ganay reverberación  
  ganay ganay línea, archivo  
En gang gang gang gángster  
  gangha gangha emerger salir  
  gangha ganghaan portón Pagbuhat ug maayo samtang nagpakabuhi para makasulod sa ganghaan sa langit kung mamatay ka. Compórtate bien mientras estés vivo para que puedas entrar por la puerta del paraíso cuando mueras.
  gangi gangi aflojarse con sacudida  
  gangis gangis cigarra  
  gangkap gangkap completar  
  gangu gango flojo, temblar  
  gangut gangot atar firmemente  
  gangsa gangsa ganso  
  gani gani aunque, de todos modos Bisan gani giduka ka imo kong gitudloan.  Enséñame aunque tengas sueño.
  ganiha ganiha  acaba, ahora mismo Ganiha ra kong nagpaabot. Acabo de llegar.
  gani buntag ganihang buntag  esta mañana Kusog kaayo ang linog sa mga alas sais ganihang buntag. El terremoto a eso de las seis de la mañana fue bastante fuerte.
  ganina ganina hace un rato, antes Ganina nangaon mi ug panihapon.  Tomamos nuestra cena hace un tiempo.
  ganut ganot escarda, sacar una muela  
  ganuy ganoy tirar, remolcar  
  gansal gansal áspero Gansalon kining karsada. Este camino es áspero.
  gansang gansang áspero  
  gansang gansangon áspero Ang iyang nawong gansangon tungod sa iyang daghang bugas. Su cara es áspera debido a muchos granos.
  galansiyang gansyang estornino negro azabache  
  ganti  ganti  premio, otorgar Ang unang ganti nakuha sa gamay nga dalagita. El primer premio fue obtenido por una niña pequeña.
  gantung gantong macizo, alto Makadala ka ba ug kining gantong nga bato? ¿Puedes llevar esta roca maciza?
  ganuy ganuy tirar, remolcar Wa siya ganuya sa katulugon. Ella no se sentía somnolienta.
  gapas gapas algodón Butangi ug gapas ang samad.  Pon un algodón en tu corte.
  gapin gapin lado con, apoyar  
  gapnud gapnod pecio  
  gapus gapos ligar, enlace  
  gapu gapu débil, flaquear  
  gara gara hacer exceso  
Sp garaje garahi garahe garaje  
  garang garang (barriga) hinchado  
Sp garantia garantiya garantiya  garantía Adunay lima ka tuig nga garantia sa kanang TV. Ese televisor tiene 5 años de garantía.
Sp garrafa garapa garapa frasco, garrafa  
Sp garrafon garapun garapon garrafón, jarra de vidrio Gisulod nako sa garapon ang mga tostado. Pongo la tostada dentro de la jarra.
  garas garas rasguño Adunay garas ang akong relos. Hay un rasguño en mi reloj.
Sp garbo garbu garbo vanidad, orgullo Taas kaayo ka ug garbo.  Tu orgullo es muy grande.
Sp garbosa garbusa garbosa mujer orgullosa  
Sp garboso garbusu garboso hombre orgulloso  
En guardian gardiyan gardiyan tutor  
  garus garos rasguño Bisan gamay na lang nga garos way makita sa iyang kalawasan. Ni siquiera había un pequeño rasguño en su cuerpo.
  gasa gasa regalo Gasa kini gikan kanako. Este es un regalo de mi parte.
Sp gastado gastadu gastado gastado, desgastado  
Sp gastador gastadur gastador  gastador Gastador kaayo ka. Eres tan gastador.
Sp gasto gastu gasto  gasto, desembolso Gasto kaayo kung mopalit ka ug nianang relo. ; Para gasto. Es desperdicio que compres ese reloj. ; Para uso público.
Sp gasto gastu gastoanan gasto Daghan silang gastoanan sa umaabut nga piesta. Gastan muchos para la próxima fiesta.
  gatas gatas  leche Ang gatas maoy imunonon sa bata.  La leche es una bebida para los niños.
  gatas gatasanan productos lácteos Ang keso, butter ug yogurt maoy gatasanan. Queso, mantequilla y yogurt son lácteos.
  gahut gathanay reprender mutuamente  
Sp gatillo gatilyu gatilyo gatillo  
Sp gato gatu gato gato, tornillo de banco  
  gatus gatos cien dul-an sa walo ka gatus ka pesos  equivalente a 800 pesos
  gatus gatusan cientos Gatusan ka mga tawo ang namatay sa stampede sa ultra. Cientos de personas murieron durante ultra estampida.
  gawad gawad decepción, negar  
  gawal gawal sobresalir, prominente Naggawal and dila sa iro nga naghalhal. El perro jadeó sacando la lengua.
  gawas gawas  fuera  Gawas pagdali! ¡Fuera enseguida!
  gawas sa gawas sa  sin, excepto gawas sa amoa sin nosotros
  gawas gawasnon gratis  
  gaway gaway tentáculo  
  gawi gawi  conducta, manera Dili maayo ug gawi ang napangasawa niya. El comportamiento de su esposa no es bueno.
  galung gawong riendas  
  gayud gayod  realmente, sin duda na gayod; Ayaw na gayod paglakaw. Al final; Realmente no deberías ir.
  gayun gayon tener oportunidad, tiempo Nakagayon kog halok niya. Tengo la oportunidad de besarla.
  gayung gayong remo  
  gayud gayong  gayod + ng  
  gayud gayoy -> gayod + ang wa gayuy laing tuyo sa pag-anhi sa  
Af  gi gi- un prefijo  prefijo hacer el verbo en pasado, voz pasiva
  abut giabut volverse, ponerse Samtang nahanaw si Lola, Siya giabut ug kamingaw. Cuando su abuela se fue, se sintió sola.
  alagad gialagaran servido  
  atay giatay ¡Qué lástima! Giatay! Mabdos na sad ko. ¡Maldita sea! Otra vez estoy embarazada.
  atang giatngan emboscado  
  ayad giayran rechazado  
  bagting gibagting (un timbre) sonar Iyang gibagting ang batingting. Tocó el timbre.
  bahin gibahinbahin dividido  
  baliwala gibaliwala anular  
  bantay gibantayan niñera Gibantayan sa akong manghod ang bata.  Mi hermana menor era la niñera del niño.
  barug gibarugan estar  
  bati gibati sensación Wala ka makasabot sa akong gibati.  No puedes entender mi sentimiento.
  bayaw gibayaw elevado Murag gibayaw sa langit si Kyle sa dihang naangkon niya ang gugma ni Regine. Kyle estaba en el séptimo cielo cuando obtuvo el amor de Regine.
  bira gibirahan asaltado  
  bugtu gibugto desconectar, cortar  
  buhat gibuhatan creación Ilang gibuhatan ug alad ang mga baktin. Hicieron una pocilga para los lechones.
  buhi gibuhian liberado, desatado  
  bunal gibunalan vencido  
  daghan gidaghanon cantidad Unsa gidaghanon imong gikinahanglan? ¿Cuánto necesitas?
  daku gidak-on tamaño, escala, magnitud kasarangan ang gidak-on  grandeza común
  dangat gidangatan resultado